Νέα τροπή στη διεκδίκηση των στρατοπέδων για το Δήμο Σερρών – Έγγραφο 2 Υ.Ε.Α

Το έγγραφο που απέκρυψε η Δημοτική αρχή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης & Αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας (1° Τμήμα)
Τηλ. 210(655)2779 -2722
Φ.914.2/38/Γ/4234
Σ.816

Αθήνα, 3 Δεκ 2015
Συνημμ.: Δύο (2) Πίνακες

ΠΡΟΣ :
Πίνακα Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

 

ΘΕΜΑ: Μητρώα ακινήτων (Πολεοδόμηση Στρατοπέδων «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» στις Σέρρες)
ΣΧΕΤ.: Ν.2745/1999 (ΦΕΚ 224Α727-10-1999)

 

1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν έρευνας του ΤΕΘΑ επί των προωθούμενων πολεοδομικών μελετών βάσει του Ν.2745/1999 σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου μας στην πόλη των Σερρών (Στρατόπεδα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»), ότι διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

α. Πολεοδόμηση Στρατοπέδου «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ»
Σύμφωνα με το από Μαρτίου 2015 συνταχθέν ρυμοτομικό διάγραμμα του Δήμου Σερρών κλίμακας 1:1000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών, προκύπτουν:
(1) Υφίστανται τεχνικά σφάλματα επί της μελέτης (εσφαλμένες εμβαδομετρήσεις σε επιμέρους εδαφικά τμήματα), όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1.
(2) Στη δυτική πλευρά έχει αφεθεί αναιτίως εκτός πολεοδόμησης τμήμα εμβαδού περί τα 5.600 τμ, παρά το γεγονός ότι αυτό εντάσσονταν στην αρχική έκταση του στρατιωτικού ακινήτου.
(3) Δεν έχουν προσμετρηθεί στους πίνακες εμβαδών της εν λόγω μελέτης, οι 5 χώροι σταθμεύσεως που φαίνονται στα Οικοδομικά Τετράγωνα 8, 9, 10 και 13.
(4) Δεν έχει προσμετρηθεί στους πίνακες εμβαδών της εν λόγω μελέτης, ο κοινόχρηστος χώρος πρασίνου που βρίσκεται νοτίως της γραμμής Χ22-Χ15.
(5) Δεν έχει προσμετρηθεί στους πίνακες εμβαδών της εν λόγιο μελέτης, η συνολική έκταση που καταλαμβάνει το οδικό δίκτυο (δρόμοι και πεζόδρομοι).
(6) Δεν υφίσταται κτηματολογικός πίνακας, σχετικά με την κυριότητα των εδαφικών τμημάτων που προκύπτουν μετά την πολεοδόμηση.
(7) Από τη συνολική πολεοδομούμενη επιφάνεια των 166.316 τμ, μόνο 2 οικοδομικά τετράγωνα (τα υπ’ αριθμόν 19 και 20) συνολικού εμβαδού 41.549 τμ φαίνεται να πολεοδομούνται υπέρ του ΤΕΘΑ, δηλαδή το ποσοστό των κοινωφελών – κοινόχρηστων εκτάσεων και εκτάσεων λοιπών νοήσεων που προκύπτουν, ανέρχεται σε 75% επί της συνολικής εκτάσεως της μελέτης.

β. Πολεοδόμηση Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»
Σύμφωνα με το από Σεπτεμβρίου 2015 συνταχθέν ρυμοτομικό διάγραμμα του Δήμου Σερρών κλίμακας 1:1000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών, προκύπτουν:
(1) Υφίστανται τεχνικά σφάλματα επί της μελέτης (εσφαλμένες εμβαδομετρήσεις σε επιμέρους εδαφικά τμήματα), όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 2.
(2) Τμήματα του στρατιωτικού ακινήτου στο νότιο και στο δυτικό τμήμα, εμβαδού περί τα 2.300 τμ και 2.400 τμ αντίστοιχα, έχουν αφεθεί αναιτίως εκτός πολεοδόμησης.
(3) Δεν υφίσταται κτηματολογικός πίνακας, σχετικά με την κυριότητα των εδαφικών τμημάτων που προκύπτουν μετά την πολεοδόμηση.
(4) Από τη συνολική πολεοδομούμενη επιφάνεια των 119.355 τμ, δεν αποδίδοται εκτάσεις υπέρ του ΤΕΘΑ, δηλαδή το ποσοστό των κοινωφελών – κοινόχρηστων εκτάσεων και εκτάσεων λοιπών χρήσεων που προκύπτουν, ανέρχεται σε 100% επί της συνολικής εκτάσεως της μελέτης.

2. Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2745/1999 (ΦΕΚ 224Α727-10-1999), κατά την πολεοδόμηση των ανενεργών στρατοπέδων, τουλάχιστον το 50% της συνολικής έκτασης αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστου πρασίνου και κοινωφελών εξυπηρετήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να αναβαθμιστεί πολεοδομικά η τοπική κοινωνία, ενώ το υπόλοιπο τμήμα αποδίδεται στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΘΑ) για αξιοποίηση.
β. Από τη διασταλτική ερμηνεία της εν λόγω διάταξης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ποσοστό που τελικώς θα αποδοθεί στον εκάστοτε ΟΤΑ θα πρέπει να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το 50%, σε καμία όμως περίπτωση δεν δύναται να ανέλθει σε δυσανάλογο ύψος ως προς την έκταση που τελικώς αποδίδεται υπέρ του ΤΕΘΑ.
γ. Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα των ως άνω πολεοδομικών μελετών του Δήμου Σερρών, για τις οποίες το ΤΕΘΑ δεν έλαβε εγκαίρως γνώση, δεν δύναται να θεωρηθεί επωφελές για το Ταμείο και κατ’ επέκταση για το ΥΠΕΘΑ. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2745/1999, προκειμένου να μεταβιβαστεί η κυριότητα των κοινοχρήστων και κοινωφελών εκτάσεων που προκύπτουν από τις υπόψη πολεοδομικές μελέτες προς τους οικείους ΟΤΑ, είναι απαραίτητο να εκδοθεί σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΘΑ. Κατά συνέπεια, καθίσταται σαφές ότι οι ανωτέρω μελέτες δεν δύνανται να εφαρμοσθούν, εφόσον η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΘΑ δεν συναινέσει στην σχεδιαζόμενη πολεοδόμηση.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός των ακινήτων του θέματος, ο οποίος συντάχθηκε χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας, κρίνεται ανισοβαρής για τα συμφέροντα του ΤΕΘΑ και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και παρακαλούμε για την επαναπροώθηση των σχετικών μελετών προς το Δήμο Σερρών, προκειμένου να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα και σε συνεργασία με το ΤΕΘΑ.

Υπτγος Γεώργιος Σταθιάς
Διευθυντής

Advertisements

Έγγραφο 1 Υ.Ε.Α. «Αξιοποίηση στρατοπέδων ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ και ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ στις Σέρρες»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ&
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (1° ΤΜΗΜΑ/1β.)
Τηλέφ. 210-3315016
Φ. 914.2/38/Γ/4593
Σ. 1044

Αθήνα. 16 Νοε 2016

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση στρατοπέδων «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» στις Σέρρες.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4407/1929
β. Ν.2745/1999
γ. Φ.900.08/06/95137/Σ.49/15.3.2012/ΥΑΜΣ
δ. Φ.914,2/38/Γ/4234/Σ.816/3.12.2015 /ΤΕΘΑ/10 Τμήμα,
ε. ΦΕΚ 95/Τεύχος ΑΑΠ/26. 5. 2016
στ. ΦΕΚ 110/Τεάχρς ΑΑΠ/17. 6. 2016
ζ. Η με Αρ. Πρωτ. 3.1393/23.7.2016/ Επιστολή Δημάρχου Σερρών,
η. Η από 22.8.2016/ Επιστολή Δήυου Σερρών/ Τυήυα Υπηρεσίας Δόμησης/ Γραφείο Πολεοδ. Σγεδιασμού & Εφαρμογών.
Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας, των μεταξύ μας επαφών και ιδιαίτερα κατόπιν των συζητήσεων που έλαβαν χώρα τόσο κατά την κοινή σύσκεψη στην έδρα του δήμου Σερρών την 28η Ιουλίου, όσο και στη έδρα του ΤΕΘΑ την 13η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, θα θέλαμε δια της παρούσης να διευκρινίσουμε κατ’ αρχάς ορισμένες δημιουργηθείσες ασάφειες και παρερμηνείες και αφ’ ετέρου να επισημάνουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, επί των οποίων η σύμφωνος γνώμη αμφοτέρων των πλευρών είναι απαραίτητος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει σχετική διαδικασία, αναφορικά με το έργο του θέματος.
Ως γνωστόν, μετά από πολυετή συνεργασία μεταξύ της ΥΑΜΣ και του δήμου Σερρών, επήλθε σπς αρχές του 2012 σχετική συμφωνία αναφορικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων του θέματος, σε εφαρμογή του ν. 2745/1999 [(β) σχετικό], όπως εμφαίνεται και στην σχετική επιστολή της ΥΑΜΣ [(γ) σχετικό]. Επί αυτού επισημαίνεται ότι με την προαναφερθείσα επιστολή της ΥΑΜΣ, εκφράστηκε η κατ’ αρχήν σύμφωνος γνώμη του τότε κ. ΥΕΘΑ για την συνέχιση της σχετικής διαδικασίας πολεοδόμησης των υπόψη στρατοπέδων, ενώ παράλληλα κληθήκατε όπως προχωρήσετε στην σύνταξη των απαραίτητων πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2745/99 και πάντως σε κάθε περίπτωση εντός του πλαισίου μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας.
Στην συνέχεια και κατά την διάρκεια της επόμενης 3ετίας προχωρήσετε την σχετική διαδικασία πολεοδόμησης, σε συνεργασία βέβαια με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και προφανώς -εκτιμούμε- με την ΥΑΜΣ.
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η έγκριση πολεοδόμησης των εν λόγω πρώην στρατοπέδων «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και «ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ», με αντίστοιχες Αποφάσεις [(ε) και (στ) σχετικά], την άνοιξη του τρέχοντος έτους.
Επί του σημείου αυτού όμως υπεισέρχεται ένας αποφασιστικός παράγων που εσείς, προφανώς από έλλειψη ορθής ενημέρωσης, δεν λάβατε υπόψη σας, ήτοι την θέση και άποψη του ΤΕΘΑ, ως ιδιοκτήτου και κυρίου των εν Λόγω στρατοπέδων, αν και εγκαίρως σας είχε επισημανθεί η κατ’ αρχάς έντονη επιφύλαξή μας, ως προς την πορεία της σχετικής πολεοδόμησης των στρατοπέδων.
Συγκεκριμένα, και με δεδομένο ότι η ΥΑΜΣ ως υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ έπαυσε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2015, οπότε επανήλθε στο ΤΕΘΑ η πλήρης διαχείριση του συγκεκριμένου αυτού θέματος, προβήκαμε στην επιβαλλόμενη εκ των πραγμάτων εξέταση της πορείας προόδου της συγκεκριμένης πολεοδόμησης, και την αποστολή στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2015 σχετικής επιστολής μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος [(ό) σχετικοί, με παράλληλη κοινοποίηση αυτής σε εσάς, δια της οποίας αφ’ ενός επισημάναμε βασικά τεχνικά σφάλματα που υφίσταντο στις προωθούμενες πολεοδομικές μελέτες, και αφ’ ετέρου εκφράσαμε τις έντονες επιφυλάξεις μας με τον εν εξελίξει πολεοδομικό σχεδιασμό, δεδομένου ότι το δυσανάλογον ύψος ως προς την έκταση που αποδίδετο στο ΤΕΘΑ, καθιστούσε τελείως ανισοβαρή την προωθούμενη συμφωνία, εις βάρος των καλώς εννοούμενων συμφερόντων του ΤΕΘΑ, ως αυτά απορρέουν από τον ιδρυτικό του Νόμο περί συστάσεως και λειτουργίας του [(α) σχετικό].
Εν κατακλείδι υπενθυμίζεται, ότι τόσο με την προσναφερθείσα επιστολή μας. της οποίας όπως προανεφέρθη είστε αποδέκτες, όσο και με .ανάλογες τοποθετήσεις μας κατά τις μεταξύ μας επαφές και συναντήσεις, το ΤΕΘΑ τόνιζε ότι η προωθηθείσα και εγκριθείσα τελικά πολεοδόμηση με τα (ε) και (στ) σχετικά, στην βάση προφανώς σχετικής συμφωνίας δήμου Σερρών και ΥΑΜΣ. είναι τουλάχιστον ανισοβαρής, δεδομένου ότι η αποδιδόμενη υπέρ ΤΕΘΑ έκταση, εκ της συνολικά πολεοδομούμενης και παραχωρούμενης στον δήμο, ανέρχεται σε 45 μόλις στρέμματα, έναντι συνολικής έκτασης 286 στρεμμάτων των προαναφερθέντων δύο (2) στρατοπέδων, ήτοι σε ποσοστο 16%, κατά πολύ δηλαδή μικρότερο του αναμενομένου, όταν στην σχετική νομοθεσία βάσει της οποίας κινήθηκε η συμφωνία [(β) σχετικό], προβλέπεται ποσοστό αποδόσεως πολεοδομημένης γης υπέρ ΤΕΘΑ ύψους έως και 50%.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται ευκόλως κατανοητό ότι το αποδιδόμενο τελικώς ποσοστό του 16%, δεν μπορούσε ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθ’ όσον όχι μόνον δεν συνάγει με την υφιστάμενη στρατηγική των υπέρ ΤΕΘΑ ανταποδοτικών ωφελημάτων και της πλήρους εξασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αλλά ευρίσκεται και εκτός πλαισίου μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας, δεδομένου ότι εκτός των άλλων το ποσοστό της καθαρής δόμησης βρίσκεται κάτωθεν του 30%, ως ενός κατά βάση ελάχιστου παραδεκτού ορίου.
Συμπληρωματικά των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι βασικό στοιχείο στην υφιστάμενη στρατηγική του ΤΕΘΑ και κατ’ επέκταση του ΥΠΕΘΑ, ως προς την ορθολογιστική αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας του, αποτελεί η κατά προτεραιότητα συνεργασία του με τις κατά τόπους τοπικές αρχές, προκειμένου τα οποιαδήποτε σχέδια αξιοποίησης των ακινήτων του να είναι πρωτίστους στοχευμένα και προσαρμοσμένα υπέρ της (ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, μέσα από ένα πλαίσιο συνέργειας και συνεργασίας με τις εκάστοτε τοπικές αρχές (Περιφέρεια, Δήμος κλπ). και στο πνεύμα του αμοιβαίου οφέλους.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου όχι μόνον να αμβλυνθούν οι προαναφερθείσες επιφυλάξεις μας, αλλά να συμβάλλουμε και στην εμπέδωση ενός κλίματος περαιτέρω καλής συνεργασίας μεταξύ ημών, που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία της παραχώρησης, θεωρούμε ότι η θετική προσέγγιση εκ μέρους σας επί των δύο βασικών παραμέτρων που θέσαμε κατά τις προηγηθείσες συναντήσεις μας, ήτοιί|της συμμετοχής αφ’ ενός του ΤΕΘΑ. στις αναπτυσσόμενες εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, και αφ’ ετέρου της^ανάλογης προσαύξησης του υπέρ ΤΕΘΑ αποδιδόμενου τελικώς (υπό την ευρείαν έννοιαν) παλεοδομημένου τμήματος, θα προσμετρούσε γενικώς θετικά, συμβάλλοντας καταλυτικά στην προώθηση και έγκριση της εν λόνω συμφωνίας από την αρμόδια προς τούτο Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ).
Συναφώς και επί της σχετικής περαιτέρω διαδικασίας, επισημαίνουμε τα παρακάτω :
α. Η μεταξύ μας Συμφωνία, όπως θα προκόψει μέσα από τις επιβαλλόμενες προσεχείς διαβουλευσεις – συναντήσεις μας , θα πρέπει να επικυροποιηθεί από τα αρμόδια συλλογικά μας όργανα, ήτοι την Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ) και το αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.
β. Η όλη πράξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθεί, με την σύσταση και υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ ΤΕΘΑ και δήμου Σερρών, συντασσόμενης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΘΑ και την έκδοση του προβλεπόμενου αντιστοίχου Πρακτικού.
Εχοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι, όπως επανειλημμένους έχουμε αναφέρει, διακείμεθα κατ’ αρχάς και κατ’ αρχήν θετικά ως προς το γενικό πλαίσιο της όλης συμφωνίας/’πολεοδόμησης, θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την διεξαγωγή μίας νέας επί του συγκεκριμένου θέματος σύσκεψης, στο αμέσως προσεχές διάστημα, με συμμέτοχη αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών αμφοτέρων των Υπηρεσιών, προκειμένου να συζητηθούν οι όποιες υφιστάμενες διαφορές και εξευρεθεί μία αμοιβαίως αποδεκτή λύση. Προς τούτο σας καλούμε όπως προσέλθετε στην έδρα του ΤΕΘΑ. εντός του 1ου 10ημέρου του Δεκεμβρίου, σε ημερομηνία και ώρα που 6α καθορισθεί μεταξύ μας.
Εν αναμονή της απάντησής σας ως προς την επικείμενη αναγκαία σύσκεψη, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Ψαρράς Αντώνιος, τηλ. 210-3315016.

Υπτγος Γεώργιος Σταθιάς
Διευθυντής

Ανασκαφη τύμβου στην Αμφιπολη (25-08-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΥΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ

 

Στην Αθήνα σήμερα την 25η του μηνός Αυγούστου 2010 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι» :

α) Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών νόμιμα εκπροσωπούμενη από το Νομάρχη, κάτοικο Σερρών κ. Στέφανο Φωτιάδη.

β) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, κάτοικο Αθηνών .

Άρθρο 1

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»,

β) το Π.Δ.30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»

γ) την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.08 Υ.Α. (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού», άρθρο 1 παρ. 34

δ) το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/5.8.91),

ε) το Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/23.3.92) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»,

στ) Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ Α’ 234/28-12-2009)

ζ)Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

η)Το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ’ του Ν 1256/1982,

θ) τις με αριθμ. 71 & 72/2010 Αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών για την έγκριση των όρων της παρούσας.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την εκπόνηση και την εφαρμογή ενός προγράμματος μελετών και έργων και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του.

Περιαγόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

–       Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).

–       Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).

–       Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).

–       Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 4).

–       Το φορέα εκτέλεσης του Προγράμματος (άρθρο 5).

–       Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρημ/δότησης του Προγράμματος (άρθρο 6).

–       Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 7).

–       Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 8).

–       Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του (άρθρο 9)

–       Την αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 10)

–       Τις Τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 11)

–       Τα όρια της Σύμβασης και τις Τελικές Διατάξεις (άρθρο 12).

Άρθρο 2

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος

Το έργο περιλαμβάνει: ανασκαφικές εργασίες στην Αρχαία Νεκρόπολη-Λόφος Καστά της Αμφίπολης και στόχος είναι η αποκάλυψη Μακεδονικού Τάφου.

Σύμφωνα με την άποψη του αείμνηστου καθηγητή Δημητρίου Λαζαρίδη πιθανόν να πρόκειται για τον τάφο της Ρωξάνης και του υιού του Μ. Αλεξάνδρου, Αλέξανδρου.

Ανεξάρτητα από την εκτίμηση αυτή τα στοιχεία συνηγορούν για την ύπαρξη ταφικού συγκροτήματος σημαντικού αξιωματούχου.

Το έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή σε συνδυασμό με τον ρόλο του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης.

Άρθρο 3

Αντικείμενο της Σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στη συνεργασία των αναφερόμενων στην αρχή συμβαλλόμενων φορέων ώστε να εκτελεσθούν από την ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών τα παρακάτω έργα:

 1. Ανασκαφικές εργασίες στην Αρχαία Νεκρόπολη (Λόφος Καστά) στην Αμφίπολη Σερρών.
 2. Χωματουργικές εργασίες στον ίδιο χώρο για την απομάκρυνση χωμάτων με την χρήση μηχανημάτων.

Άρθρο 4

Ισχύς της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι από 18 Αυγούστου έως 18 Οκτωβρίου 2010 με χρόνο υλοποίησης έργου δύο μήνες. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η 18 Αυγούστου 2010. Άρθρο 5

Φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας υλοποίησης θα είναι η ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών. Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός, πόροι και τρόπος χρηματοδότησης του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 20.000 €.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ν.Α. Σερρών.έτους 2010 με χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση.

Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών στη ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σερρών. Η πληρωμή θα γίνεται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών προς τη ΚΗ’ Εφορεία στο τέλος κάθε μήνα, σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού, ή με την υποβολή των παραστατικών.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει την ΚΗ’ Εφορεία Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, αλλά και το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Η ΚΗ’ Εφορεία αναλαμβάνει την εκτέλεση του Προγράμματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη Σύμβαση και στις εγκεκριμένες μελέτες του έργου. Στο τέλος του έργου υποχρεούται να υποβάλει απολογισμό ο οποίος θα συνταχθεί από την κ. Κατερίνα Περιστέρη Αρχαιολόγο -Προϊσταμένη της ΚΗ’ Εφορείας και την ομάδα των συνεργατών της.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο.

Στο χώρο του έργου θα τοποθετηθεί πινακίδα όπου θα αναφέρεται ο χρηματοδότης. Επίσης θα γίνεται σχετική καταχώρηση στα έντυπα που τυχόν εκδοθούν.

Άρθρο 8

Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεσθεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο ΥΠ.Π.Ο.Τ και προστατεύεται από τον Νόμο 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Άρθρο 9

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του

Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης αυτής θα οριστεί με αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων, Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως: από τη ΚΗ’ Εφορεία η κ. Κατερίνα Περιστέρη, προϊσταμένη-αρχαιολόγος Α’, η οποία θα εκτελεί χρέη προέδρου, με αναπληρώτρια την κ. Λίλιαν Αχειλαρά προϊσταμένη της ΙΣΤ’ Εφορείας προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων και μέλος την κ. Ζωγράφου Ηλέκτρα, Αρχαιολόγο της ΚΗ Εφορείας.

Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών ο κ. Αλέκος Φωταρούδης, Η-Μ/Μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Σερρών με αναπληρωτή τον κ. Σμιρνάκη Γεράσιμο, πολιτικό Μηχανικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Σερρών. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπο του στην Επιτροπή.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται και η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10

Αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά, αφού προηγουμένως ενημερώσει εγγράφως το άλλο μέρος.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Σερρών.

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα προγραμματική σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της.

Άρθρο 12

Όρια της Σύμβασης και Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τρία πρωτότυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.

Άρθρο 12

Ειδικοί όροι

Το δικαίωμα όλων των στοιχείων (σχέδια, μελέτες, φωτογραφίες κ.ο.κ.) που άπτονται της επιστημονικής έρευνας ανήκουν στη ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων χωρίς την καταβολή περαιτέρω αμοιβής.

 

                                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών.        Για το Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Ο Νομάρχης                                            Η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού

       ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                            ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

 

Επισημάνσεις περιεχομένου απόφασης 88/2014

(κόκκινα στίγματα – κηλίδες – γραμμές)

ΑΡ. ΤΜΗΜ.
ΑΡ. ΨΗΦ.

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΒΟΛ.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΥΡΟ
ΕΓΚΥΡΟ

383 / 1

13 / 2

Κόκκινη τοξωτή γραμμή μήκους 3,5 εκατοστών.

22 / 1

Έγινε τυχαία κατά την διαλογή των ψήφων.

Ε

305 / 85

10 / 2

Τρεις κόκκινες γραμμές και στίγματα μαύρου χρώματος.

20 / 1

Έγιναν τυχαία από μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Ε

305 / 28

10 / 2
11 / 1

Τρείς κόκκινες γραμμές.

20 / 1

Έγιναν τυχαία από μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Ε

342 / 52

11 / 2

Τεθλασμένη κόκκινη γραμμή σχήματος Γ.

20 / 2

Έγιναν τυχαία από μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Ε

378 / 256

13 / 1

Φέρει 4 κόκκινες γραμμές στο κάτω δεξιό μέρος.

21 / 2

Έχουν γίνει πιθανότατα από μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Ε

352 / 2

12 / 1

Κόκκινη κηλίδα στο μέσον και κάτω. Όχι ασήμαντη.

21 / 1

Μόνον αυτή η κηλίδα δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα.

Ε

372 / 325

12 / 2

Στην πίσω όψη φέρει ευμεγέθη κόκκινη κηλίδα.

21 / 2

Φέρει ρύπο – λεκέ καφέ χρώματος και δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα.

Ε

373 / 88

12 / 2

Φέρει κόκκινη στάμπα δεξιά του ονόματος υποψηφίου.

21 / 2

Φέρει κόκκινη – καφέ κηλίδα αλλά δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα.

Ε

391 / 15

13 / 2
14 / 1

Κοκκινοκαφέ σημείο 10 χιλ. κάτω των ονομάτων τοπικού Συμβουλίου.

22 / 1

Λόγου του άτονου χρώματος δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα.

Ε

391 / 13

14 / 1

Σχήμα κόκκινου χρώματος από στίγμα και γραμμή 10 χιλ.

22 / 1

Λόγου του άτονου χρώματος δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα.

Ε

397 / 56

14 / 1

Κόκκινη μουτζούρα στην πίσω όψη 10 χιλ. περίπου.

22 / 1

Πλην μόνον αυτό δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα.

Ε

325 / 95

11 / 1

Ευδιάκριτο κόκκινο στίγμα.

20 / 1

Ευδιάκριτο κόκκινο στίγμα που έγινε άτονο.

Ε

 

(αποκοπές – σκισίματα)

ΑΡ. ΤΜΗΜ. ΑΡ. ΨΗΦ.

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΒΟΛ.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΥΡΟ ΕΓΚΥΡΟ

276 / 121

10 / 1

Έχει αποκοπεί κάτω δεξιά τμήμα 2 εκατοστών.

17 / 1

Προκλήθηκαν κατά την φάση της διαλογής ή στην δεματοποίηση χωρίς να έχει σημασία η έλλειψη σχετικών σημειώσεων του δικαστικού αντιπροσώπου

Ε

294 / 16

10 / 1

Έχει αποκοπεί από πάνω κατά 12 εκατοστά.

17 / 2

Ε

299 / 29

10 / 2

Φέρει αποκοπές τμημάτων και οπές.

19 / 2

Ε

315 / 100

11 / 1

Φέρει σκίσιμο πάνω αριστερά και αποκοπή τμήματος ψηφοδελτίου.

17 / 2

Ε

338 / 9

11 / 1

Αποκομμένο τμήμα περίπου 6 εκατοστών.

17 / 2

Ε

341 / 109

11 / 2

Ευμεγέθη αποκοπή και οπή 1,5 εκατοστών.

17 / 2

Ε

351 / 63

12 / 1

Αποκοπή τμήματος και τρύπα 1 εκατοστού.

17 / 2

Ε

360 / 43

12 / 1

Αποκοπή τμήματος 4 εκατοστών.

17 / 2

Ε

374 / 112

12 / 2

Αποκοπή τμήματος 8 εκατοστών.

17 / 2

Ε

375 / 237

12 / 2

Φέρει 2 μεγάλα οριζόντια σκισίματα.

17 / 2

Ε

375 / 244

12 / 2

Μεγάλο οριζόντιο σκίσιμο δίπλα στο όνομα του συμβούλου.

17 / 2

Ε

412 / 42

14 / 1
14 / 2

Φέρει μεγάλο σκίσιμο 8 εκατ. ανάμεσα στα ονόματα.

17 / 2

Ε

 

(γραμμές)

ΑΡ. ΤΜΗΜ. ΑΡ. ΨΗΦ.

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΒΟΛ.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΥΡΟ ΕΓΚΥΡΟ

295 / 122

10 / 1

Φέρει μία γραμμή 8 εκατοστών μπροστά στα ονόματα.

19 / 2

Έγινε τυχαία κατά την διαλογή ή μεταγενέστερα.

Ε

355 / 61 12 / 1 Φέρει γραμμή μήκους 4 εκατοστών. 21 / 1 Έγινε τυχαία κατά την διαλογή ή μεταγενέστερα. Ε
360 / 63 12 / 1
12 / 2
Φέρει παύλα μπροστά στο όνομα του υποψηφίου.
360 / 98 12 / 2 Φέρει μεγάλη κηλίδα πάνω από την πρώτη κυματιστή γραμμή. 21 / 1 Έγινε τυχαία κατά την διαλογή των ψήφων. Ε
360 / 99 12 / 2 Φέρει κηλίδα ανάμεσα στις λέξεις Αγγελίδης – Δημοτική. 21 / 1 Έγινε τυχαία κατά την διαλογή των ψήφων. Ε
379 / 74 23 / 1 Φέρει μεγάλη καμπύλη γραμμή σαν ημικύκλιο. 21 / 2 Έγινε τυχαία κατά την διαλογή Ε
382 / 208 23 / 1 Φέρει τρεις γραμμές των 2 εκατοστών πάνω ψηλά. 21 / 2 Έγινε τυχαία από μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Ε

(παύλες – σταυροί)

ΑΡ. ΤΜΗΜ. ΑΡ. ΨΗΦ. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΒΟΛ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΥΡΟ ΕΓΚΥΡΟ
276 / 49 9 / 2 Φέρει παύλα μπροστά από το όνομα του υποψηφίου Νικήτα 17 / 2
18 / 1
Δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα αλλά πρόκειται για τυχαίες αποτυπώσεις είτε εκ μέρους του εκλογέα είτε κατά την φάση της διαλογής Ε
304 / 90 Φέρει ανά έναν σταυρό στα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων Αλεξίου και Γκότση, αλλά και γραμμή-παύλα ανάμεσα στα πατρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων Αραμπατζή Θεόδωρου και Αραμπατζή Στυλιανού 18 / 1 Δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα αλλά πρόκειται για τυχαίες αποτυπώσεις είτε εκ μέρους του εκλογέα είτε κατά την φάση της διαλογής Ε
360 / 63 Φέρει το σημείο της παύλας μπροστά στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου Γαλάνη Στέργιου 18 / 1 Δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα αλλά πρόκειται για τυχαίες αποτυπώσεις είτε εκ μέρους του εκλογέα είτε κατά την φάση της διαλογής Ε
295 / 19 10 / 1 Φέρει απίστευτο υπερμεγέθη σταυρό 18 χιλ. 19 / 1 Δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα διότι μπορεί να οφείλεται στην σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση ή σε αδεξιότητα του ψηφοφόρου Ε
295 / 52 10 / 1 Φέρει σταυρό δίπλα στο λογότυπο των αντιδίκων. 19 / 1
19 / 2
Φέρει σταυρό δίπλα στο όνομα Αγγελίδης και όχι στο λογότυπο, και δεν είναι άκυρο. Ε

(μουτζούρες)

ΑΡ. ΤΜΗΜ. ΑΡ. ΨΗΦ. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΒΟΛ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΥΡΟ ΕΓΚΥΡΟ
268 / 300 9 / 2 Φέρει μπροστά πάνω στα ονόματα μεγάλη μουτζούρα. 18 / 2 Δημιουργήθηκε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Ε
282 / 238 10 / 1 Φέρει μουτζούρα χρώματος γαλάζιου 5 χιλ. 19 / 1 Έγινε τυχαία κατά την διαλογή των ψήφων. Ε
296 / 113 10 / 2 Φέρει αντί για σταυρό μουτζούρα κυκλικής μορφής. 19 / 2 Οφείλεται στην σπουδή την ηλικία την εσφαλμένη όραση του εκλογέα. Ε
381 / 236 13 / 1 Φέρει μουτζούρα 5 χιλ. αντί σταυρού. 21 / 2 Οφείλεται στην σπουδή την ηλικία την εσφαλμένη όραση του εκλογέα. Ε
412 / 46 14 / 1
14 / 2
Φέρει μουτζούρα στρόγγυλης μορφής 5 χιλ μπρος του ονόματος. 22 / 1 Δεν φέρει μουτζούρα αλλά έντονο κακογραμμένο διπλογραμμένο και κακότεχνο σταυρό. Ε

 

 (δαχτυλιές – αποτυπώματα)

ΑΡ. ΤΜΗΜ. ΑΡ. ΨΗΦ. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΒΟΛ. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΥΡΟ ΕΓΚΥΡΟ
261 / 184 9 / 2 Φέρει δαχτυλιές – αποτυπώματα γκρι χρώματος 18 / 2 Έγινε κατά την αποσφράγιση και διαλογή Ε
261 / 190 9 / 2 Φέρει δαχτυλιές – αποτυπώματα γκρι χρώματος 18 / 2 Έγινε κατά την αποσφράγιση και διαλογή Ε
261 / 199 9 / 2 Φέρει δαχτυλιές – αποτυπώματα γκρι χρώματος 18 / 2 Έγινε κατά την αποσφράγιση και διαλογή Ε

 

Απόφαση συνεκδίκασης ένστασης και αντένστασης

Αριθμός απόφασης 88/2014

 

ΤΟ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Ιουλίου 2014 με σύνθεση τους δικαστές Μαρία Συμεωνίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Ευανθία Βουλγαράκη-Χρήστου (εισηγήτρια), και Φωτεινή Μπάτζιου Πρωτοδίκες Δ.Δ., και γραμματέα την Αργυρούλα Πασχαλίδου, δικαστική υπάλληλο,

            γ ι α να συνεκδικάσει σύμφωνα με το άρθρο 256 παρ. 4 του Κ.Δ.Δ.:

Α) τη με χρονολογία κατάθεσης 20-6-2014 ένσταση,

τ ο υ Στέφανου Φωτιάδη του Κων/νου, κατοίκου δημοτικής κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Σερρών με το συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ», ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Δημητρίου Κολιντζίκη, Αθηνάς Ξενιτοπούλου και Γεωργίου Γιαννόπουλου,

κ α τ ά: 1. ταυ Πέτρου Αγγελίδη του Βασιλείου; κατοίκου Σερρών, επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» και ανακηρυχθέντος Δημάρχου του Δήμου Σερρών, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Δημητρίου Γκολέμη, Αναστάσιου Παπαδόπουλου και Λάμπρου Πάσχου, και 2. των ανακηρυχθέντων τακτικών δημοτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού: 1. Δημητρίου Τσαλίκογλου του Σάββα, κατοίκου Σερρών (xxxxxxx xx, γωνία με xxxxxxx), 2. Παντελή Χράπα του Κωνσταντίνου, κατοίκου τοπικής κοινότητας Προβατά της δημοτικής ενότητας Καπετάν Μητρούση, 3. Ιωάννη Γάτσιου του Αναστασίου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxxxx xx), 4. Μιχαήλ Θεοχάρη του Βασιλείου, κατοίκου Σερρών (xx. xxxxxxxxx xx), 5. Ηλία Γκότση του Ιωάννη, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxx xx), 6. Βασιλείου Παπαβασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου Σερρών (x. xxxxxx xx), 7. Στέργιου (Στέλιου) Γαλάνη του Αποστόλου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxx xxxxxxxx xx), 8. Παύλου Μυστακίδη του Στυλιανού, κατοίκου Σερρών (xxxxxxx xxxxxx xx), 9. Μαργαρίτη Χατζημαργαρίτη του Θεοδώρου, κατοίκου Σερρών (xxxxx xx), 10. Γεωργίου Δούκα του Πέτρου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx), 11. Βασιλείου Τερζή του Νικολάου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxx και xxxxx γωνία), 12. Γεωργίου Καδή του Δημητρίου, κατοίκου της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως, 13. Σταυρούλας Αγιαννίδου-Αρβανίτη του Χαράλαμπου κατοίκου Σερρών (xxxxxxxx xx), 14. Παναγιώτη Γρηγοριάδη του Ευστρατίου, κατοίκου Σερρών, 15. Σοφίας Μπιτζίδου-Σαρακενίδου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Σερρών (x. xxxxxxxxxxxxxxxx xx), 16. Κωνσταντίνου Καρπουχτσή του Ηλία, κατοίκου Σερρών (x. xxxxxxxx x) 17. Θεοδώρου Αραμπατζή του Γεωργίου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxx x), 18. Ζαχαρία Σούζα του Βασιλείου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxxx xx), 19. Αναστασίου Μεγαλομύστακα του Χρήστου, κατοίκου Σερρών (x. xxxxxxxx xx), 20. Χρίστου Χαρίτου του Στέργιου, κατοίκου Σερρών (x. xxxxxxxx xxx), 21. Νικολάου Στεργίου του Στέργιου, κατοίκου τοπικής κοινότητας Επταμύλων, 22. Κωνσταντίνου Χασαπίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxx xx), 23. Ευθυμίου Ραμπότα του Μιλτιάδη, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxx xx), 24. Χρήστου Γρηγοριάδη του Ευαγγέλου, κατοίκου τοπικής κοινότητας Αναγέννησης της δημοτικής κοινότητας Καπετάν Μητρούση, 25. Δημητρίου Μερετούδη του Ανέστη, κατοίκου της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Δημητρίου Γκολέμη, Αναστάσιου Παπαδόπουλου και Λάμπρου Πάσχου, εκτός των 8ου, 11ου, 15ης, 18ου, 23ου και 25ου από αυτούς οι οποίοι παραστάθηκαν διά των προαναφερόμενων δικηγόρων.

Β) τη με χρονολογία κατάθεσης 4-7-2014 αντένσταση,

των: 1. Πέτρου Αγγελίδη του Βασιλείου, κατοίκου Σερρών, επικεφαλής του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» και ανακηρυχθέντος Δημάρχου του Δήμου Σερρών, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Δημητρίου Γκολέμη, Αναστάσιου Παπαδόπουλου και Λάμπρου Πάσχου, και 2. ανακηρυχθέντων τακτικών δημοτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού; 1. Δημητρίου Τσαλίκογλου του Σάββα, κατοίκου της τοπικής κοινότητας Άνω Βροντούς, 2. Παντελή Χράπα του Κωνσταντίνου, κατοίκου της δημοτικής ενότητας Καπετάν Μητρούση, 3. Ιωάννη Γάτσιου του Αναστασίου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxxxx xx), 4. Μιχαήλ Θεοχάρη του Βασιλείου, κατοίκου τοπικής κοινότητας Κάτω Ορεινής, 5. Ηλία Γκότση του Ιωάννη, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxx xx), 6. Βασιλείου Παπαβασιλείου του Ιωάννη, κατοίκου Σερρών (xx. xxxxxxxxxxx xx), 7. Στέργιου Γαλάνη του Αποστόλου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxx xxxxxxxx xx), 8. Παύλου Μυστακίδη του Στυλιανού, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxx xx), 9. Μαργαρίτη Χατζήμαργαρίτη του Θεοδώρου, κατοίκου Σερρών (xxxxx xx), 10. Γεωργίου Δούκα του Πέτρου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx), 11. Βασιλείου Τερζή του Νικολάου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxx και xxxxx γωνία), 12. Γεωργίου Καδή του Δημητρίου, κατοίκου της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως, 13. Σταυρούλας Αγιαννίδου-Αρβανίτη του Χαράλαμπου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxx xx), 14. Παναγιώτη Γρηγοριάδη του Ευστρατίου, κατοίκου Σκουτάρεως, 15. Σοφίας Μπιτζίδου-Σαρακενίδου του Αλεξάνδρου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxxxx xx), 16. Κωνσταντίνου Καρπουχτσή του Ηλία, κατοίκου Σερρών (x. xxxxxxxx x), 17. Θεοδώρου Αραμπατζή του Γεωργίου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxx x), 18. Ζαχαρία Σούζα του Βασιλείου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxxx xx), 19. Αναστασίου Μεγαλομύστακα του Χρήστου, κατοίκου τοπικής κοινότητας Μετοχίου, 20. Χρίστου Χαρίτου του Στέργιου, κατοίκου Σερρών (x. xxxxxxxx xxx), 21. Νικολάου Στέργιου του Στέργιου, κατοίκου τοπικής κοινότητας Επταμύλων, 22. Κωνσταντίνου Χασαπίδη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Σερρών (xxxxxxx xx), 23. Ευθυμίου Ραμπότα του Μιλτιάδη, κατοίκου Σερρών (xxxxxxxxxxx xx), 24. Χρήστου Γρηγοριάδη του Ευαγγέλου, κατοίκου τοπικής κοινότητας Αναγέννησης, 25. Δημητρίου Μερετούδη του Ανέστη, κατοίκου της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων τους Δημητρίου Γκολέμη, Αναστάσιου Παπαδόπουλου και Λάμπρου Πάσχου, εκτός των 8ου, 11ου, 15ης, 18ου, 23ου και 25ου από αυτούς οι οποίοι παραστάθηκαν διά προαναφερόμενων δικηγόρων,

κ α τ ά: 1. του Στέφανου Φωτιάδη του Κων/νου, κατοίκου δημοτικής κοινότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, υποψηφίου Δημάρχου του Δήμου Σερρών με το συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ», ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Δημητρίου Κολιντζίκη, Αθηνάς Ξενιτοποόλου και Γεωργίου Γιαννόπουλου και 2. των ανακηρυχθέντων τακτικών δημοτικών συμβούλων του ίδιου συνδυασμού: 1. Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινας του Γεωργίου, κατοίκου Σερρών (οδός xxx. xxxx αριθμός xx), 2. Γάτσιου Αθανάσιου του Ζαχαρία, κατοίκου Σερρών (οδός xxxxxxxxx xxxxxxx αριθμός xx), 3. Δρίγκα Χρυσούλας του Νικολάου, κατοίκου δημοτικής ενότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, 4. Χρυσανθίδη βασιλείου του Παναγιώτη, κατοίκου Σερρών (οδός xxxxxxxxx αριθμός x), 5. Ηλιοπούλου Στυλακτής του Στέργιου, κάτοικου δημοτικής ενότητας Σκουτάρεως Δήμου Σερρών, 6. Καλαϊτζίδη Αλέξανδρου του Δημητρίου κατοίκου δημοτικής ενότητας Λευκώνα του Δήμου Σερρών, από τους οποίους οι 1η, 4ος, 5ος και 6ος δεν παραστάθηκαν, οι δε λοιποί παραστάθηκαν αυτοπροσώπως.

Κατά τη συζήτηση, οι διάδικοι που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά,

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

 

Και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

 

 1. Επειδή, για τα κρινόμενα ένδικα βοηθήματα (ένσταση και αντένσταση) καταβλήθηκαν τα νόμιμα παράβολα (βλ. αντίστοιχα τα υπ’ αριθ. 1195494/20-6-2014 και 1195544/4-7-2014 και Σειράς Α’ ειδικά έντυπα παραβόλου).
 2. Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση ζητείται: Α) Να διορθωθούν τα βιβλία διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και τα αντίστοιχα βιβλία των εφορευτικών επιτροπών (πρακτικά Νο 2), στα υπ’ αριθ. 316, 346 και 372 εκλογική τμήματα του Δήμου Σερρών, αφενός με την αφαίρεση από τον συνδυασμό των καθών «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» τριών (3) ψηφοδελτίων, ένα ανά εκλογικό τμήμα, από τα παραπάνω τρία, αφετέρου με την πρόσθεση στον συνδυασμό του ενιστάμενου «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» τριών (3) ψηφοδελτίων, ένα ανά εκλογικό τμήμα, από τα παραπάνω τρία, να αναγνωριστεί η ακυρότητα 129 ψηφοδελτίων που – κατά τις εκλογή της 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη δημοτικής αρχής στο Δήμο Σερρών – θεωρήθηκαν έγκυρα και προσμετρήθηκαν στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ», να αναγνωριστούν ως έγκυρα και να προστεθούν στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού» «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» 19 ψηφοδέλτια, Β) να τροποποιηθεί αναλόγως η 17/13-6-20 Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δηκτικών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο δήμαρχος, οι τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού, καθώς και οι τακτικοί και. αναπληρωματικοί σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων του ανωτέρω Δήμου ώστε να ανακηρυχθεί οριστικώς ο συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» ως επιτυχών και ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» ως επιλαχών και ο ενιστάμενος ως Δήμαρχος του Δήμου Σερρών επερχομένων, αναλόγως, και των μεταβολών στους εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους, ανάμεσα στους δύο συνδυασμούς και Γ) επικουρικώς, και σε περίπτωση που η διαφορά ανάμεσα στους δύο ανωτέρω συνδυασμούς μετά την εκδίκαση της παρούσας και της αντένστασης δεν υπερβαίνει τη μία ψήφο, να ακυρωθούν οι εκλογές στο υπ’ αριθ. 338 εκλογικό τμήμα και να διαταχθεί η επανάληψη τους ανάμεσα στους παραπάνω συνδυασμούς.
 1. Επειδή, με την κρινόμενη αντένσταση ζητείται: Α) να αναγνωριστεί η ακυρότητα 233 ψηφοδελτίων που θεωρήθηκαν έγκυρα και προσμετρήθηκαν στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ», να αναγνωριστούν ως έγκυρα και να προστεθούν στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού» «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» 16 ψηφοδέλτια, τα οποία εσφαλμένα κρίθηκαν ως άκυρα, να προσμετρηθεί το υπ’ αριθ. 149 ψηφοδέλτιο του 341 εκλογικού τμήματος στο συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» και να αφαιρεθεί αντίστοιχα από την εκλογική δύναμη του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» και Β) να επικυρωθεί η ανακήρυξη του επιτυχόντος συνδυασμού και του Δημάρχου. Νομίμως συζητείται εξάλλου, κατ’ άρθρο 254 παρ. 2 Κ.Δ.Δ., η κρινόμενη αντένσταση χωρίς την παρουσία των καθών Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινας, Χρυσανθίδη Βασιλείου, Ηλιοπούλου Σταλακτής και Καλαϊτζίδη Αλέξανδρου, εφόσον από τα αποδεικτικά που υπάρχουν στο φάκελο προκύπτει ότι τηρήθηκε η οριζόμενη από το άρθρο 256 παρ. 3 Κ.Δ.Δ. διαδικασία (βλ. τις με αριθ. 6798Γ, 6799Γ, 4024Δ και 5441Γ/4-7-2014 εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου Σερρών Αθανάσιου Γουλέτα, Σταύρου Μπατσιβάρη και Δημητρίου Βαΐτση), Με το ανωτέρω περιεχόμενο, οι κρινόμενες ένσταση και αντένσταση αρμοδίως εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ασκούνται δε με τη συνδρομή όλων των διαδικαστικών προϋποθέσεων και πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξεταστούν περαιτέρω ως προς τη βασιμότητά τους.
 2. Επειδή, στο άρθρο 27 του ν. 3852/2010 Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’), ορίζεται ότι: «1. Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματος του 2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση ταυ υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. 3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψήφιου συμβούλου ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. 4. Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης σε κάποιο μέρος του είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης για την κατάταξη των υποψηφίων του μέρους αυτού. 5. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο σταυρός θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ερευνάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος. 6. Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου. 7. Εγγραφές ή διαγραφές δεν επιτρέπονται και, αν γίνουν, επιφέρουν ακυρότητα του ψηφοδελτίου», στο άρθρο 28 ότι: «Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του προηγούμενου άρθρου, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν έχει σχήμα, διαστάσεις ή μορφή που διαφέρουν, κατά τρόπο εμφανή, από αυτά που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 24 ή η υπουργική απόφαση. β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει, κατά τρόπο εμφανή, από αυτό που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 24. γ) Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημαία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας, δ) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά και ε) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο, που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του άρθρου 46 Κ.Δ.Κ.», στο άρθρο 29 ότι: «1.Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και του Κ.Δ.Κ. 2. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών αναφέρεται ο νομάρχης, προκειμένου για τις δημοτικές εκλογές νοείται ο περιφερειάρχης», στο άρθρο 43 ότι: «1. Αμέσως μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινομημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών. 2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκθεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα…», στο άρθρο 44 ότι: «1.α. Το πολυμελές πρωτοδικείο μετά από τη λήξη του πενθημέρου της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων, τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητος με τους αναπληρωματικούς τους. β. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού. γ. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβα στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. 2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και αποστέλλει αντίγραφο τους στον περιφερειάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», στο άρθρο 45 ότι: «Ένσταση μπορεί να ασκήσει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, καθώς και β) ο υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οικείο δήμο», στο άρθρο 41 ότι: «1.Η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, βάσει του σχετικού πίνακα των αποτελεσμάτων ο οποίος ενσωματώνεται σε αυτή. 2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν: α) η έλλειψη νόμιμων προσόντων και η συνδρομή κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν εκλεγεί ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, β) η παράβαση του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς. γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων» και στο άρθρο 49 ότι: «1. Για τα θέματα της προδικασίας, της κύριας διαδικασίας, της παρέμβασης, της αντένστασης, της αποδεικτικής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος ελέγχου, της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς και της γνωστοποίησης της εφαρμόζονται ο ι διατάξεις των άρθρων 253 έως και 260 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ο οποίος και εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θάμα, που δεν ρυθμίζεται, ειδικώς, από τις διατάζεις του πάροδος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια  θέματα διαφορετικά καταργείται…» Στο άρθρο 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) ορίζεται ότι: «1. Αν το δικαστήριο διαπιστώσει παρέκβαση του νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες: α) κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή β) κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών των υποψηφίων που έχουν δηλωθεί ή γ) κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων κάθε συνδυασμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, ακυρώνει ή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την πράξη με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εκλογής ή την πράξη με την οποία γίνεται η σχετική ανακήρυξη. Στην ακύρωση της πράξης προβαίνει το δικαστήριο μόνο αν η νομική ή ουσιαστική πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να ασκήσει επιρροή στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η ακύρωση μπορεί να αφορά ολόκληρη την εκλογή ή μόνο την αρχική ή μόνο την επαναληπτική εκλογή, στα εκλογικά τμήματα τα οποία αφορά το αντικείμενο της ένστασης. 2. ……..Ενώ, αν διαπιστώσει εσφαλμένη αρίθμηση των ψήφων, καθορίζει, βάσει των έγκυρων ψήφων και της ορθής αρίθμησης τους, εκείνους που εκλέγονται. 3. Μετά την έκδοση όλων των οριστικών αποφάσεων που αφορούν τον κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και εν όψει του εκλογικού αποτελέσματος του συγκεκριμένου οργανισμού, όπως διαμορφώνεται με τις αποφάσεις αυτές, το δικαστήριο ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, καθώς και τους υποψηφίους που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης. 4. ……5……6. Οι οριστικές αποφάσεις, με τις οποίες γίνεται ολικώς ή μερικώς δεκτή η ένσταση, ισχύουν έναντι όλων». Τέλος, στο άρθρο 91 του π.δ/τος 26/2012, ΦΕΚ Α’ 57, με το οποίο κωδικοποιήθηκαν εκ νέου οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, μεταξύ δε αυτών, στο άρθρο 91 οι διατάξεις του ταυτάριθμου άρθρου του προϊσχύσαντος π/δτος 962007, Α’ 116, ορίζεται ότι: «1. Μετά τα παραπάνω η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων με τον εξής τρόπο: α) Ο Πρόεδρος της επιτροπής ή εκείνος που διευθύνει τις εργασίες της παίρνει από την κάλπη ένα – ένα φάκελο, τον αποσφραγίζει και αφού εξακριβώσει το έγκυρο του ψηφοδελτίου, το οποίο επιδεικνύει σε όποιον από τους παριστάμενους το ζητήσει (μέλη της εφορευτικής επιτροπής, υποψηφίους ή αντιπροσώπους τους), διαβάζει το περιεχόμενο του έτσι ώστε να τον ακούνε όλοι, β) κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο αριθμείται κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και μονογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής ή εκείνον που διευθύνει τις εργασίες της, ο οποίος θέτει τη μονογραφή του και δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Ακολούθως, συμπληρώνει ολογράφως το συνολικό αριθμό σταυρών προτίμησης του ψηφοδελτίου…».
 3. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι λόγοι της ένστασης και της αντένστασης με τους οποίους προβάλλεται η ύπαρξη διακριτικών γνωρισμάτων πρέπει να είναι ειδικοί και ορισμένοι ήτοι να προσδιορίζουν κατ’ αριθμό και εκλογικό τμήμα τα πληττόμενα ψηφοδέλτια και να περιέχουν περιγραφή του διακριτικού γνωρίσματος, το δε δικαστήριο έχει την εξουσία να ελέγχει μόνο τα πληττόμενα ψηφοδέλτια και αποκλειστικώς ενόψει των διακριτικών γνωρισμάτων που προβάλλονται. Περαιτέρω, σταυρός προτίμησης που έχει σημειωθεί σε ψηφοδέλτιο είναι δυνατόν να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμα, το οποίο παραβιάζεται η αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας. Αυτό συμβαίνει όταν το σημείο ή ο σταυρός σημειώθηκε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να καταλείπεται δυνατότητα να προσδιορισθεί, αμέσως ή εμμέσως, ο εκλογέας που ψήφισε με το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Κατά την εκδίκαση δε των ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών, το δικαστήριο κρίνει αν στη συγκεκριμένη περίσωση ο σταυρός αποτελεί ή όχι διακριτικό γνώρισμα με βάση τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας και λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες υπό τις οποίες τελεί ο εκλογέας, το είδος του σημείου, της θέσης του, το πάχος, το χρώμα του, προκειμένου να συναγάγει το τυχαίο ή το σκόπιμο της σημείωσης του (ΣτΕ 1854/2000). Αποτελεί δε, διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας μόνο εκείνο το σημείο, το οποίο, κατά την ουσιαστική εκτίμηση του διοικητικού δικαστηρίου, η οποία στηρίζεται, κατά περίπτωση, στα διδάγματα της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, μπορεί κατά παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας, να προσδιορίσει αμέσως ή εμμέσως τον εκλογέα που ψήφισε με το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Ειδικότερα, τα σημεία, στίγματα, κηλίδες, γραμμές, τελείες, μικρές οπές, ίχνη χρώματος, κοψίματα, σχισίματα επί του ψηφοδελτίου, τότε μόνο συνεπάγονται ακυρότιτά του, όταν δεν είναι τυχαία, αλλά, κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, έχουν τεθεί με σκοπό να αποκαλυφθεί η ψήφος υπέρ ορισμένου συνδυασμού κόμματος ή υποψηφίου και παραβιάζουν έτσι τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, την οποία επιβάλλει το Σύνταγμα. (Α.Ε.Δ. 8/2009, 12/2005. 26/2001, 29/2001 κ.α.). Επομένως, το ζήτημα αν συντρέχουν κάθε φορά οι ως άνω προϋποθέσεις, είναι πραγματικό και κρίνεται με βάση το είδος των σημείων, τη θέση αυτών, τον τρόπο της χάραξής τους και λοιπά στοιχεία από τα οποία μπορεί να συναχθεί το τυχαίο ή το σκόπιμο των σημείων αυτών. Σε περίπτωση δε αμφιβολίας, το ψηφοδέλτιο πρέπει να θεωρείται έγκυρο ενόψει της συνταγματικής κατοχύρωσης του εκλογικού δικαιώματος. Δεν θεωρείται διακριτικό γνώρισμα: Η σημείωση Χ αντί σταυρού. Ο τρόπος σημείωσης του σταυρού (παχύς, ακανόνιστος, αδέξιος, με κλίση, με διπλή κάθετη ή (και) οριζόντια γραμμή, μεγαλύτερος ή μικρότερος του κανονικού, κυρτός κλπ., διπλοπατημένος, κακοσχηματισμένος που δίνουν την εντύπωση Ψ, Υ, 4, Δ, Τ κλπ.), που μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση του ψηφοφόρου ή το μέσο που χρησιμοποίησε, εκτός αν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ο ανώμαλος σχηματισμός του έγινε σκόπιμα για την άμεση ή έμμεση αποκάλυψη του ψηφοφόρου που τον έθεσε. Η σημείωση στο ψηφοδέλτιο σταυρών και με τα δύο επιτρεπόμενα μέσα (μολύβι ή μελάνι) ή και με τα δύο επιτρεπόμενα χρώματα (μαύρο ή μπλέ). Η ύπαρξη ενός κανονικού και ενός ακανόνιστου σταυρού ή ενός σταυρού και ενός Χ ή σταυρού και παύλας ή σταυρού και μικρής κάθετης γραμμής στο όνομα του υποψηφίου που οφείλεται σε ατελή ενέργεια χάραξης σταυρού. Η ύπαρξη σταυρού ή Χ δεξιά ή αριστερά ή δύο σταυρών εκατέρωθεν του ονόματος ή δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Η ύπαρξη σβησμένου Χ και σταυρού, (Α.Ε.Δ. 8/2009, 12/2005, 26/2001, 29/2001 κ.α.). Αντιθέτως, θεωρούνται, κατ’ αρχήν, ως διακριτικά γνωρίσματα, που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας, σταυροί άλλης απόχρωσης και όχι μαύρης ή μπλε, σταυροί μέσα σε κύκλο ή μέσα σε πλαίσιο ή σε σχήμα αστερίσκου (με σαφή διάκριση από κακότεχνο σταυρό) ή σε σχήμα V ή έντονα διακριτικοί σταυροί ή σταυροί με πολλαπλές (πλέον των δύο) κάθετες ή οριζόντιες γραμμές ή υπερμεγέθεις σταυροί ή σταυροί σε άλλη θέση και όχι στο όνομα του υποψηφίου ή γραφικά σχήματα που δεν μοιάζουν με σταυρό ή μουντζούρες ή υπογραμμίσεις σε ονόματα υποψηφίων ή κάθετη γραμμή αριστερά ή δεξιά του ονόματος του υποψηφίου (Α.Ε.Δ, 8/2009, 12/2005, 29/2001 κ.α.), Τέλος, ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως από όσους κατ’ ανώτατο όριο επιτρέπεται να τεθούν σε κάθε εκλογική περιφέρεια είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτιμήσεως (βλ. ΑΕΔ 3/2011, 1/2009, 16/2005, κ.α.).
 4. Επειδή, από τις παρατιθέμενες στις προηγούμενες σκέψεις    διατάξεις συνάγεται ότι ο ν. 3852/2010, με το άρθρο 29 παρ. 1 αυτού παραπέμπει, για ανάλογη εφαρμογή μεταξύ άλλων, στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 1 του π.δ/τος 26/2012 που αφορούν τη διαλογή των ψήφων και την τήρηση των βιβλίων, πρακτικών και πινάκων (δεδομένου ότι για τα θέματα αυτά δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στον ως άνω ν. 3852/2010), όχι όμως και στις διατάξεις των άρθρων 70, 72, 73 και 76 της νομοθεσίας αυτής, οι όποιες αφορούν τη μορφή και το περιεχόμενο που πρέπει να έχουν τα ψηφοδέλτια κατά τις βουλευτικές εκλογές, καθώς και τους λόγους ακυρότητας των σταυρών προτιμήσεως και των ψηφοδελτίων και στις οποίες περιλαμβάνεται η ως άνω διάταξη της παρ. 10, του άρθρου 72 του π.δ/τας 26/2012 που ορίζει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη σταυρός προτιμήσεως εάν ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή ο διευθύνων τις εργασίες της δεν έχει μονογράψει στο ψηφοδέλτιο παραπλεύρως του σταυρού και δεν έχει αναγράψει στο ψηφοδέλτιο ολογράφως το συνολικό αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που σημειώθηκαν σ’ αυτό. Και τούτο διότι. τα θέματα αυτά της μορφής και του περιεχομένου των ψηφοδελτίων και των λόγων ακυρότητας των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτιμήσεως ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις ειδική διατάξεις των άρθρων 24, 26, 27 και 28 του ν. 3852/2010. Επομένως, στις δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο και σ’ αυτές, κατά τα προεκτεθέντα, άρθρο 91 του π.δ/τος 26/2012, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει τις εργασίες της, κατά το στάδιο διαλογής των ψήφων, απαιτείται, μεταξύ άλλων, να μονογράφει κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και να θέσει τη μονογραφή του και δίπλα από κάθε σταυρό προτιμήσεως που υπάρχει στο ψηφοδέλτιο. Μόνη, όμως, η παράλειψη των προαναφερόμενων δύο ενεργειών ή της μιας από αυτές δεν επιφέρει την ακυρότητα του ψηφοδελτίου ή του σταυρού προτιμήσεως, αν η εν λόγω παράλειψη δεν συνδυάζεται με τη μη καταχώρηση των εν λόγω ψηφοδελτίων και σταυρών στα βιβλία, διαλογής ψήφων και τα πρακτικά ψηφοφορίας (βλ. ΣτΕ 412/2008, 1795, 1678/2007, 3522/2003), των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική προκειμένου να αποδεικνύονται αυτά που συμβαίνουν κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και η έκβασή της (βλ. ΣτΕ 1454/200Κ, ΑΕΔ 52/1995), και αν, γενικά, συνάγεται η γνησιότητα της εκλογής (ΣτΒ 1795/2007). Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από την αντιπαραβολή των διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ/τος 96/2007 (και ήδη 26/20 ΐ 2) με τα άρθρα 26 έως 28 του ν. 3852/2010, τα οποία, αφενός, στις περιπτώσεις ακυρότητας των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτιμήσεως κατά τις δημοτικές εκλογές, τις οποίες απαριθμούν, δεν περιλαμβάνουν και την ακυρότητα για τη μη μονογραφή του ψηφοδελτίου και των σταυρών προτιμήσεως που έχουν σημειωθεί στο ψηφοδέλτιο, και, αφετέρου, δεν παραπέμπουν στα αντίστοιχα άρθρα 72, 73 και 76 του π.δ/τος 90/2007, όπως ισχύουν (ΣτΕ 106/2012, πρβλ. ΣτΕ 1795, 1678/2007).
 5. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Κατά την εκλογή της 18ης Μάιου 2014 για την ανάδειξη δημοτικής αρχής στο Δήμο Σερρών έλαβαν μέρος οι συνδυασμοί: α) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ», β) «ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ», γ) «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ», δ) «ΕΠΟΧΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΛΙΔΗΣ» και ε) «»ΛΑΪΚ.Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΕΡΡΩΝ». Κανένας δε, από τους ανωτέρω συνδυασμούς, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη κατ’ άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 3852/2010 πλειοψηφία και η ψηφοφορία επαναλήφθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 3852/2010, την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014 ανάμεσα στους συνδυασμούς που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και συγκεκριμένα ανάμεσα στο συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» με υποψήφιο δήμαρχο τον καθού η ένστασή – αντενιστάμενο και ο το συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον ενιστάμενο και καθού η αντένσταση. Κατά την παραπάνω εκλογή ψήφισαν 42.260 εκλογείς, οι έγκυρες ψήφοι ανέρχονταν σε 38.018 και έλαβαν ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» 19.015 ψήφους και ο συνδυασμός «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» 19.003 ψήφους. Βάσει του ανωτέρω αποτελέσματος ο συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» ανακηρύχτηκε επιτυχών ποσοστό 50,02% και ο επικεφαλής αυτού Δήμαρχος. Ήδη, ο ενιστάμενος, επικεφαλής του επιλαχόντος συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» αμφισβητεί το αποτέλεσμα της εκλογής και ζητεί τα αναφερόμενα στην εισαγωγική σκέψη. Ειδικότερα, με την κρινόμενη ένσταση, όπως αυτή αναπτύσσεται με τα νομίμως κατατεθέντα υπομνήματά του, ζητεί: Α) να διορθωθούν τα βιβλία διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και τα αντίστοιχα βιβλία των εφορευτικών επιτροπών (πρακτικά Νο 2), στα υπ’ αριθ. 316, 346 και 372 εκλογικά τμήματα του Δήμου Σερρών, αφενός με την αφαίρεση από τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» τριών (3) ψηφοδελτίων, ένα ανά εκλογικό τμήμα, από τα παραπάνω τρία, αφετέρου με την πρόσθεση στον συνδυασμό του «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» τριών (3) ψηφοδελτίων, ένα ανά εκλογικό τμήμα, από τα παραπάνω τρία. Συγκεκριμένα: 1) στο 316ο εκλογικό τμήμα, όπου με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία της εφορευτικής επιτροπής (βιβλίο διαλογής συνδυασμών και πρακτικό Νο2), όπως αυτά μεταφέρθηκαν και στις αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και στο Πρωτοδικεία Σερρών, ο συνδυασμός του φέρεται να έλαβε 149 ψήφους και ο συνδυασμός των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων 115 ψήφους, Κατά τον διενεργηθέντα, όμως, επανέλεγχο των εγκύρων ψηφοδελτίων των δύο συνδυασμών διαπιστώθηκε ότι το υπ’ αριθ. 18 έγκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, το οποίο φέρει αρίθμηση και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, καταχωρήθηκε υπέρ του συνδυασμού των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο των εγκύρων που έλαβε ο τελευταίος, το οποίο θα πρέπει να δια μορφωθεί σε 114 ψήφους και να προστεθεί στο σύνολο των εγκύρων που έλαβε ο δικός του συνδυασμός, που ανέρχεται συνολικά σε 150 ψήφους, 2) στο 346ο εκλογικό τμήμα, όπου με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία της εφορευτικής επιτροπής (βιβλίο διαλογής συνδυασμών και πρακτικό Νο2), όπως αυτά μεταφέρθηκαν και στις αρμόδιας αρχές, μεταξύ των οποίων και στο Πρωτοδικείο Σερρών., ο συνδυασμός του φέρεται να έλαβε 95 ψήφους και ο συνδυασμός των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων 110 ψήφους. Κατά τον διενεργηθέντα, όμως, επανέλεγχο των εγκύρων ψηφοδελτίων των δύο συνδυασμών διαπιστώθηκε ότι το υπ’ αριθ. 14 έγκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, το οποίο φέρει αρίθμηση και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, καταχωρήθηκε, υπέρ του συνδυασμού των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο των εγκύρων που έλαβε ο τελευταίος, το οποίο 0α πρέπει να διαμορφωθεί σε 109 ψήφους και να προστεθεί στο σύνολο των εγκύρων που έλαβε ο δικός του συνδυασμός, που ανέρχεται συνολικά σε 96 ψήφους και 3) στο 372ο εκλογικό τμήμα, όπου με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία της εφορευτικής επιτροπής (βιβλίο διαλογής συνδυασμών και πρακτικό Νο2), όπως αυτά μεταφέρθηκαν και στις αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και στο Πρωτοδικείο Σερρών, ο συνδυασμός του φέρεται, να έλαβε 131 ψήφους και ο αντίπαλος συνδυασμός 149 ψήφους. Κατά την καταμέτρηση, όμως, που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα έγκυρα ψηφοδέλτια του συνδυασμού του ήταν 132 και όχι 131, όπως επισήμως, φαινόταν, ενώ τα έγκυρα του συνδυασμού των καθών βρέθηκαν όσα καταχωρήθηκαν και στα επίσημα στοιχεία δηλαδή 149. Από την λεπτομερή εξέταση του αριθμού που έφερε το κάθε ψηφοδέλτιο και των δύο συνδυασμών και των καταχωρήσεων τους στο βιβλίο διαλογής (πίνακες διαλογής) υπέρ των συνδυασμών, διαπιστώθηκε ότι όλα τα ψηφοδέλτια και των δυο συνδυασμών, με τους αριθμούς που έδωσε στο καθένα ο δικαστικός αντιπρόσωπος, έχουν καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, πλην ενός ψηφοδελτίου του δικού του συνδυασμού, που βρέθηκε μαζί με τα υπόλοιπα, το οποίο φέρει αριθμό 268 και μονογραφή από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί στον πίνακα διαλογής υπέρ του δικού του συνδυασμού. Αντιθέτως, μέσα στα 149 ψηφοδέλτια του άλλου συνδυασμού, βρέθηκε ψηφοδέλτιο με τον ίδιο αριθμό (268) αριθμημένο κι αυτό από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, το οποίο, όμως, δεν φέρει την μονογραφή του, αλλά έχει καταχωρηθεί στον πίνακα διαλογής υπέρ του συνδυασμού των καθών και μάλιστα ως τελευταίο, την γνησιότητα του οποίου αμφισβητεί, Με δεδομένο μάλιστα, ότι ο αριθμός των ψηφισάντων είναι σταθερός και προκύπτει από το πρωτόκολλο ψηφοφορίας (ψήφισαν 326), όπως αναμφισβήτητος είναι- και ο αριθμός των λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων( 21 και 25, αντίστοιχα), θα πρέπει το υπ’ αριθ. 268 ψηφοδέλτιο που καταχωρήθηκε υπέρ του συνδυασμού των καθών – αντενιστάμενων, αλλά δεν φέρει την μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, να αφαιρεθεί από τον συνολικό αριθμό των ψηφοδελτίων του, τα οποία από 149 να μειωθούν στα 148, ενώ αντιθέτως, να προστεθεί ένα, το υπ’ αριθ. 268 ψηφοδέλτιο του δικού του συνδυασμού, που φέρει και αρίθμηση και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου στον συνολικό αριθμό των ψηφοδελτίων του δικού του συνδυασμού στο εν λόγω εκλογική τμήμα, τα οποία έτσι, θα αυξηθούν από 131 στα 132, Β) να αναγνωρισθούν ως άκυρα και να αφαιρεθούν από την εκλογική δύναμη του επιτυχόντος συνδυασμού τα εξής ψηφοδέλτια: 1) από το 261ο ε.τ. (εκλογικό τμήμα) τα υπ’ αριθ. 150, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 248 και 251, διότι φέρουν τον ίδιο «λεκέ» – κηλίδα χρώματος μπεζ, στην μπροστινή όψιν στο ίδιο (πρώτο) τμήμα του ψηφοδελτίου, και προς την δεξιά πλευρά, που εκτείνεται από τον τίτλο του (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ), φτάνοντας, προς τα κάτω, μέχρι το πρώτο όνομα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, μήκους της κάθε κηλίδας από 2 χιλιοστά μέχρι 5 χιλιοστά και τα υπ’ αριθ. 184, 190 και 199 ψηφοδέλτια διότι φέρει το καθένα και στο κάτω μέρος της μπροστινής όψης τους, «δαχτυλιές»- δακτυλικά αποτυπώματα, χρώματος γκρι, 2) υπό το 266ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 94 διότι φέρει διακριτικό γνώρισμα στην μπροστινή όψη του και ακριβώς στο μέσον του κάτω μέρους του, κάτω από τα τελευταία ονόματα των υποψηφίων της 3ης ενότητας, εμφανές δακτυλικό αποτύπωμα, χρώματος σκούρο γκρι, 3) από το 268ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 300 διότι φέρει διακριτικό γνώρισμα και συγκεκριμένα στην μπροστινή όψη και στην αριστερή πλευρά, πάνω από τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων της πρώτης ενότητας, μεγάλη μουντζούρα, ακανόνιστου οχήματος (κυκλοειδούς μορφής), διαμέτρου ενός (1) εκατοστού, περίπου, 4) από το 275ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 190 ψηφοδέλτιο διότι φέρει διακριτικό γνώρισμα και συγκεκριμένα έχει σταυρό αριστερά – μπροστά στον τίτλο «υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας Προβατά», 5) από το 276ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 49 διότι φέρει μία παύλα (-) μπροστά από το όνομα του υποψήφιου του τοπικού συμβουλίου, Νικήτα Γεωργίου του Πέτρου, το υπ’ αριθ. 79 διότι φέρει δύο κόκκινους σταυρούς μπροστά στον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Αλεξίου Δημητρίου του Ιωάννη, το υπ’ αριθ. 82 διότι φέρει διαγραφή, με την μορφή του γράμματος Χ (που συνιστά συνήθη τρόπο διαγραφής κειμένου ή ονομάτων), επάνω στα ονόματα των υπόψηφίων δημοτικών συμβούλων, που ξεκινάει από τον Μελικίδη Ερρίκο του Ηρακλή και εκτείνεται μέχρι και τον Ραμπότα Ευθύμιο του Μιλτιάδη, μήκους της κάθε πλευράς του γράμματος αυτού εννέα (9) εκατοστών και το υιτ αριθ. 121 διότι έχει αποκοπεί τμήμα του ψηφοδελτίου, στο κάτω δεξιό μέρος του (δεξιά γωνία), μήκους περίπου 2 εκατοστών, 6) από το 282ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 238 διότι φέρει διακριτικό γνώρισμα και συγκεκριμένα μουτζούρα χρώματος γαλάζιου, μήκους πέντε χιλιοστών περίπου, 7) από το 292° ε.τ. το υπ’ αριθ. 115 διότι φέρει τριάντα πέντε (35) συνεχόμενους σταυρούς, ανά έναν στα πρώτα τριάντα πέντε ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της εκλογικής περιφέρειας Σερρών, ήτοι από Αγγιανίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα του Χαραλάμπου έως Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία του Αλεξάνδρου, 8) από το 294° ε.τ. το υπ’ αριθ. 16 διότι από την πάνω δεξιά πλευρά του, μέχρι σχεδόν, το μέσο των ονομάτων των υποψηφίων συμβουλίων της 1ης ενότητας, σε μήκος 12 εκατοστών, περίπου, και πλάτος ενός εκατοστού, περίπου, είναι αποκομμένο (δηλ. λείπει το αντίστοιχο τμήμα) και το υπ’ αριθ. 129 διότι φέρει έντονα κόκκινα σημάδια (τέσσερις γραμμές), μήκους 2 εκατοστών, περίπου, στο κάτω δεξιό μέρος του, 9) από το 295ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 19 διότι φέρει αφύσικα υπερμεγέθη σταυρό, μήκους 18 χιλιοστών (περίπου δύο εκατοστών), που ξεκινά από το όνομα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Αραμπατζή Θεόδωρου και φτάνει μέχρι το όνομα της υποψηφίας δημοτικής συμβούλου, Αρναούτογλου Φωτεινής, εκτεινόμενος σε τέσσερα ονόματα υποψηφίων συμβούλων (Αραμπατζή Θεόδωρου, Αραμπατζή Στυλιανού, Αρβανιτόπουλου Πασχάλη, Αρναούτογλου Φωτεινής), το υπ’ αριθ. 52 διότι φέρει σταυρό αριστερά- δίπλα στον λογότυπο του συνδυασμού των αντιδίκων, το υπ’ αριθ. 101 διότι φέρει μεγάλη κηλίδα κιτρινοκαφέ χρώματος, μήκους δύο εκατοστών, περίπου, από το όνομα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Λαζαρίδη Αβραάμ έως πάνω από το όνομα της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία, το υπ’ αριθ. 108 διότι φέρει έξι σταυρούς, και το υπ’ αριθ. 122 διότι φέρει εμφανή και διακριτική γραμμή, από γαλάζιο στυλογράφο, μήκους οκτώ (8,00) εκατοστών, από το όνομα της υποψηφίας δημοτικής συμβούλου Καρτάση Ολγα-Μαρία έως το όνομα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Παπαβασιλείου Βασιλείου (στην 1η ενότητα υποψηφίων), 10) από το 296ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 113 διότι αντί για σταυρό φέρει μία μουτζούρα, κυκλικής μορφής, διαμέτρου πέντε (5,00) χιλιοστών, στο όνομα της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου Θαλασσή Αναστασίας, 11) από το 297ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 266 διότι φέρει έξι σταυρούς, 12) από το 298ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 215 διότι φέρει έξι σταυρούς, 13) από το 299ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 29 διότι φέρει αποκοπές τμημάτων – οπές, στον τίτλο του συνδυασμού, μήκους περί το ένα εκατοστό η καθεμία, 14) από το 300ο ε.τ. τα υπ’ αριθ. 166, 199 και 243 διότι φέρουν έξι σταυρούς το καθένα, 15) από το 301ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 187 διότι φέρει δύο σταυρούς, μπλε απόχρωσης, ανά έναν, έμπροσθεν των ονομάτων του υποψηφίου συμβούλου Σούζα Ζαχαρία (1η ενότητα -μέρος των υποψηφίων) και της υποψηφίας δημοτικής συμβούλου Μανδέλα-Χάρτιου Γεωργίας (2η ενότητα υποψηφίων), καθώς και μία μουτζούρα, δεξιά του ονόματος του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Μπαλαμπανίδη Νικολάου (2η ενότητα ψηφοδελτίου), 16) από το 302ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 82 διότι φέρει, στην αριστερή πλευρά, έξι μικρές στρόγγυλες τελείες, διαμέτρου ενός χιλιοστού, χρώματος μεταξύ μπλε σκούρου και μαύρου, αντί σταυρού, ανά μία μπροστά από τα ονόματα: του υποψηφίου δημάρχου, Αγγελίδη Πέτρου, των υποψηφίων συμβούλων Μυστακίδη, Νικήτα και Παρνάρα, της 1ης ισότητας του ψηφοδελτίου, και των υποψηφίων συμβούλων Βεργουλίδου-Τσιάρα Σουλτάνα και Τσιούλκα Χρυσοβαλάντη, της 2ης ενότητας του ψηφοδελτίου, 17) από το 304ο ε.τ. τα υπ’ αριθ. 17, 192 διότι φέρουν έξι σταυρούς το καθένα και το υπ’ αριθ. 90 διότι φέρει ανά έναν σταυρό στα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων Αλεξίου και Γκότση, της 1ης ενότητας του ψηφοδελτίου, αλλά φέρει και χαρακτηριστική γραμμή-παύλα (-) ανάμεσα στα πατρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων Αραμπατζή Θεόδωρου και Αραμπατζή Στυλιανού, 18) από το 305ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 85 διότι φέρει στην πίσω όψη του, αφενός δύο στίγματα μαύρου χρώματος, αφετέρου τρεις λεπτές κόκκινες γραμμές, περί. το μέσον αυτού και στη δεξιά πλευρά, μήκους δύο εκατοστών, περίπου, η καθεμία και το το υπ’ αριθ. 28 διότι φέρει στην μπροστινή του όψη, τρεις κόκκινες λεπτές γραμμή στο μέσο και δεξιά αυτού, μήκους περί τα δύο εκατοστά η καθεμία. 19) από το 308ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 117 διότι φέρει ένα μεγάλο σκίσιμο, μήκους τεσσάρων εκατοστών, περίπου, σχεδόν στο μέσον του ψηφοδελτίου και στην δεξιά πλευρά αυτού, και δεν βεβαιώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο ότι σχίστηκε κατά τη διαλογή, 20) από το 309ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 134 διότι φέρει έξι σταυρούς, 21) από το 311ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 119 διότι φέρει αντί για σταυρό μία μουτζούρα, κυκλικής μορφής, διαμέτρου πέντε χιλιοστών, μπροστά στο όνομα του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Αλεξίου Δημητρίου, 22) από το 315° ε.τ. το υπ’ αριθ. 100 διότι φέρει διακριτικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα, σκίσιμο πάνω αριστερά, μήκους δύο εκατοστών, ενώ συγχρόνως, στο κάτω αριστερό μέρος υπάρχει αποκοπή τμήματος του ψηφοδελτίου, διαστάσεων, περίπου, δύο εκατοστά επί δυο εκατοστά, 23) από το 325ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 95 διότι φέρει, στην επάνω αριστερή γωνία της πίσω όψης του ένα ευδιάκριτο κόκκινο στίγμα μήκους 1 με 2 χιλιοστά, 24) από το 330ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 51 διότι φέρει εμφανές διακριτικό γνώρισμα και συγκεκριμένα, είναι σκισμένο και αποκομμένο το κάτω μέρος του ψηφοδελτίου, κατά τον εξής τρόπο: Η κάτω αριστερή πλευρά είναι σχισμένη, σε μήκος πέντε (5) εκατοστών και διπλωμένη, σε ευθεία γραμμή προς τα πάνω και κολλημένη με το πάνω από αυτήν μέρος του ψηφοδελτίου, και μάλιστα κολλημένη δυνατά και όχι από την κόλα τυχόν του φακέλου, που δεν μπορεί να αποκολληθεί, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του ψηφοδελτίου, που θα εκτείνονταν, νοητικά, προς τα δεξιά κάτω από τα ονόματα και των τελευταίων υποψηφίων της 3ης ενότητας, μήκους σχεδόν δέκα εκατοστά και ύψους πέντε εκατοστά, έχει αποκοπεί και δεν υφίσταται, 25) από το 337ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 13 διότι φέρει ως διακριτικά σημεία έξι (6) σταυρούς, 26) από το 338ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 9 διότι είναι αποκομμένο τμήμα του, στην κάτω αριστερή πλευρά, μήκους έξι (6) εκατοστών και πλάτους τριών χιλιοστών, το υπ’ αριθ. (65 διότι φέρει ως διακριτικά γνωρίσματα πέντε σταυρούς και το υπ’ αριθ. 105 διότι είναι αποκομμένο σχεδόν από την μέση και κάτω, υφιστάμενο μέχρι το όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας Χασαπίδη Κων/νου, 27) από το 339ο ε.τ. τα υπ’ αριθ. 135, 127 και 36 διότι φέρουν ως διακριτικά γνωρίσματα πέντε, επτά και έξι σταυρούς αντίστοιχα, 28) από τα 340ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 78 διότι φέρει ως διακριτικά σημεία πέντε σταυρούς, 29) από το 341ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 11 διότι φέρει αντί για σταυρό, το σημείο-γράμμα «V», μπροστά από το όνομα του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου της 1ης ενότητας Μελικίδη Ερρίκου, το υπ’ αριθ. 109 διότι φέρει μια ευμεγέθη αποκοπή τμήματος του ψηφοδελτίου – οπή, μήκους 1,5 εκατοστών, περίπου, στην άκρη αριστερά των ονομάτων των υποψ. δημ. συμβούλων της 1ης ενότητας Παπαβασιλείου Βασιλείου και Παπαντωνίου-Χρυσοστόμου Ανθούλας και το υπ’ αριθ. 36 διότι έχει μια μεγάλη μουτζούρα, αποτελούμενη από διάφορους κύκλους και γραμμές, διαμέτρου -μήκους πέντε με έξι χιλιοστά, μπροστά στον τίτλο της ενότητας, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, 30) από το 342° ε.τ. το υπ’ αριθ. 52 διότι φέρει τεθλασμένη κόκκινη γραμμή, αποτελούμενη από δύο ευθεία τμήματα, το δεξί μήκους πέντε χιλιοστών και το αριστερό μήκους δέκα χιλιοστών, που εφάπτονται και σχηματίζουν το κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου «Γ», πλαγιαστό, όμως, με το άνοιγμα των δύο πλευρών του. σε μορφή γωνίας, επάνω ακριβώς από το όνομα της υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας Αγιαννίίου-Αρβανίτη, ενώ φέρει και μία λοξή γραμμή κόκκινου χρώματος, μήκους ενός εκατοστού (=10 χιλιοστών), που ξεκινά από τον υποψ. δημ. σύμβουλο της 1ης ενότητας Ακριτίδη Σάββα και εκτείνεται προς τα κάτω, μέχρι τον υποψ. σύμβουλο της ιδίας ενότητας Αλεξίου Δημήτριο και το υπ’ αριθ. 68 διότι φέρει ως διακριτικά σημεία πέντε σταυρούς, 31) από το 344° ε.τ. το υπ’ αριθ. 41 διότι φέρει πέντε σταυρούς, 32) από το 345ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 11 διότι φέρει ως διακριτικά γνωρίσματα έξι σταυρούς και δύο μουτζούρες δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων δημ. συμβούλων Θεοχάρη Μιχαήλ και Καρακολόδη Παναγιώτη, με τις οποίες λόγω λάθους ή μεταβολής της βούλησης του εκλογέα, διαγράφηκαν τεθέντες σταυροί, οι οποίες συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα και καθιστούν άκυρο το εν λόγω ψηφοδέλτιο (ΑΕΔ 23/2011) και το υπ’ αριθ. 110 διότι φέρει διακριτικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα αλλεπάλληλες κάθετες γραμμές, που σχηματίζουν μία ενιαία πολύ χοντρή ευθεία γραμμή, μπλε χρώματος, πάχους 4 χιλιοστών και μήκους 12 χιλιοστών, μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβουλών, της 1ης ενότητας υποψηφίων Θαλασσή Αναστασίας έως Κανακούδη Ιωάννη, 33) από το 346ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 30 διότι φέρει διακριτικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα, αντί για σταυρούς, ανά έναν αστερίσκο, στα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων της 1ης ενότητας υποψηφίων Αγιαννίδου- Αρβανίτη Σταυρούλας, Γκότση Ηλία και Γρηγοριάδη Παναγιώτη, 34) από το 351ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 63 διότι φέρει διακριτικό γνώρισμα και συγκεκριμένα, αποκοπή τμήματος-τρύπα, μήκους σχεδόν ενός εκατοστού, περί το μέσον και προς τα αριστερά του κάτω μέρους του ψηφοδελτίου, κάτω από τα τελευταία ονόματα των υποψηφίων, 35) από το 352ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 2 διότι φέρει διακριτικό γνώρισμα και συγκεκριμένα στο μέσον, περίπου, του κάτω μέρος του, κάτω από τα ονόματα και των τελευταίων υποψηφίων, φέρει μία μικρή, αλλά όχι ασήμαντη κόκκινη κηλίδα, διαμέτρου δύο χιλιοστών, περίπου, 36) από το 353ο ε.τ. τα υπ’ αριθ. 92, 96, 101 και 171 φέρουν διακριτικά σημεία και συγκεκριμένα από έξι σταυρούς το καθένα εκτός από το υπ’ αριθ. 96 το οποίο φέρει πέντε σταυρούς και ένα σχίσιμο στο κάτω αριστερό μέρος μήκους περίπου 2,5 εκατοστών, 37) από το 355ο ε.τ. το υπ: αριθ. 61 διότι φέρει διακριτικό γνώρισμα και συγκεκριμένα μία μεγάλη γραμμή, από μπλε στυλό, μήκους τεσσάρων εκατοστών, στο μέσον, περίπου, του ψηφοδελτίου, που ξεκινά από το όνομα του τελευταίου υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη και εκτείνεται, προς τα κάτω, μέχρι το όνομα της πρώτης υποψ. δημ. συμβούλου, της 2ης ενότητας των υποψηφίων Βεργουλίδου-Τσιάρα Σουλτάνας, και το υπ’ αριθ. 23 διότι έχει μουντζούρα, κυκλικής μορφής, διαμέτρου 3 χιλιοστών, μπροστά από το όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Καρπουχτσή Κων/νου, 38) από το 360ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 43 διότι φέρει χαρακτηριστική αποκοπή τμήματος αυτού στην κάτω αριστερή γωνία, μήκους τεσσάρων (4) εκατοστών και ύψους δυόμισι (2,50) εκατοστών; ακανόνιστης μορφής, το υπ’ αριθ. 63 διότι φέρει το σημείο της παύλας (-) μπροστά στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της ενότητας υποψηφίων Γαλάνη Στέργιου, και τα υπ’ αριθ. 98 και 99 διότι φέρουν έντονη και ευμεγέθη, μήκους 5 χιλιοστών, κηλίδα, έντονου μπλε χρώματος, το υπ’ αριθ. 98 πάνω από την πρώτη κυματιστή γραμμή (από τις τρεις κυματιστές γραμμές) του εμβλήματος του αντίπαλου συνδυασμού, και το υπ’ αριθ. 99 λίγο παρακάτω, ανάμεσα στην λέξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ» του τίτλου του συνδυασμού (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ) και του λίγο παρακάτω αναγραφομένου επιθέτου «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ» του ονοματεπωνύμου του επικεφαλής του συνδυασμού αυτού (ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ), 39) από το 371ο ε.τ. τα υπ’ αριθ. 150 και 249 διότι φέρουν έξι και πέντε σταυρούς αντίστοιχα, 40) από το 372ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 325 διότι φέρει στην πίσω όψη του ευμεγέθη χαρακτηριστική κηλίδα κόκκινου χρώματος, μήκους 3 χιλιοστών περίπου, 41) από το 373ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 88 διότι φέρει κόκκινη στάμπα- μουτζούρα, μήκους πέντε χιλιοστών, δίπλα και δεξιά του ονόματος της υποψ. δημ. συμβούλου της 2ης ενότητας των υποψηφίων (λοιπών εκλογικών περιφερειών) Κατσαρίδου-Μυστακίδου Ελένης, και το υπ’ αριθ. 96 διότι αντί σταυρού φέρει σημείο, με την μορφή μικρού ψαριού, μήκους δύο χιλιοστών, περίπου, μπροστά στο όνομα της υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Ελευθεριάδου Σουμέλας, 42) από το 374ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 112 διότι είναι αποκομμένο τμήμα του, μήκους οκτώ εκατοστών και πλάτους τριών χιλιοστών, που εκτείνεται από την πάνω αριστερή (όπως το κοιτάμε) γωνία και φτάνει μέχρι τον τίτλο των υποψηφίων της 1ης ενότητας (για την εκλογική περιφέρεια Σερρών), 43) από το 375° ε.τ. το υπ’ αριθμ. 237 διότι έχει δύο οριζόντια μεγάλα σκισίματα, το ένα δεξιά, δίπλα στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 2ης ενότητας υποψηφίων (λοιπές εκλογικές περιφέρειες), Γάτσιου Ιωάννη, και το άλλο δίπλα στην κεφαλίδα της δεύτερης ενότητας υποψηφίων, μήκους περί τα τέσσερα εκατοστά το καθένα και το υπ’ αριθ.244 διότι έχει οριζόντιο σκίσιμο στα δεξιά, δίπλα στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Γαλάνη Στέργιου, μεγάλου μήκους, περί τα τέσσερα εκατοστά, 44) από το 378° ε.τ. το υπ’ αριθ. 256 διότι φέρει στο κάτω μέρος του και προς τα δεξιά τέσσερις ευμεγέθεις γραμμές, κόκκινου χρώματος, μήκους περί τα έξι χιλιοστά, η καθεμία, μία οριζόντια και τρεις πλάγιες και το υπ’ αριθ. 118 διότι στην πίσω πλευρά του, προς το κάτω αριστερό τμήμα, έχει γραμμένο τα γράμματα «Αγγ» με μπλε στυλό, που αντιστοιχούν στα τρία πρώτα γράμματα του επιθέτου του αντιδίκου (Αγγελίδης), 45) από το 379ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 26 διότι φέρει έξι σταυρούς και το υπ’ αριθ. 74 διότι φέρει σκόπιμη μεγάλη καμπύλη γραμμή, μπλε χρώματος, σαν ημικύκλιο, με άνοιγμα προς τα κάτω και αριστερά, η οποία ξεκινά από το όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Αραμπατζή Θ. και εκτεινόμενη προς τα πάνω, καλύπτει, με την εσωτερική πλευρά της καμπύλης- ημικυκλίου, το όνομα του υποψ. δημ. συμβούλο της ιδίας ενότητας Ακριτίδη Σ., για να καταλήξει πάλι στον Θ. Αραμπατζή, 46) από το 381ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 136 διότι φέρει πέντε σταυρούς και το υπ’ αριθ. 236 διότι έχει μία μουντζούρα, αντί σταυρού, κυκλικής, περίπου, μορφής, διαμέτρου περί τα πέντε χιλιοστά, ανάμεσα στα ονόματα των υποψ. δημ. συμβούλων της 1ης ενότητας υποψηφίων Κανακούδη και Καρπουχτσή, 47) από το 382ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 206 διότι φέρει πέντε σταυρούς, το υπ’ αριθ. 208 διότι φέρει τρεις γραμμές, μήκους δύο εκατοστών, περίπου, η καθεμία, από μπλε στυλό, ψηλά δεξιά, στο τμήμα του ψηφοδελτίου που εκτείνεται από τον τίτλο «υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Σερρών», δηλαδή της 1ης ενότητας υποψηφίων, και του ονόματος του υποψ. δημ. συμβούλου της ενότητας αυτής Αραμπατζή Θεόδωρου, το υπ’ αριθ.189 διότι φέρει σχήμα,  σαν μονογραφή, όχι, όμως, του δικαστικού αντιπροσώπου, πάνω στα ονόματα του τοπικού συμβουλίου, από Κιτσίνου έως Μπουρατζή, μήκους δύο εκατοστών, περίπου, η οποία δεν είναι του δικαστικού αντιπροσώπου, αφού τις μονογραφές του αυτός, σε όλα τα ψηφοδέλτια, τις έθετε στο κάτω μέρος και στο κέντρο και το υπ’ αριθ. 162 διότι έχει μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου στην μπροστινή όψη, κάτω και στη μέση, αλλά και σύμπλεγμα γραμμών, ακαθορίστου σχήματος, σαν μουτζούρα, σκούρου μπλε χρώματος, μήκους 1,5 εκατοστών, στην πίσω όψη, κάτω και στη μέση, που δεν προσομοιάζει με την μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, 48) από το 383ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 1 διότι φέρει μία κόκκινη τοξοτή γραμμή, μήκους 3,5 εκατοστών, περίπου, εκτεινόμενη από τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας Σερρών Χασαπίδη Κωνσταντίνο (1η ενότητα του ψηφοδελτίου) έως την υποψήφια δημοτική σύμβουλο των λοιπών εκλογικών περιφερειών Βεργουλίδου-Τσιάρα Σουλτάνα (2η ενότητα του ψηφοδελτίου), 49) από το 384ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 108 διότι φέρει πέντε σταυρούς. 50) από το 385ο ε.τ. τα υπ’ αριθ. 201 και 211 διότι φέρουν πέντε και έξι σταυρούς αντίστοιχα, 51) από το 387ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 43 διότι φέρει, δίπλα στον τίτλο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό εκατοστό, περίπου, το υπ’ αριθ. 52 διότι φέρει δίπλα στα όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Γκότση Ηλία, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό  εκατοστό, περίπου, το υπ’ αριθ. 75 διότι φέρει δίπλα στο όνομα της υποψ. δημ. συμβούλου της ενότητας υποψηφίων Ευαγγέλου-Στοΐλα Ιωάννας, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό εκατοστό, περίπου,   το υπ’ αριθ. 76 διότι φέρει δίπλα στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Αρβανιτόπουλου Πασχάλη, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό εκατοστό, περίπου, το υπ’ αριθ. 108    διότι φέρει δίπλα στο λογότυπο του αντιπάλου συνδυασμού, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό εκατοστό, περίπου, το υπ’ αριθ. 123 διότι φέρει δίπλα στο λογότυπο του αντιπάλου συνδυασμού, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό εκατοστό, περίπου, το υπ’ αριθ. 131 διότι φέρει δίπλα στο λογότυπο του αντίπαλου συνδυασμού, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό εκατοστό περίπου, και το υπ’ αριθ. 157 διότι φέρει δίπλα στο λογότυπο του αντίπαλου συνδυασμού, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος, μήκους μισό εκατοστό περίπου, 52) από το 388ο ε.τ. τα υπ’ αριθ. 174 και 247 διότι φέρει το καθένα από αυτά έξι σταυρούς, 53) από το 391ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 15 διότι φέρει κοκκινοκαφέ( κεραμιδή) σημείο, στο κάτω μέρος του, κάτω από τα ονόματα του τοπικού συμβουλίου, και στο μέσον αυτού, μήκους ενός εκατοστού= 10 χιλιοστών και πάχους δύο χιλιοστών και το υπ. αριθ. 13 διότι φέρει σχήμα κόκκινου χρώματος, που αποτελείται από ένα στίγμα, πάχους 2 χιλιοστών, από την κάτω πλευρά του οποίου και περί το κέντρο, ξεκινά με κατεύθυνση προς τα κάτω, ευθεία κάθετη σχεδόν γραμμή, μήκους ενός εκατοστού=10 χιλιοστών, 54) από το 394ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 9 διότι φέρει 31 σταυρούς στα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων λοιπών εκλογικών περιφερειών της 2ης ενότητας του ψηφοδελτίου και συγκεκριμένα, ανά έναν σταυρό, συνεχόμενους, στα ανάματα από Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα έως Γάτσιο Ιωάννη και από Καδή Γεώργιο έως Νεόλιανη Αθανάσιο, 55) από το 397ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 56 διότι φέρει διακριτικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα έχει κόκκινη μουτζούρα, σαν στρογγυλή «στάμπα» στην πίσω όψη, στην αριστερή κάτω πλευρά του, διαμέτρου δέκα χιλιοστών περίπου, 56) από το 404ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 14 διότι φέρει διακριτικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα, στην πίσω όψη του, υπήρχαν, αφενός μία μεγάλη διαγραφή, με την μορφή του γράμματος Χ, στο επάνω μέρος, αφετέρου δύο μεγάλοι σταυροί, στο κάτω μέρος, οι πλευρές δε τόσο του γράμματος Χ, όσο και των σταυρών, ήταν πέντε εκατοστά, περίπου, η καθεμία, 57) από το 408 ε.τ. το υπ’ αριθ. 35 διότι φέρει διακριτικά γνωρίσματα και συγκεκριμένα φέρει σταυρό στον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας Σκουτάρεως (1η ενότητα) Μπαλκούρη Πέτρο, σταυρό στον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των λοιπών εκλογικών περιφερειών (2η ενότητα) Αρβανιτόπουλο Πασχάλη, ενώ στους υποψήφιους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως Γκολτζίδη Στυλιανό και Μπογιαννίδη Νικόλαο φέρουν ανά ένα σχήμα σαν σταυρό, ή κατ’ άλλη διατύπωση, ανά ένα ιδιόμορφο ή χαρακτηριστικό σταυρό, αφού έχουν χαραχθεί επάνω στην κάθετη γραμμή των «σταυρών» αντί μιας οριζόντιας γραμμής, σύμπλεγμα δύο-τριών κυκλοειδών γραμμών, που σχηματίζουν ένα ιδιόμορφο ή επιτηδευμένο σταυρό και 58) από το 412ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 42 διότι φέρει μεγάλο σκίσιμο μήκους οκτώ (8) εκατοστών, περίπου, μεταξύ ιών ονομάτων των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων εκλογικής περιφέρειας Σερρών (πρώτη ενότητα- μέρος, του ψηφοδελτίου): Ελευθεριάδου Σουμέλας και. Θαλασσή Αναστασίας και το υπ’ αριθ. 46 διότι φέρει μουτζούρα, στρογγυλής μορφής, περίπου, διαμέτρου πέντε χιλιοστών, στο όνομα της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου της εκλογικής περιφέρειας Σερρών (πρώτη ενότητα – μέρος του ψηφοδελτίου) Κοτσιρέα -Τσαύλκα Μαρίας και Γ) να αναγνωρισθούν ως έγκυρα και να προσμετρηθούν στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού του τα εξής ψηφοδέλτια: 1) από το 277ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 4 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 2) από το 281ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 1 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 3) από το 284° ε.τ. το υπ’ αριθ. 107 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 4) από το 284ο το υπ’ αριθ. 166 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 5) από το 291ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 7 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 6) από το 293ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 37 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 7) από το 295ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 265 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 8) από το 299ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 7 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 9) από το 306ο ε.τ. το υπ αριθ. 304 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 10) από το 312° ε.τ. το υπ’ αριθ. 7 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 11) από το 314ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 292 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 12) από το 317ο ετ. το υπ’ αριθ. 19 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 13) από το 325° το υπ’ αριθ. 262 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 14) στο 332° ε.τ. μεταξύ των ακύρων ψηφοδελτίων, που κανένα δεν φέρει αρίθμηση, υπάρχει και ένα του συνδυασμού του, το οποίο κρίθηκε άκυρο, αλλά πρέπει να κριθεί έγκυρο, καθόσον δεν φέρει κανένα διακριτικό γνώρισμα, έστω και καθ’ υπόθεση, τεθέν εκεί, 15) από το 338ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 222 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 16) από το 344ο ε.τ. το με αριθ. 1 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 17) από το 345ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 3 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, 18) από το 357ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 7 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του και 19) από το 392ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 9 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, Επικουρικώς, και σε περίπτωση που, μετά την εκδίκαση της ένστασης και της αντένστασης, η διαφορά ανάμεσα στους παραπάνω συνδυασμούς δεν υπερβαίνει την μία ψήφο, ζητεί να ακυρωθούν οι εκλογές στο υπ’ αριθ. 338° ε.τ. και να διαταχθεί η επανάληψη τους στο τμήμα αυτό ανάμεσα στους ίδιους συνδυασμούς, δεδομένου ότι, όπως προέκυψε από τον έλεγχο του εκλογικού καταλόγου καθώς και του πρωτοκόλλου ψηφοφορίας στις επαναληπτικές εκλογές της 25-5-2014, ο δικαστικός αντιπρόσωπος του ανωτέρω εκλογικού τμήματος, Σαρίτζας Βασίλειος του Ιωάννη, δικηγόρος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια και στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου Σερρών, αλλά, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δημότης Θεσσαλονίκης και εγγεγραμμένος στο εκλογικό διαμέρισμα Προφήτη Ηλία – 3ο δημοτικό διαμέρισμα δημοτικής ενότητας Θεσσαλονίκης του δήμου Θεσ/νίκης, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στις εν λόγω δημοτικές εκλογές, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1 και 17 παρ.3 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 ν. 4239/2014(ΦΕΚ Α’ 43/20-2-2014).
 6. Επειδή, εξάλλου, με την κρινόμενη αντένσταση και τα νομίμως κατατεθέντα υπομνήματα, οι αντενιστάμενοι (επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού και εκλεγέντες τακτικοί σύμβουλοι) ζητούν: Α) να αναγνωρισθούν ως άκυρα και να αφαιρεθούν από την εκλογική δύναμη του συνδυασμού του ενιστάμενου – καθού η αντένσταση τα εξής 233 ψηφοδέλτια, τα οποία στο εξής θα προσδιορίζονται με δύο αριθμούς χωριζόμενους από μία κάθετη γραμμή, από τους οποίους ο πρώτος αποτελεί τον αριθμό του εκλογικού τμήματος και ο δεύτερος τον αριθμό του ψηφοδελτίου: 260/168, 260/58, 200/74, 261/60, 261/70, 261/1, 261/51, 261/35, 261/56, 261/120, 261/91, 261/130, 262/159, 262/24, 262/68, 263/140, 263/131, 263/124, 263/123, 263/106, 264/186, 264/118, 264/159, 264/200, 265/241, 267/217, 267/114, 267/119, 267/210, 269/1, 269/99, 269/35, 270/51, 270/65, 270/192, 270/90, 271/1, 271/49, 271/99, 272/250, 272/281, 273/240, 273/306, 274/23, 275/203, 275/278. 275/199, 275/190, 276/182, 276/232, 276/262, 276/247, 276/292, 276/315, 276/239, 276/272, 277/1, 278/213, 278/269, 278/292, 279/190, 280/71, 280/53, 282/1, 282/2, 282/91, 283/283, 285/119, 287/191, 289/271, 289/266, 290/105, 291/224. 292/65, 293/308, 293/159, 294/138, 295/195, 295/182, 295/189, 295/230, 296/173, 297/1, 302/136, 302/138, 302/152, 302/167, 302/175, 302/191, 302/177, 302/214, 302/236, 302/257, 303/206, 303/203, 303/140, 305/161, 307/92, 308/155, 308/146, 308/126, 308/135, 308/122, 309/265, 310/254, 310/224, 310/217, 310/200, 310/196, 310/204, 310/233, 310/187, 311/245, 311/238, 315/135, 315/196, 316/192, 322/21, 323/147, 325/112, 325/113, 325/236, 325/248, 327/200, 327/177, 327/162, 329/182, 329/145, 331/36, 333/201, 334/183, 334/230, 334/243, 334/244, 335/221, 335/196, 336/198, 336/128, 338/117, 338/179, 338/187, 338/201, 339/101, 340/199, 340/121, 341/207, 341/227, 341/233, 343/177, 344/111, 346/114, 347/109, 348/21, 351/170, 351/186, 352/213, 352/212, 352/Ι77, 354/115, 355/108. 361/123, 361/78, 361/61, 368/147, 370/239, 370/240, 370/172, 370/158, 370/159, 370/131, 371/231, 372/3, 373/165, 373/201, 373/260, 374/86, 375/179, 376/190, 378/2, 378/237, 383/138, 386/194, 387/208, 389/1, 391/235, 391/201, 392/250, 396/141, 396/142, 397/108, 397/200, 398/169, 400/226, 400/209, 400/121, 401/220, 402/1, 403/158, 405/147, 407/186, 411/73, 411/128 και 412/173, τα οποία φέρουν τα αναφερόμενα στο υπό κρίση ένδικο βοήθημα διακριτικά γνωρίσματα. Επιπλέον και επικουρικώς ζητούν να ακυρωθούν τα εξής ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του ενιστάμενου – καθού η αντένσταση, τα οποία φέρουν πολλαπλούς σταυρούς σε πέντε ή έξι υποψηφίους κατά περίπτωση, οι οποίοι, κατά τα προβαλλόμενα, αποτελούν επίσης διακριτικά γνωρίσματα: 1) 297/85 2) 300/84 3) 300/118 4) 309/186 5) 309/220, 6) 311/201, 7) 311/203, 8) 312/221, 9) 312/228, 10) 313/157, 11) 315/154, 12) 322/200, 13) 323/146, 14) 327/183 15) 334/227 16) 335/143, 17) 337/121, 18) 337/204, 19)337/249, 20) 339/66, 21) 341/170, 22) 355/205, 23) 371/223, 24) 371/268, 25) 379/161, 26) 380/110, 27) 381/67, 28) 382/105, 29) 382/147 και 391/213, Β) να αναγνωρισθούν ως έγκυρα και να προσμετρηθούν στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού τους τα εξής ψηφοδέλτια, τα οποία κρίθηκαν ως άκυρα από τις οικείες εφορευτικές επιτροπές, και συγκεκριμένα: 264/259, 320/13, 332/ψηφοδέλΐιο χωρίς αρίθμηση, το οποίο φέρει μικρό σχίσιμο στο πάνω μέρος αυτού, 332/ψηφοδέλτιο χωρίς αρίθμηση επί του οποίου, κατά τα υποστηριζόμενα, έχει αναγραφεί η λέξη «ΑΚΥΡΟ» από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, 399/ψηφοδέλτιο χωρίς αρίθμηση το οποίο φέρει μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου χωρίς διακριτικό γνωρίσματα, 397/8, 322/4, 325/267, 326/19, 410/4, 372/189, 356/24, 372/156, 319/15 και 338/216 και Γ) να προσμετρηθεί στο εκλογικό τμήμα 341 το υπ1 αριθ. 149 ψηφοδέλτιο στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού τους διότι εκ σφάλματος της εφορευτικής επιτροπής του ανωτέρω εκλογικού τμήματος καταχωρήθηκε στο βιβλίο της διαλογής και στο οικείο πρακτικό υπέρ του συνδυασμού του καθού η αντένσταση – ενιστάμενου και να αφαιρεθεί από την εκλογική δύναμη του τελευταίου.
 7. Επειδή, ως προς τα προβαλλόμενα με την ένσταση, το Δικαστήριο ύστερα από έλεγχο των βιβλίων διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών, των αντίστοιχων βιβλίων των εφορευτικών ντροπών (πρακτικά Νο 2) και των σχετικών ψηφοδελτίων, κρίνει ότι στα 316 ε.τ. και 346 ε.τ. τα υπ’ αριθ. 18 και 14 αντίστοιχα έγκυρα ψηφοδέλτια του συνδυασμού του ενισταμένου, τα οποία φέρουν αρίθμηση και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, καταχωρήθηκαν υπέρ του συνδυασμού των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα σύνολα των εγκύρων που έλαβε ο τελευταίος, τα οποία θα πρέπει να διαμορφωθούν αντίστοιχα σε 114 και 109 ψήφους και να προστεθούν στα σύνολα των εγκύρων που έλαβε σ συνδυασμός του ενιστάμενου, ανερχόμενων συνολικά σε 150 και 96 ψήφους με την ίδια αντιστοιχία. Συνεπώς, πρέπει να διορθωθούν τα βιβλία διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών και τα αντίστοιχα βιβλία των εφορευτικών επιτροπών (πρακτικά Νο 2), των παραπάνω εκλογικών τμημάτων (316 και 346), αφενός με την αφαίρεση από τον συνδυασμό των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» των παραπάνω δύο ψηφοδελτίων, αφετέρου με την πρόσθεση στον συνδυασμό του ενιστάμενου «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» των ίδιων ψηφοδελτίων. Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει άτι από τα δύο ψηφοδέλτια που βρέθηκαν στο 372ο εκλογικό τμήμα και τα οποία φέρουν τον αριθμό 268 έγκυρο είναι το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων, το οποίο και καταχωρήθηκε, όπως ήταν υποχρεωτικό, στο βιβλίο διαλογής ψήφων, η τήρηση του οποίου, όπως έγινε ερμηνευτικώς δεκτό στην έκτη (6η) σκέψη της παρούσας, μαζί με το πρακτικό ψηφοφορίας είναι υποχρεωτική, προκειμένου να αποδεικνύονται αυτά που συμβαίνουν κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και η έκβαση της. Μόνη δε, η παράλειψη μονογραφής στο παραπάνω ψηφοδέλτιο δεν επιδρά στο κύρος του, δεδομένου ότι η πλημμέλεια αυτή αναπληρώνεται από τα βιβλία της εκλογικής νομοθεσίας που τηρήθηκαν από την οικεία εφορευτική επιτροπή του 372ου εκλογικού τμήματος, δηλαδή το βιβλίο πρακτικών και το βιβλίο διαλογής ψήφων, τα οποία έχουν αποδεικτική δύναμη δημοσίου εγγράφου σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους, καθώς δεν προσεβλήθησαν ως πλαστά, και στα οποία το επίμαχο ψηφοδέλτιο έχει καταχωρηθεί νομίμως και προσηκόντως, χωρίς ξέσματα και διαγραφές, απορριπτομένων των αντίθετων ισχυρισμών του ενισταμένου.
 8. Επειδή, στη συνέχεια, το Δικαστήριο, μετά από έλεγχο των ψηφοδελτίων του επιτυχόντος συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» που ζητείται να αναγνωριστούν ως άκυρα, κρίνει ότι: Α. Καθένα από τα ακόλουθα ψηφοδέλτια και συγκεκριμένα τα υπ’ αριθ. 295/108, 297/266, 298/215, 300/166, 300/199, 300/243, 304/17, 304/192, 309/134, 337/13, 338/65, 339/135, 339/127, 339/36, 340/78, 342/68, 344/41, 353/92, 353/101, 353/171, 371/150, 371/249, 379/26, 381/136, 382/206, 384/108, 385/201, 385/211, 388/174, 388/247 πράγματι φέρει από τέσσερις έως έξι σταυρούς και δεν είναι άκυρα, καθόσον η θέση σταυρού προτίμησης σε επαναληπτικές εκλογές οφείλεται σε άγνοια, απροσεξία ή εθισμό του εκλογέα, δεδομένου άλλωστε ότι κατά την εκλογή της 18-5-2014 μπορούσαν να σημειώσουν μέχρι έξι σταυρούς προτίμησης (πρβλ. ΣτΕ 810/1996). Εξάλλου, η σημείωση σταυρού; σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, δεν επιφέρει αυτή μόνη, ακυρότητα των ψηφοδελτίων στα οποία τέθηκε, παρά μόνο στην περίπτωση που, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής και τελικώς του δικαστηρίου, ο σταυρός σημειώθηκε με πρόθεση να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμα, το οποίο παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας (πρβλ. ΣτΕ 3029/2003, 3002/2000), απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του ενιασταμένου. Β. Τα 266/94, 373/96, 378/118 και 391/15 ψηφοδέλτια δεν φέρουν τα επικαλούμενα από τον ενιστάμενο διακριτικό γνωρίσματα και τα συναφώς προβαλλόμενα από αυτόν σχετικά με την ακυρότητα των εν λόγω ψηφοδελτίων πρέπει να απορριφθούν ως ερειδόμενα επί εσφαλμένης πραγματικής προϋπόθεσης. Απαραδέκτως εξάλλου, ο εν ιστάμενος με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα του διορθώνει στο 378ο ε.τ. τον αριθμό του προσβαλλόμενου ψηφοδελτίου, προβάλλοντας ότι εκ παραδρομής στην υπό κρίση ένσταση αναφέρθηκε ως προσβαλλόμενο το υπ’ αριθ. 118 ψηφοδέλτιο ενώ το σωστό είναι το υπ’ αριθ. 4 ψηφοδέλτιο των καθών, το οποίο φέρει το διακριτικό γνώρισμα που περιγράφει στο υπό κρίση δικόγραφο. Τούτο δε, διότι με την παραπάνω διόρθωση επέρχεται μεταβολή της πραγματικής βάσης του προβαλλόμενου λόγου, η οποία επιτρέπεται να γίνει μόνο με εμπροθέσμως κατατιθέμενο δικόγραφο προσθέτων λόγων, όχι δε με υπόμνημα, με το οποίο επιτρέπεται μόνο η ανάπτυξη ισχυρισμών προβληθέντων ήδη με το δικόγραφο της ένστασης ή με αυτό των προσθέτων λόγων ή η διόρθωση προφανών γραφικών ή αριθμητικών παραδρομών της ένστασης ή των προσθέτων λόγων (βλ. ΣτΕ 3309/2007, 1567/2007 πρβλ. ΣτΕ 914/2000, 2360, 2369/1991, ΑΕΔ 41, 49/1978), Γ. Καθένα από τα ακόλουθα ψηφοδέλτια φέρει διάφορα σχισίματα και συγκεκριμένα: υπ’ αριθ. 276/121 (έχει αποκοπεί τμήμα του ψηφοδελτίου, μήκους δύο εκατοστών, στο πάνω δεξιό μέρος του [δεξιά γωνία] και όχι στο κάτω, όπως προβάλλεται με την κρινόμενη ένσταση), 294/16 (είναι σχισμένο από την πάνω δεξιά πλευρά του, σε μήκος 12 εκατοστών, περίπου, και πλάτος ενός εκατοστού), 308/117 (φέρει σχίσιμο} μήκους τριών εκατοστών, περίπου, σχεδόν στο μέσον του ψηφοδελτίου και στην δεξιά πλευρά αυτού), 315/100 (φέρει σκίσιμο πάνω αριστερά, μήκους δύο εκατοστών καθώς και στο κάτω αριστερή μέρος του, διαστάσεων, περίπου, 2X1 εκατοστά), 338/9 (σχισμένο τμήμα του, στην κάτω αριστερή πλευρά, μήκους έξι (6) εκατοστών και πλάτους τριών χιλιοστών), 341/109 (φέρει οπή, μήκους 1,5 εκατοστών, περίπου, στην άκρη αριστερά των ονομάτων των υποψ. δημ. συμβουλών της 1ης ενότητας Παπαβασιλείου Βασιλείου και Παπαντωνίου-Χρυσοστόμου Αννούλας ), 351/63 (τρύπα, μήκους σχεδόν ενός εκατοστού, περί το μέσον και προς τα αριστερά του κάτω μέρους του ψηφοδελτίου, κάτω από τα τελευταία ονόματα των υποψηφίων), 360/43 (αποκοπή τμήματος αυτού στην κάτω αριστερή γωνία, μήκους τριών (3) εκατοστών και ύψους δυόμισι (2,50) εκατοστών, ακανόνιστης μορφής), 374/112 (αποκόπηκε τμήμα του, μήκους επτά εκατοστών και πλάτους τριών χιλιοστών, που εκτείνεται από την πάνω αριστερή γωνία και φτάνει μέχρι τον τίτλο των υποψηφίων της 1ης ενότητας), 375/237 (φέρει δύο σχισίματα, το ένα δεξιά, δίπλα στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 2ης ενότητας υποψηφίων Καρακολίδη Παναγιώτη και το άλλο δίπλα στην κεφαλίδα της δεύτερης ενότητας υποψηφίων, μήκους ενός εκατοστού περίπου), 375/244 (οριζόντιο σκίσιμο στα δεξιά, δίπλα στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Γαλάνη Στέργιου, μεγάλου μήκους ενός εκατοστού περίπου), 412/42 (σκίσιμο μήκους τριών εκατοστών, περίπου, μεταξύ των ονομάτων των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων εκλογικής περιφέρειας Σερρών (πρώτη ενότητα- μέρος του ψηφοδελτίου): Ελευθεριάδου Σουμέλας και Θαλασσή Αναστασίας), ενόψει όμως της θέσης και του μεγέθους του κάθε σχισίματος, προκλήθηκε είτε κατά τη φάση της διαλογής – χωρίς να έχει σημασία η έλλειψη σχετικής σημείωσης του δικαστικού αντιπροσώπου – είτε μεταγενέστερα κατά τη δεματοποίηση ή την επανακαταμέτρηση και δε συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 1681/2007, 1795/2007, 295/2008, 3339/2003, 3338/2003), Δ. Καθένα από τα ακόλουθα ψηφοδέλτια φέρει μικρές γραμμές από μπλε στυλό και συγκεκριμένα: 276/49 (φέρει μία παύλα (-) μπροστά από το όνομα του υποψήφιου του τοπικού συμβουλίου Νικήτα Γεωργίου του Πέτρου). 304/90 (φέρει ανά έναν σταυρό στα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων Αλεξίου και Γκότση, της 1ης ενότητας του ψηφοδελτίου, αλλά και γραμμή-παύλα [-] ανάμεσα στα πατρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων Αραμπατζή Θεόδωρου και Αραμπατζή Στυλιανού), 360/63 (φέρει το σημείο της παύλας [-] μπροστά στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Γαλάνη Στέργιου). 387/43 (φέρει, δίπλα στον τίτλο ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό μπλε χρώματος), 387/52 (φέρει δίπλα στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Γκότση Ηλία, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος), 387/75 (φέρει δίπλα στο όνομα της υποψ. δημ. συμβούλου της 2ης ενότητας υποψηφίων Ευαγγέλου-Στοΐλα Ιωάννας, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος), 387/76 (φέρει δίπλα στο όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της ενότητας υποψηφίων Αρβανιτόπουλου Πασχάλη, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος), 387/108, 387/123, 387/131 και 387/157 (φέρουν δίπλα στο λογότυπο του συνδυασμού των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων, δεξιά, μικρή γραμμή από στυλό, μπλε χρώματος), σημάδια τα οποία, λόγω του μικρού μεγέθους και του άτονου σχηματισμού τους, δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα αλλά πρόκειται για τυχαίες αποτυπώσεις είτε εκ μέρους του εκλογέα είτε κατά τη φάση της διαλογής (ΣτΕ 1681/2007), Πρέπει λοιπόν, να απορριφθεί ως αβάσιμος και ο προβαλλόμενος με το υπόμνημα ειδικότερος ισχυρισμός περί ελέγχου της ψήφου με τα προαναφερόμενα σημεία στο 387 ε.τ. Ε. 1) στο 261ο ε.τ. (εκλογικό τμήμα) τα υπ’ αριθ. 150, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259. 260, 261, 248 και 251 ψηφοδέλτια πράγματι φέρουν στίγμα (κηλίδα) χρώματος μπεζ, στην μπροστινή όψη, στο ίδιο (πρώτο) τμήμα του ψηφοδελτίου, και προς την δεξιά πλευρά, ωστόσο τα στίγματα αυτά δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν ως διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή, όπως αξιώνει ο νόμος, το απόρρητο της ψηφοφορίας και που παρέχουν την δυνατότητα προσδιορισμού, άμεσα ή έμμεσα, της ταυτότητας των συγκεκριμένων εκλογέων, διότι, Κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, δεν δικαιολογείται τα εμφανή αυτά στίγματα να διέφυγαν της προσοχής του δικαστικού αντιπροσώπου και των μελών της εφορευτικής επιτροπής. Επομένως, τα προαναφερόμενα στίγματα δεν υπήρχαν κατά την εξαγωγή από την κάλπη και την καταμέτρηση, αλλά τέθηκαν στα παραπάνω ψηφοδέλτια σε μεταγενέστερο χρόνο, δηλαδή είτε κατά την ενασχόληση της εφορευτικής επιτροπής με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, όπως ευλόγως συνάγεται και από την αριθμητική αλληλουχία των περισσότερων από αυτά, είτε μετά την παράδοση του εκλογικού σάκου στο Πρωτοδικείο, είτε κατά το στάδιο ελέγχου των ψηφοδελτίων από τους υποψήφιους και, συνεπώς, τα εν λόγω ψηφοδέλτια είναι έγκυρα (βλ. Σ.τ.Ε 412/2008, 2026/2007, 3339/2003) Πρέπει λοιπόν, να απορριφθεί ως αβάσιμος και ο προβαλλόμενος με το υπόμνημα ειδικότερος ισχυρισμός περί ελέγχου της ψήφου με τα προαναφερόμενα στίγματα στο ανωτέρω ε.τ.. Εξάλλου, καθένα από τα υπ’ αριθ. 184. 190 και 199 ψηφοδέλτια πράγματι φέρει, στο κάτω μέρος της μπροστινής όψης του, μουτζούρα σαν δακτυλικό αποτύπωμα, χρώματος γκρι, αυτή, όμως, όπως προέκυψε από τη θεώρησή τους, δεν έγινε σκοπίμως από τον εκλογέα, αλλά προκλήθηκε προδήλως κατά την αποσφράγιση και διαλογή από αδέξια κίνηση μέλους της εφορευτικής επιτροπής, εξαιτίας της μελάνης της σφραγίδας που χρησιμοποιείται κατά την εκλογική διαδικασία (ΣτΕ 2332/2004), 2) στα 268ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 300 φέρει στην μπροστινή όψη και στην αριστερή πλευρά, πάνω από τα πρώτα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων της πρώτης ενότητας, μουντζούρα, η οποία επικαλύπτει αριθμό και δημιουργήθηκε από τον δικαστικό αντιπρόσωπο κατά την αρίθμηση των ψηφοδελτίων, καθόσον με αυτόν τον τρόπο ο τελευταίος έσβησε άλλο, προφανώς λανθασμένο νούμερο, που έθεσε επί του ψηφοδελτίου, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως διακριτικό γνώρισμα. Εφόσον δε, το ανωτέρω ψηφοδέλτιο έχει καταχωρηθεί στον πίνακα διαλογής ούτε η έλλειψη μονογραφής αυτού από τον δικαστικό αντιπρόσωπο επιφέρει ακυρότητά του (ΣτΕ 106/2012, 2130/2012, 1795/2007), 3) στα 275ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 190 ψηφοδέλτιο φέρει σταυρό αριστερά – μπροστά στον τίτλο «υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας Προβατά», δηλαδή σε άλλη θέση του ψηφοδελτίου και όχι δίπλα στο όνομα του υποψηφίου και. ως εκ τούτου συνιστά διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας (ΣτΚ 3466/2007), 4), στο 276ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 79 φέρει ένα «Χ» και ένα σταυρό κόκκινου χρώματος μπροστά στον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Αλέξιου Δημητρίου του Ιωάννη, σημεία που συνιστούν διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας και καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο (ΣτΕ 3466/2007), το υπ’ αριθ. 82 φέρει διαγραφή. με την μορφή του γράμματος Χ επάνω στα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και σε μεγάλη έκταση, λόγω του είδους και του μεγέθους της, η σημείωση αυτή συνιστά διακριτικό γνώρισμα που καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο, 5) στο 282° ε.τ. το υπ’ αριθ. 238 φέρει στίγμα από μελάνη που έχει τεθεί στην οπίσθια όψη, η οποία έχει γίνει τυχαία πιθανόν κατά τη διαλογή των ψήφων λόγω της χρήσης μελάνης από την εφορευτική επιτροπή και δεν αποτελεί διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 2887/2007), 6) στο 292ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 115 φέρει τριάντα πέντε (35) συνεχόμενους σταυρούς, ανά έναν στα πρώτα τριάντα πέντε ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της εκλογικής περιφέρειας Σερρών, ήτοι από Αγγιανίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα του Χαραλάμπου έως Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία του Αλεξάνδρου, οι οποίοι λόγω του τρόπου που τέθηκαν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο (ΣτΕ 3466/2007), 7) στο 294° ε.τ. το υπ’ αριθ. 129 φέρει στίγματα από κόκκινη μελάνη στο εμπρόσθιο κάτω δεξιό μέρος του, τα οποία ενόψει της μεγάλης τους έκτασης συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα και καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο (ΣτΕ 3466/2007), 8) στο 295ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 19 έχει τεθεί μεγαλύτερος του συνήθους σταυρός, ο οποίος δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα, καθόσον μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση ή και σε αδεξιότητα του ψηφοφόρου και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου (ΑΠΔ 23/2011, 16/2005, ΣτΕ 3466/2007), το υπ’ αριθ. 52 το οποίο φέρει σταυρό αριστερά του ονόματος του υποψηφίου Δημάρχου ΙΙέτρου Αγγελίδη και όχι δίπλα στον λογότυπο του συνδυασμού του, όπως αβασίμως υποστηρίζει ο ενιστάμενος, δεν είναι άκυρο σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 3852/2010, το υπ’ αριθ. 101 φέρει πράγματι κηλίδα, κιτρινοκαφέ χρώματος (πιθανόν από καφέ), η οποία, όμως, έχει γίνει τυχαία πιθανότατα από μέλος της εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαλογή των ψήφων και επομένως αποτελεί τυχαίο περιστατικό που δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 2887/2007) και το υπ5 αριθ. 122 το οποίο πράγματι φέρει αχνή γραμμή, από γαλάζιο στυλογράφο, μήκους οκτώ (8,00) εκατοστών, απέ το όνομα της υποψηφίας δημοτικής συμβούλου Καρτάση Ολγα-Μαρία έως το όνομα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Παπαβασιλείου Βασιλείου (στην 1η ενότητα υποψηφίων), η οποία όμως έχει γίνει τυχαία πιθανόν κατά τη διαλογή των ψήφων, είτε μεταγενέστερα και δεν αποτελεί διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 2887/2007), 9) στο 296ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 113 δεν φέρει στο όνομα της υποψήφιας δημοτικής συμβούλου Θαλασσή Αναστασίας μουτζούρα, κυκλικής μορφής, όπως υποστηρίζει ο ενιστάμενος, αλλά έντονο, ακανόνιστο, διπλογραμμένο και κακότεχνο σταυρό προτίμησης, ο τρόπος γραφής του οποίου μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση ή και σε αδεξιότητα του ψηφοφόρου και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου (ΑΕΑ 23/2011, 16/2005, ΣτΕ 3466/2007). 10) στο 299ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 29 φέρει πράγματι αποκοπές τμημάτων – οπές, στον τίτλο του συνδυασμού, οι οποίες, όμως, ενόψει της θέσης του, της γενικής εικόνας του ψηφοδελτίου που φέρει έντονα ίχνη κακομεταχείρισης και του μεγέθους τους που δε δικαιολογεί να έχει διαλάβει της προσοχής του δικαστικού αντιπροσώπου, των μελών της εφορευτικής επιτροπής καθώς και των αντιπροσώπων των λοιπών συνδυασμών οι οποίοι δεν προβάλλεται ότι υπέβαλαν σχετική ένσταση, προδήλως προκλήθηκε είτε κατά τη φάση της διαλογής – χωρίς να έχει σημασία η έλλειψη σχετικής σημείωσης του δικαστικού αντιπροσώπου – είτε μεταγενέστερα κατά τη δεματοποίηση ή την επανακαταμέτρηση και δε συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα (ΣτΕ 1681/2007, 1795/2007, 295/2008), 11) στο 301ο το υπ’ αριθ. 187 πράγματι φέρει δύο σταυρούς, μπλε απόχρωσης, καθώς και μία μουτζούρα, η οποία λόγω του έντονου σχηματισμού της συνιστώ διακριτικό γνώρισμα που καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο, 12) στο 302ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 82 πράγματι φέρει, στην αριστερή πλευρά, έξι μικρές στρογγυλές τελείες, διαμέτρου ενός χιλιοστού, χρώματος μπλε σκούρου, ανά μία μπροστά από τα ονόματα του υποψηφίου δημάρχου Αγγελίδη Πέτρου, των υποψηφίων συμβούλων Μυστακίδη, Νικήτα και Παρνάρα, της 1ης ενότητας του ψηφοδελτίου, και των υποψηφίων συμβούλων Βεργουλίδου-Τσιάρα Σουλτάνα και Τσιούλκα Χρυσοβαλάντη, της 2ης ενότητας του ψηφοδελτίου, οι οποίες ενόψει της θέσης τους σε ονοματεπώνυμα συμβούλων συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο, 13) στο 305ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 85 το οποίο φέρει στην πίσω όψη του δύο στίγματα από μελάνη και όχι μαύρου χρώματος, όπως υποστηρίζει ο ενιστάμενος, καθώς και μία καφέ κηλίδα «λεκέ» περί το μέσον αυτού και όχι τρεις λεπτές κόκκινες γραμμές, όπως προβάλει ο ανωτέρω και το υπ’ αριθ. 28 ψηφοδέλτιο, το οποίο φέρει στην εμπρόσθια όψη του, λεπτές γραμμές από κόκκινο μελάνι στο μέσο και δεξιά αυτού, έχουν γίνει τυχαία πιθανότατα από μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαλογή των ψήφων και επομένως αποτελούν τυχαία περιστατικά που δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα (ΣτΕ 2887/2007), 14) στο 311ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 119 φέρει μουτζούρα, κυκλικής μορφής, διαμέτρου πέντε χιλιοστών, μπροστά στο όνομα του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου, Αλεξίου Δημητρίου, η οποία λόγω του έντονου σχηματισμού της συνιστά διακριτικό γνώρισμα που καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο (πρβλ ΣτΕ 1681/2007), 15) στο 325° ε.τ. το υπ’ αριθ. 95 φέρει, στην επάνω αριστερή γωνία της πίσω όψης του, ένα ευδιάκριτο κόκκινο στίγμα μήκους 1 με 2 χιλιοστά, λόγω όμως του μικρού μεγέθους και του άτονου σχηματισμού του δε συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 1681/2007), 16) στο 330° ε.τ. το υπ’ αριθ. 51 φέρει στην κάτω αριστερή πλευρά του σχίσιμο σε μήκος πέντε εκατοστών και η πλευρά του αυτή είναι διπλωμένη, σε ευθεία γραμμή προς τα πάνω και κολλημένη με το πάνω από αυτήν μέρος του ψηφοδελτίου ενώ το υπόλοιπο τμήμα του ψηφοδελτίου, που θα εκτείνονταν, νοητικά, προς το δεξιά, κάτω από τα ονόματα, και των τελευταίων υποψηφίων της 3ης ενότητας, μήκους σχεδόν δέκα εκατοστά και ύψους πέντε εκατοστά, έχει αποκοπεί και δεν υφίσταται, ενώ στο 338ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 105 πράγματι είναι αποκομμένο σχεδόν από την μέση και κάτω και συγκεκριμένα από το όνομα του υποψηφίου δημ. συμβούλου Χασαπίδη Κων/νου και κάτω. Οι ανωτέρω σε μεγάλη έκταση αποκοπές των εν λόγω ψηφοδελτίων, σε συνδυασμό και με το ότι δεν υπάρχουν σχετικές σημειώσεις επ’ αυτών των δικαστικών αντιπροσώπων ότι αποκόπηκαν κατά τη διαλογή, συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας και που παρέχουν την δυνατότητα προσδιορισμού, άμεσα ή έμμεσα, της ταυτότητας των συγκεκριμένων εκλογέων και καθιστούν τα εν λόγω ψηφοδέλτιο άκυρα, 17) στο 341ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 11 φέρει αντί για σταυρό, το σημείο-γράμμα «V», μπροστά από το όνομα του υποψήφιου δημοτικού συμβούλου της 1ης ενότητας Μελικίδη Ερρίκου και ως εκ τούτου είναι άκυρο (ΑΕΔ 23/2011) και το υπ’ αριθ. 36 έχει μια μεγάλη μουτζούρα, αποτελούμενη από διάφορους κύκλους και γραμμές, διαμέτρου – μήκους πέντε με έξι χιλιοστά, μπροστά στον τίτλο της 1ης ενότητας, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, η οποία λόγω του έντονου σχηματισμού της συνιστά διακριτικό γνώρισμα που καθιστά το ψηφοδέλτιο άκυρο (πρβλ. ΣτΕ 1681/2007), 18) στο 342ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 52 φέρει στην μπροστινή του όψη γραμμές από κόκκινο μελάνι , οι οποίες έχουν γίνει τυχαία πιθανότατα από μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαλογή των ψήφων και επομένως αποτελούν τεχαία περιστατικά που δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα (ΣτΕ 2887/2007), 19) στο 345ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 11 φέρει έξι σταυρούς και δύο μουτζούρες, δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων δημ. συμβούλων Θεοχάρη Μιχαήλ και Καρακολίδη Παναγιώτη, με τις οποίες λόγω λάθους ή μεταβολής της βούλησης του εκλογέα, διαγράφηκαν τεθέντες σταυροί, οι οποίες συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα και καθιστούν άκυρο το εν λόγω ψηφοδέλτιο (ΑΕΔ 23/2011), ομοίως άκυρο είναι και το υπ’ αριθ. 110 το οποίο φέρει επίσης μουτζούρα με αλλεπάλληλες κάθετες γραμμές, που σχηματίζουν μία ενιαία πολύ χοντρή ευθεία γραμμή, πάχους 4 χιλιοστών και μήκους 12 χιλιοστών, μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, της 1ης ενότητας υποψηφίων, Θαλασσή Αναστασίας έως Κανακούδη Ιωάννη, με την οποία διαγράφηκε σταυρός που τέθηκε (ΑΕΔ 23/2011), 20) στο 346ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 30 φέρει στα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων της 1ης ενότητας υποψηφίων Αγιαννίδου- Αρβανίτη Σταυρούλας, Γκότση Ηλία και Γρηγοριάδη Παναγιώτη πλαγιαστούς σταυρούς με τη μορφή «Χ» επί των οποίων έχει τεθεί μικρό «ν», σημεία δηλαδή που συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα και καθιστούν άκυρο το ψηφοδέλτιο (ΑΕΔ 23/2011), 21) στο 352ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 2 φέρει στο μέσον, περίπου, του κάτω μέρος του, κάτω από τα ονόματα και των τελευταίων υποψηφίων, φέρει μία μικρή, κόκκινο – καφέ κηλίδα, διαμέτρου δύο χιλιοστών, περίπου, πλην, μόνη αυτή, ενόψει του εντελώς άτονου σχηματισμού της, δε συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 1681/2007), 22) στο 353ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 96 φέρει πέντε σταυρούς, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε δεν συνιστούν διακριτικό γνώρισμα και σχίσιμο στο κάτω αριστερό μέρος μήκους περίπου 2 εκατοστών, το οποίο ενόψει της θέσης του και του σχήματος του έχει γίνει τυχαία πιθανότατα από μέλος της εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαλογή των ψήφων και επομένως αποτελεί τυχαίο περιστατικό που δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα 23) στο 355ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 61 φέρει γραμμή, από μπλε στυλό, μήκους τεσσάρων εκατοστών, στο μέσον περίπου του ψηφοδελτίου, η οποία όμως έχει γίνει τυχαία πιθανόν κατά τη διαλογή των ψήφων, είτε μεταγενέστερα και δεν αποτελεί διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 2887/2007), το υπ’ αριθ. 23 όμως, έχει μπροστά από το όνομα του υποψ. δημ. συμβούλου της 1ης ενότητας υποψηφίων Καρπουχτσή Κων/νου, αντί για σταυρό μουντζούρα διάφορων γραμμών ακανόνιστου σχήματος από μπλε στυλογράφο, σημείο δηλαδή που συνιστά διακριτικό γνώρισμα και καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο (ΑΕΔ 23/2011), 24) στο 360ο ε.τ. καθένα από τα υπ’ αριθ. 98 και 99 φέρουν στην εμπρόσθια όψη τους κηλίδες από μπλε μελάνι, οι οποίες έχουν γίνει τυχαία πιθανόν κατά τη διαλογή των ψήφων και αποτελούν διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 2887/2007), 25) στο 372°  ε.τ. το υπ’ αριθ. 325 φέρει στην πίσω όψη του ρύπο – λεκέ καφέ χρώματος, ο οποίος ενόψει της- μικρής του έκτασης δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 3309/2007), 26) στο 373ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 88 φέρει κόκκινη – καφέ κηλίδα, μήκους πέντε χιλιοστών, δίπλα και δεξιά του ονόματος της υποψ. δημ. Συμβούλου, της 2ης ενότητας των υποψηφίων (λοιπών εκλογικών περιφερειών), Κατσαρίδου-Μυστακίδου Ελένης, η οποία επίσης λόγω της μικρής της έκτασης δεν συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 3309/2007), 27) στο 378ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 256 φέρει στο κάτω μέρος του και προς τα δεξιά γραμμές από κόκκινο μελάνι, οι οποίες έχουν γίνει τυχαία πιθανότατα από μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαλογή των ψήφων και επομένως αποτελούν τυχαία περιστατικά που δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα (ΣτΕ 2857/2007), 28) στο 379ο ε.τ. το υπ: αριθ. 74 φέρει καμπύλη γραμμή από μπλε στυλό σαν ημικύκλιο, η οποία όμως έχει γίνει τυχαία πιθανόν κατά τη διαλογή των ψήφων, είτε μεταγενέστερα και δεν αποτελεί διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 2887/2007), 29) στο 381° ε.τ. το υπ’ αριθ. 236 δεν φέρει ανάμεσα στα ονόματα των υποψ. δημ. συμβούλων της 1ης ενότητας υποψηφίων Κανακαύδη και Καρπούχτσή μουντζούρα, κυκλικής περίπου μορφής, όπως υποστηρίζει ο ενιστάμενος. αλλά ακανόνιστο, διπλογραμμένο και κακότεχνο σταυρό, ο τρόπος γραφής του οποίου μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση ή και σε αδεξιότητα του ψηφοφόρου και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου (ΑΕΔ 23/2011, 16/2005, ΣτΕ 3466/2007), 30) στο 382ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 208 φέρει τρεις μικρές γραμμές από μπλε στυλό, στο δεξί έμπροσθεν μέρος του, οι οποίες έχουν γίνει τυχαία πιθανότατα από μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά τη διαλογή των ψήφων και επομένως αποτελούν τυχαία περιστατικά που δεν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα (ΣτΕ 2887/2007), το υπ’ αριθ. 189 φέρει πράγματι μονογραφή πάνω στα ονόματα των υποψηφίων του τοπικού συμβουλίου, από Κιτσίνου έως Μπουρατζή και το υπ’ αριθ. 162 φέρει μονογραφή στην πίσω όψη του, σημεία τα οποία ενόψει της θέσης τους και της έκτασης τους, συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα, που καθιστούν τα ανωτέρω ψηφοδέλτια άκυρα, 31) στο 383ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 1 φέρει καμπύλη γραμμή από κόκκινο μελάνι, η οποία όμως έχει γίνει τυχαία πιθανόν κατά τη διαλογή των ψήφων, είτε μεταγενέστερα και δεν αποτελεί διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 2887/2007), 32) στο 391ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 13 φέρει στο κάτω μέρος του και περίπου στο μέσον στίγμα καφέ χρώματος, πλην, μόνο αυτό, ενόψει του εντελώς άτονου σχηματισμού του, δε συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 1681/2007), 33) στο 394° ε.τ. το υπ’ αριθ. 9 φέρει 24 σταυρούς στα ονόματα των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων λοιπών εκλογικών περιφερειών της 2ης ενότητας του ψηφοδελτίου και συγκεκριμένα, συνεχόμενους, ανά έναν σταυρό, στα ονόματα από Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα έως Γάτσιο Ιωάννη και από Καδή Γεώργιο έως Μεόλιανη Αθανάσιο, οι οποίοι ενόψει του τρόπου που τέθηκαν συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο (ΣτΕ 3466/2007), 34) στο 397ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 56 φέρει στην πίσω όψη και στην αριστερή κάτω πλευρά του αχνή μικρή στάμπα από κόκκινο μελάνι, πλην, μόνο αυτή, ενόψει, του εντελώς άτονου σχηματισμού της, δε συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 1681/2007), 35) στο 404ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 14 φέρει στην πίσω όψη του φέρει δύο υπερμεγέθεις σταυρούς και ένα Χ, ενόψει δε του μεγέθους και του τρόπου που τέθηκαν τα σημεία αυτά συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο (ΣτΕ 3466/2007), 36) στο 408° ε.τ. στο υπ’ αριθ. 35 έχουν τεθεί τέσσερις σταυροί, οι δύο από τους οποίους τέθηκαν στους υποψήφιους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας Σκουτάρεως Γκολτζίδη Στυλιανό και Μπογιαννίδη Νικόλαο και είναι κακότεχνοι (φέρουν διπλή οριζόντια γραμμή), δεν συνιστούν, όμως διακριτικό γνώρισμα που συνεπάγεται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου διότι ο τρόπος γραφής τους μπορεί να οφείλεται στη σπουδή, την ηλικία, την ελαττωμένη όραση ή και σε αδεξιότητα του ψηφοφόρου (ΑΕΔ 23/2011, 16/2005, ΣτΕ 3466/2007 και 37) στο 412° ε.τ. το υπ’ αριθ. 46 στο όνομα της υποψηφίας δημοτικής συμβούλου της εκλογικής περιφέρειας Σερρών (πρώτη ενότητα- μέρος του ψηφοδελτίου) Κοτσιρέα –Τσούλκα Μαρίας δεν φέρει μουτζούρα, στρογγυλής μορφής, κατά τα προβαλλόμενα, αλλά έντονο, ακανόνιστο, διπλογραμμένο και κακότεχνο σταυρό προτίμησης, και δεν είναι άκυρο σύμφωνα με τα αμέσως προαναφερθέντα.
 9. Επειδή, περαιτέρω, μετά από έλεγχο των ψηφοδελτίων του ενιστάμενου που κηρύχθηκαν άκυρα και που με την ένσταση ζητείται να αναγνωριστούν ως έγκυρα και να προσμετρηθούν στην εκλογική του δύναμη, το Δικαστήριο κρίνει ότι: 1) στο 277ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 4 άκυρο ψηφοδέλτιο φέρει σχίσιμο 3,5 εκατοστών περίπου πάνω στο όνομα του υποψηφίου δημοτικού συμβούλου Βότση Γεωργίου, το οποίο, όμως ενόψει του μεγέθους του προκλήθηκε είτε κατά τη φάση της διαλογής είτε μεταγενέστερα κατά τη δεματοποίηση ή την επανακαταμέτρηση και δε συνιστά διακριτικό γνώρισμα (ΣτΕ 1681/2007, 1795/2007, 295/2008, 3338/2003), απορριπτομένων ως αβασίμων των προβαλλόμενων με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων αντίθετων ισχυρισμών τους, 2) στο 281ο ε.τ. δεν έγινε αρίθμηση από τον δικαστικό αντιπρόσωπο των άκυρων ψηφοδελτίων, συνεπώς δεν υπάρχει άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ενισταμένου με αριθμό 1, όπως ο τελευταίος υποστηρίζει. Κατόπιν εξάλλου, επισταμένης εξέτασης όλων των άκυρων ψηφοδελτίων στο εν λόγω εκλογικό τμήμα προέκυψε ότι πλάγιο σταυρό «Χ» στο όνομα του ενιστάμενου, κατά τα προβαλλόμενα, δεν φέρει κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο τμήμα αυτό. Μόνο διαγραφή με μεγάλο «Χ» του ονόματος και της ιδιότητας του ενιστάμενου φέρει ψηφοδέλτιο του ίδιου τμήματος, το οποίο, όμως, ορθά θεωρήθηκε ως άκυρο από την εφορευτική επιτροπή, 3) στο 284ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 107 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του δεν φέρει, κατά τα προβαλλόμενα, δυο μικρές γραμμές γαλάζιου χρώματος, μία μήκους τριών (3) εκατοστών περίπου, στο επάνω μέρος, και μία μήκους 2,5 εκατοστών περίπου, στο κάτω μέρος του, αλλά γραμμή από μπλε στυλό που διατρέχει σχεδόν όλο το μήκος του καθιστώντας το άκυρο, όπως ορθά εκτιμήθηκε από την εφορευτική επιτροπή, 4) στο 284ο ε.τ. και το υπ’ αριθ. 166 ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του επίσης ορθά εκτιμήθηκε ως άκυρο ενόψει του ότι, εκτός των σταυρών προτίμησης, φέρει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου Παπαδόπουλου Σάββα μουτζούρα με την οποία λόγω λάθους ή μεταβολής της βούλησης του εκλογέα, διαγράφηκε σταυρός που είχε τεθεί (ΑΕΔ 23/2011), 5) στο 291ο ε.τ. ο δικαστικός αντιπρόσωπος ανέγραφε επί του φακέλου του υπ’ αριθ. 7 άκυρου ψηφοδελτίου του συνδυασμού του ενισταμένου «(σκισμένο ψηφοδέλτιο)» συνεπώς το εν λόγω ψηφοδέλτιο δεν σχίστηκε κατά τη διαλογή αλλά βρέθηκε σκισμένο μέσα στο φάκελο και συνεπώς ορθά καταχωρήθηκε στα άκυρα, 6) στο 293ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 37 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του ορθά καταχωρήθηκε στα άκυρα, καθόσον, όπως συνομολογεί και ο ενιστάμενος, βρέθηκε μέσα στο φάκελο μαζί με δύο επαγγελματικές κάρτες, 7) στο 295ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 265 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του δεν φέρει μεταξύ των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων Καλανίδου Μαριάννας και Μαυρίδου Αικατερίνης μονογραφή, όπως προβάλλεται αλλά μεγάλη ακανόνιστη μουτζούρα από μπλε στυλό, η οποία τέθηκε από τον εκλογέα προκειμένου να καταστήσει άκυρο το ψηφοδέλτιο, όπως ορθά κρίθηκε, 8) στο 299ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 7 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, φέρει τρία σχισίματα στο μέσον αυτού και από ένα σχίσιμο στην κάθε άκρη του. τα οποία, εάν διπλωθεί το ψηφοδέλτιο δύο φορές, συμπίπτουν, ενόψει δε αυτών ευχερώς προκύπτει ότι το ψηφοδέλτιο αφού διπλώθηκε από τον εκλογέα, σχίστηκε και ακολούθως τοποθετήθηκε στον φάκελο – όπως άλλωστε προκύπτει και από τη σχετική σημείωση του δικαστικού αντιπροσώπου επ’ αυτού «σχισμένο ψηφοδέλτιο» – και επομένως, η βούληση του εκλογέα ήταν να το καταστήσει άκυρο, όπως ορθά θεωρήθηκε από την εφορευτική επιτροπή, 9) στο 306° ε.τ. το υπ’ αριθ. 304 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του φέρει τέσσερα σχισίματα στο αριστερό άκρο αυτού, μήκους τριών εκατοστών περίπου το καθένα, τα οποία ενόψει της επανάληψής τους στο εν λόγω ψηφοδέλτιο συνιστούν διακριτικό γνώρισμα που το καθιστά άκυρο, όπως ορθά εκτιμήθηκε από την εφορευτική επιτροπή, 10) στο 312° ε.τ. το υπ’ αριθ. 7 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμό του δεν φέρει άτεχνα σκισίματα σε τέσσερα σημεία, όπως προβάλλεται, αλλά από την επισταμένη εξέτασή του ευχερώς προκύπτει ότι το εν λόγω ψηφοδέλτιο αφού διπλώθηκε από τον εκλογέα δύο φορές, σχίστηκα με τέτοιο τρόπο ώστε να προκληθούν απολύτως συμμετρικά σχισίματα σε κάθε τεταρτημόριό του και ακολούθως το τοποθετήθηκε στον φάκελο και συνεπώς ορθά καταχωρήθηκε στα άκυρα, 11) στο 314ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 292 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του ορθά καταχωρήθηκε στα άκυρα ενόψει του ότι φέρει στο πάνω μέρος της εμπρόσθιας όψης του τρία μεγάλα Χ μήκους δύο εκατοστών, σημεία που συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα. 12) στο 317ο ετ. το υπ’ αριθ. 19 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του δεν φέρει δύο εξαιρετικά μικρές οπές, όπως υποστηρίξει ο ενιστάμενος. αλλά μεγάλο σχίσιμο στο άριστερό του άκρο και περίπου στο μέσον αυτού, μήκους οχτώ εκατοστών και πλάτους 4,5, και έτερο σχίσιμο στο πάνω αριστερό άκρο του, μήκους οχτώ εκατοστών και πλάτους περίπου δύο, τα οποία, ενόψει του μεγέθους τους συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα και ορθώς καταχωρήθηκε ως άκυρο. 13) στο 325ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 262 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του είναι αποκομμένο εντελώς από την επικεφαλίδα «Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Σερρών» και κάτω, ενώ δεν υπάρχει και σχετική σημείωση επί του ψηφοδελτίου του δικαστικού αντιπροσώπου ότι αποκόπηκε κατά τη διαλογή και τούτο συνιστά διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας και που παρέχει την δυνατότητα προσδιορισμού, άμεσα ή έμμεσα, της ταυτότητας του συγκεκριμένου εκλογέα και καθιστά το εν λόγω ψηφοδέλτιο άκυρο, όπως ορθά εκτιμήθηκε από την εφορευτική επιτροπή, 14) στο 332° ε.τ. μεταξύ των άκυρων ψηφοδελτίων, που κανένα δεν φέρει αρίθμηση, πράγματι υπάρχει και ένα του συνδυασμού του, το οποίο κρίθηκε άκυρο, χωρίς να φέρει κανένα διακριτικό γνώρισμα και συνεπώς θα πρέπει να αναγνωρισθεί ως έγκυρο και να προσμετρηθεί στην εκλογική του δύναμη, απορριπτομένων ως αναπόδεικτων των προβαλλόμενων με το υπόμνημα των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων ισχυρισμών τους, 15) στο 338ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 222 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του ορθά καταχωρήθηκε στα άκυρα ενόψει του ότι φέρει στους υποψηφίους δημοτικής κοινότητας Σερρών. (3η ενότητα υποψηφίων) τρία μεγάλα Χ μήκους δύο εκατοστών, σημεία που συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα, 16) στο 344ο ε.τ. το με αριθ. 1 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του ορθά κρίθηκε άκυρο καθόσον φέρει ιδιαίτερα έντονους, διπλογραμμένους και κακότεχνους σταυρούς αριστερά και δεξιά του ονόματος της υποψηφίας Πασχάλη Ελένης, που συνιστούν διακριτικό γνώρισμα, 17) στο 345° ε.τ. το υπ’ αριθ. 3 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του φέρει κύκλο στο λογότυπο, σημείο που συνιστά διακριτικό γνώρισμα και παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού της ταυτότητας του εκλογέα και συνεπώς ορθά εκτιμήθηκε ως άκυρο από την εφορευτική επιτροπή, 18) στο 357ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 7 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του φέρει συμμετρικά σκισίματα στο άκρο του και από την επισταμένη εξέτασή του ευχερώς προκύπτει ότι το εν λόγω ψηφοδέλτιο, αφού διπλώθηκε από τον εκλογέα, σχίστηκε και ακολούθως τοποθετήθηκε στον φάκελο και συνεπώς ορθά καταχωρήθηκε στα άκυρα και 19) στο 392ο ε.τ. το υπ’ αριθ. 9 άκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του φέρει στο πάνω μέρος του εκτενές σχίσιμο στη μέση μήκους 7,5 εκατοστών, που ενόψει της θέσης του και του μεγέθους του δεν μπορεί να έγινε κατά τη διαλογή, και επομένως η βούληση του εκλογέα ήταν να το καταστήσει άκυρο, όπως ορθά θεωρήθηκε από την εφορευτική επιτροπή. Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην ένατη (9η) σκέψη της παρούσας, πρέπει να αφαιρεθούν από την εκλογική δύναμη του συνδυασμού των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» δύο (2) ψήφοι, οι οποίες πρέπει να προστεθούν στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού του ενιστάμενου – καθού η αντένσταση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» και συνεπώς ο συνολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης να ανέλθει στις 19.013 ψήφους (19.015 με βάση την Ι7/13-6-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών – 2 ) για τους καθών η ένσταση – αντενιστάμενους και στις 19.005 ψήφους (19.003 με βάση την 17/13-6-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών + 2 ) για τον ενιστάμενο – καθού η αντένσταση. Σύμφωνα δε, με όσα έγιναν δεκτά στην δέκατη (10η) σκέψη της παρούσας πρέπει να αναγνωρισθούν ως άκυρα 20 ψηφοδέλτια του συνδυασμού των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» και να αφαιρεθούν από την εκλογική του δύναμη, η οποία ανέρχεται πλέον σε 18.993 (19.013 – 20) ψήφους ενώ σύμφωνα με όσα κρίθηκαν στην παρούσα σκέψη στην εκλογική δύναμη του συνδυασμού του ενιστάμενου – καθού η αντένσταση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» πρέπει να προστεθούν και τα παραπάνω δύο ψηφοδέλτια του συνδυασμού του, που εσφαλμένα κρίθηκαν ως άκυρα, ανερχόμενης σε 19.007 (19.005 + 2) ψήφους.
 10. Επειδή, ως προς τα προβαλλόμενα με την αντένσταση, το Δικαστήριο, ύστερα από έλεγχο του βιβλίου διαλογής ψήφων υπέρ των συνδυασμών, του αντίστοιχου βιβλίου της εφορευτικής επιτροπής (πρακτικό Νο 2) και του σχετικού ψηφοδελτίου, κρίνει ότι στο 341 ε.τ. το υπ’ αριθ. 149 έγκυρο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού των αντενιστάμενων – καθών η ένσταση «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ», το οποίο φέρει αρίθμηση και μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, καταχωρήθηκε υπέρ του συνδυασμού του ενιστάμενου – καθού η αντένσταση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» και συνεπώς θα πρέπει να αφαιρεθεί από το σύνολο των εγκύρων που έλαβε ο τελευταίος, το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί αντίστοιχα σε 104 ψήφους και να προστεθεί στο σύνολο των εγκύρων που έλαβε ο συνδυασμός των αντενιστάμενων – καθών η ένσταση, ανερχόμενου συνολικά σε 133 ψήφους και να διορθωθούν αναλόγως τα ανωτέρω βιβλία. Περαιτέρω, μετά από έλεγχο των ψηφοδελτίων του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» που με την αντένσταση ζητείται να αναγνωριστεί η ακυρότητα τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι στα παρακάτω ψηφοδέλτια έχουν τεθεί σημεία τα οποία συνιστούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και που παρέχουν την δυνατότητα προσδιορισμού, άμεσα ή έμμεσα, της ταυτότητας των συγκεκριμένων εκλογέων και καθιστούν τα εν λόγω ψηφοδέλτια άκυρα και συγκεκριμένα: 1) 262/159 φέρει δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων δημ. συμβούλων Ακριτίδη Αναστάσιου, Ανεσιάδη Χαρίλαου και Αραμπατζή Αθανάσιου ακαθόριστα σχήματα με μπλε στυλό που δεν ομοιάζουν με σταυρό (ΑΕΔ 8/2009), 2) 271/49 φέρει το σημάδι «ν»: αριστερά των ονομάτων των υποψηφίων Καρασουλτάνη-Σιακκά Χρυσούλας και Ευαγγελίας Γκαϊντατζή (ΑΕΔ 23/2011), 3) 275/278 φέρει με διαφορετικό στυλό από εκείνο του δικαστικού αντιπροσώπου, ο οποίος επιπλέον το έχει μονογράψει κανονικά σε άλλο σημείο, γραφικό σχήμα που ομοιάζει με το κλειδί του σολ, μήκους 4,5 εκατοστών, το οποίο βρίσκεται δεξιά από τα ονόματα των υποψηφίων της πρώτης ενότητας (ΑΕΔ 8/2009), 4) 278/292 φέρει επτά συνεχόμενους υπερμεγέθεις σταυρούς, η οριζόντια γραμμή των περισσοτέρων από τους οποίους, έχει τεθεί ανάμεσα σε ονόματα υποψηφίων, ενώ το ύψος της κάθετης γραμμής καταλαμβάνει έως και τρία ονόματα (ΑΕΔ 8/2009), 5) 280/71 φέρει σταυρό αριστερά – μπροστά στον τίτλο «υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Λευκώνα», δηλαδή σε άλλη θέση του ψηφοδελτίου και όχι δίπλα στο όνομα του υποψηφίου (ΣτΕ 3466/2007), 6) 303/206 φέρει το σημάδι «ν» δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων Μαυρίδου Αικατερίνη και Πολατίδου Γεσθημανή (ΑΕΔ 23/2011), 7) 303/140 φέρει αστέρι, με σαφή διάκριση από κακότεχνο σταυρό, αριστερά του ονόματος της υποψηφίας Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινας (ΑΕΔ 8/2009), 8) 305/161 δεξιά του ονόματος της υποψηφίας Θεοδοσέλη Αικατερίνης έχει τεθεί με κεφαλαία γράμματα η λέξη «xxxxx», 9) 309/265 φέρει το σημάδι «ν» αριστερά του ονόματος της υποψηφίας Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινας (ΑΕΔ 23/2011), 10) 315/135 φέρει μουτζούρα δίπλα στο όνομα του υποψηφίου Μουρατίδη Χαράλαμπου, με την οποία λόγω λάθους ή μεταβολής της βούλησης του εκλογέα, διαγράφηκε τεθείς σταυρός (ΑΕΔ 23/2011), 11) 333/201 είναι αποκομμένο ολόκληρο τμήμα του και συγκεκριμένα από το όνομα του υποψηφίου Καραντινίδη Αριστοτέλη και κάτω χωρίς να υπάρχει σχετική σημείωση επ’ αυτού του δικαστικού αντιπροσώπου ότι αποκόπηκε κατά τη διαλογή, 12) 338/179 φέρει διαγραφή με τη μορφή του γράμματος «Χ» επάνω στα ονόματα οκτώ συνεχόμενων υποψηφίων και συγκεκριμένα από τον Μουρατίδη Χαράλαμπο έως και τον Τιμίκογλου Πρόδρομο, 13) 338/187 φέρει καμπύλη γραμμή σαν διαγραφή επί των ονομάτων των υποψηφίων Κυράδη Ευαγγέλου και Μητσικάρη Πασχάλη, 14) 340/199 φέρει μεταξύ των ονομάτων των υποψηφίων Ζερβάκη – Σπυροπούλου Αναστασία και Ηλιάδη Ηλία έντονα διακριτό υπερμεγέθη σταυρό με πλέων των δύο κάθετων και οριζόντιων γραμμών (ΑΕΔ 8/2009) 15) 352/177 φέρει αριστερά του ονόματος του υποψηφίου Παπαδόπουλου Ανέστη έντονο, υπερμέγεθες σημείο «Χ» καθώς και υπογράμμιση κάτω από το παραπάνω όνομα (ΑΕΔ 8/2009), 16) 375/179 φέρει τριάντα συνεχόμενους σταυρούς, ανά έναν στα πρώτα 26 ονόματα της εκλογικής περιφέρειας Σερρών, ήτοι από Αγγελάκη – Σαπλαμίβη Αγγελική έως Καλανίδου Μαριάννα και ανά έναν από Κυπαρίσση Στεργιανή έως Μαυρίδου Αικατερίνη και 17) 387/203 φέρει υπερμεγέθη σταυρό από μολύβι μήκους των γραμμών του (οριζόντιας και κάθετης) 2 εκατοστών, απορριπτόμενων ως αβάσιμων των προβαλλόμενων με τα υπομνήματα αντίθετων ισχυρισμών του ενιστάμενου – καθού η αντένσταση.
 11. Επειδή, ύστερα από την εξέταση των ανωτέρω λόγων της αντένστασης, θα πρέπει να αφαιρεθούν από την εκλογική δύναμη του καθού η αντένσταση – ενιστάμενου 18 ψήφοι και να προστεθεί στην εκλογική δύναμη των αντενιστάμενων 1 ψήφος, οπότε το αποτέλεσμα, κατόπιν όλων των ανωτέρω, διαμορφώνεται ως εξής: Η εκλογική δύναμη του συνδυασμού του ενιστάμενου – καθού η αντένσταση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ» ανέρχεται σε 18.985 ψήφους (19.003 που έλαβε με βάση την προσβαλλόμενη + 2 του συνδυασμού του που προστίθενται με βάση όσα έγιναν δεκτά στην 9η σκέψη + 2 του συνδυασμού του που εσφαλμένα κρίθηκαν άκυρα με βάση όσα έγιναν δεκτά στην 11η σκέψη = 19.007 μείον 1 που αφαιρείται σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην 12η σκέψη μείον 17 που εσφαλμένα κρίθηκαν έγκυρα με βάση όσα έγιναν δεκτά στη 12η σκέψη = 18.989). Η εκλογική δύναμη του συνδυασμού των καθών η αντένσταση – αντενιστάμενων «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» ανέρχεται σε 18.994 ψήφους (19.015 που έλαβαν με βάση την προσβαλλόμενη + 1 του συνδυασμού τους που προστίθεται, με βάση όσα έγιναν δεκτά στην 12η σκέψη μείον 2 του συνδυασμού τους που αφαιρούνται με βάση όσα έγιναν δεκτά στην 9η σκέψη μείον 20 που εσφαλμένα κρίθηκαν έγκυρα με βάση όσα έγιναν δεκτά στη 10η σκέψη υπό Ε = 18.994). Κατόπιν της ως άνω διαφοράς των πέντε (5) ψήφων, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της αντένστασης, με τους οποίους πλήττεται η κρίση των οικείων εφορευτικών επιτροπών ως προς την εγκυρότητα ή την ακυρότητα των λοιπών ψηφοδελτίων που αναφέρονται σ’ αυτή, διότι, και υπό την εκδοχή ακόμη ότι αυτοί είναι βάσιμοι, και πάλι θα προηγείται ο συνδυασμός των καθών η ένσταση – αντενιστάμενων, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό γενικό αποτέλεσμα των εκλογών, καθόσον στην περίπτωση αυτή θα αυξηθεί, αναλόγως, η εκλογική δύναμη των τελευταίων και θα μειωθεί η εκλογική δύναμη του συνδυασμού του ενιστάμενου (ΣτΕ 819/2010, πρβλ. ΑΕΔ 88/1997, 16/2005). Συνεπώς το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014, όπως αυτό επικυρώθηκε με τη 17/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, δεν μεταβάλλεται και ο συνδυασμός των αντενιστάμενων – καθ’ ων η ένσταση «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ» είναι ο επιτυχών και ο επικεφαλής αυτού Πέτρος Αγγελίδης του Βασιλείου εκλέγεται Δήμαρχος, ενώ α’ επιλαχών είναι ο συνδυασμός του ενιστάμενου – καθ’ ου η αντένσταση «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ».
 12. Επειδή, τέλος, μετά την επίδοση της κρινόμενης ένστασης και εντός της προθεσμίας άσκησης αντένστασης, οι καθών αυτή στρέφεται ζήτησαν να λάβουν γνώση των στοιχείων της εκλογής, προκειμένου να ασκήσουν την ανωτέρω, ήδη ασκηθείσα, αντένσταση. Το αίτημά τους αυτό έγινε δεκτό, με επίδειξη σ’ αυτούς την 1-7-2014, παρουσία της εισηγήτριας της υπόθεσης, των περιεχομένων των εκλογικών σάκων και τηρηθέντων βιβλίων, όλων δηλαδή των σχετικών εγγράφων και λοιπών στοιχείων της εκλογής. Κατόπιν τούτου, ο ενιστάμενος κατέθεσε την από 2-7-20 14 «αίτηση» προς το Δικαστήριο, με την οποία υποστηρίζει ότι το Δικαστήριο, δίδοντας στους αντενιστάμενους τη δυνατότητα να λάβουν γνώση όλου του εκλογικού υλικού και όχι μόνο των ψηφοδελτίων που ο ίδιος είχε περιλάβει στην ένσταση του, παραβίασε τα άρθρα 43 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και 253 παρ. 4 του ΚΔΔ. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου όμως, όλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί και αν ακόμη υποτεθεί ότι παραδεκτώς υποβάλλονται ενώπιον του Δικαστηρίου, τυγχάνουν αβάσιμοι, δεδομένου ότι, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 253 του ΚΔΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 252 και 256 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής πλήρους και αποτελεσματικής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια (δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο, βλ. και Δ.Εφ.Πατρ. 662/1998) και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ περί δίκαιης δίκης, προκειμένου να δυνηθούν οι καθών να ασκήσουν λυσιτελώς αντένσταση και να προβάλουν με αυτή ναι αυτοτελείς ισχυρισμούς που στηρίζονται σε διαφορετικά πραγματικά γεγονότα και πλήττουν το κύρος των ψηφοδελτίων του ενιστάμενου ή την κρίση των οικείων εφορευτικών επιτροπών περί ακυρότητας ψηφοδελτίων του συνδυασμού των ιδίων (βλ. ΣτΕ 819/2010 σκ. 8, 2343/2000 σκ. 7, 5816/1995 κ.α.), δικαιούνται, μετά την επίδοση σ’ αυτούς της ένστασης, να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων της εκλογής και όχι μόνο όσων διαλαμβάνει ο ενιστάμενος στην ένστασή του. Άλλωστε, μετά την άσκηση της υπό κρίση αντένστασης στις 4-7-2014 και την επίδοσή της στον ενιστάμενο – καθού η αντένσταση την ίδια ως άνω ημερομηνία και ο τελευταίος έκανε χρήση την 8-7-2014 του ανωτέρω δικονομικού δικαιώματος και πάλι παρουσία της εισηγήτριας της υπόθεσης.
 13. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη ένσταση και να γίνει δεκτή η αντένσταση, να διαταχθεί η κατάπτωση των καταβληθέντος παραβόλου της ένστασης υπέρ του Δημοσίου και να αποδοθεί το παράβολο που καταβλήθηκε στους αντενιστάμενους (άρθρο 277 παρ. 9 Κ.Δ.Δ.), ενώ σε βάρος των καθών η αντένσταση πρέπει να καταλογισθούν κατά ίσα μέρη τα δικαστικά έξοδα των αντενιστάμενων (άρθρο 275 παρ. 1 εδαφ. β’ Κ.Δ.Δ.), ύψους 405 ευρώ (σύμφωνα με το Παράρτημα του Κώδικα Περί Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την ένσταση και την αντένσταση.

Απορρίπτει την ένσταση.

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου, ύψους εκατό (100) ευρώ, υπέρ του Δημοσίου, Δέχεται την αντένσταση,

Διατάσσει την απόδοση στους αντενιστάμενους του παραβόλου που καταβλήθηκε, ύψους εκατό (100) ευρώ.

Καταλογίζει σε βάρος των καθών η αντένσταση κατά ίσα μέρη τα δικαστικά έξοδα των αντενιστάμενων, ύψους τετρακοσίων πέντε (405) ευρώ,

Η διάσκεψη έγινε στις Σέρρες στις 18-7-2014 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 31-7-2014 σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

   ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ            ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ

 

                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                   ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Πολιτικές, Ηθικές – Δεοντολογικές Πτυχές της διαμόρφωσης του εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών 2014 στο Δήμο Σερρών

Στις δημοτικές εκλογές του 1891,οι υποψήφιοι για τη Δημαρχία Πειραιά Μουτσόπουλος και Ρετσίνας έλαβαν τον ίδιο αριθμό (3.200) ψήφων. Σύμφωνα με το Νόμο, σε περίπτωση ισοψηφίας ο Δήμαρχος θα εκλεγόταν με κλήρο. Έτσι και έγινε, αλλά με τη διαφορά ότι στην κληρωτίδα τοποθετήθηκαν με ταχυδακτυλουργικό τρόπο δυό χαρτάκια με το όνομα Μουτσόπουλος, ο οποίος, τελικά (και νομότυπα) εξελέγη Δήμαρχος (Σ.Αθηναίος, 24 grammata.com).

Εδώ και ένα μήνα, οι δημοτικές εκλογές του 2014 στο Δήμο Σερρών τελείωσαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. Είναι μια εργασία σε εξέλιξη αφού το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμη σαφές και οριστικό. Ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε σε πρωτοφανείς συνθήκες, κατά τη γνώμη και τη μικρή εμπειρία μου. Γιατί, μερικοί μπορεί να έχουν συνηθίσει σταδιακά το “δηλητήριο” των μη καθαρών προεκλογικών πρακτικών (να το θεωρούν φυσιολογικό ή ασήμαντο γεγονός).

Εύχομαι και ελπίζω, ως δημότης των Σερρών και πολίτης αυτής της χώρας, οι αρμόδιες αρχές να φωτίσουν κάθε πλευρά του περιβάλλοντος πλαισίου, εντός του οποίου συνετελέσθησαν όσα, βέβαια, συνετελέσθησαν, στις δύο Κυριακές του Μαΐου 2014.

Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο ως προς το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και σε όποιες πλευρές συνέβαλαν στο μη ηθικό, μη νόμιμο τρόπο προεκλογικού αγώνα και εκλογικής διαδικασίας. Χρειάζεται έρευνα και συνεργασία θεσμικών υπηρεσιών των Υπουργείων Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία, οι Σέρρες να αποτελέσουν το παράδειγμα ευνομίας και ισονομίας.

Θυμηθείτε σοβαρά περιστατικά, όπως:

 • Τα δήθεν ελαττωματικά ψηφοδέλτια που έγιναν θέμα ειδήσεων πανελλαδικά στις 18/5/2014.
 • Η δημοσιοποιημένη και πανελλαδικά (25/5/2014) περίπτωση, ως μη εξουσιοδοτημένου από τις αρμόδιες αρχές, δικαστικού αντιπροσώπου. Αυτή, άραγε, ήταν μεμονωμένη και αυθόρμητη συμπεριφορά ενός μόνο ανθρώπου;
 • Είδε, άκουσε κάποια υπηρεσία, μερικούς διευθυντές και ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών ΜΜΕ και όχι δημοσιογράφους, να καταφέρονται με αλλεπάλληλες εκπομπές συκοφαντικές κατά του επικεφαλής του επικρατέστερου συνδυασμού; Επηρεάζοντας, πιθανόν αρνητικά, τη βούληση των ψηφοφόρων, βλάπτοντας επιπρόσθετα τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού και το όλο προεκλογικό κλίμα; Έκανε κάποιος αρμόδιος συστάσεις σε όλους τους επικεφαλής των υποψήφιων (αυτονόητος, φυσικά, ο προσωπικός τους αυτοέλεγχος) δημαρχιακών συνδυασμών για αποφυγή ψευδών και συκοφαντικών φημών;

Οι δημότες, όποιο συνδυασμό κι αν ψήφισαν, δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια, να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών; Το οφείλουμε, ως κοινωνία, όχι μόνο στην παρούσα γενιά αλλά και στις επόμενες. Δέ μπορεί να κληρονομούνται εκλογικά τεχνάσματα επηρεασμού εκλογικού σώματος.

«Είς κάποιας άλλας Δημοτικάς εκλογάς στο Μεσολόγγι,ο υποψήφιος Γουλιμής εσοφίσθη ένα ευφυέστατο τέχνασμα δια την εξασφάλισιν ψήφων. Επήρε 100 ή 150 δεκάδραχμα, από τα μεγάλα και ωραία, εκείνα της Λαικής Τράπεζας, τα έκοψε στη μέση, εκράτησε το μισό και το άλλο μισό το έδωσε εις τον καθένα από τους αμφιβόλου ειλικρίνειας ψηφοφόρους. Όταν ο καθένας πήγαινε στο τμήμα για να ψηφίσει, επεδείκνυε εις τον αντιπρόσωπο του Γουλιμή, εις τον οποίον παρέδιδε το σφαιρίδιο (τότε οι εκλογές δεν γινόταν με ψηφοδέλτια αλλά με σφαιρίδια στην κάλπη,εξ ού και η φράση «το έριξα δαγκωτό) για να το ρίξει μόνος του είς την κάλπην…Αμέσως έξω από το τμήμα εδίδετο και το άλλο μισό εις τον ούτω ψηφίσαντα.

Οι συνθήκες σε εκλογικά τμήματα δεν ήταν οι κατάλληλες και επαρκείς για ανόθευτη ψηφοφορία, είτε έγιναν παρεμβάσεις είτε όχι. Γιατί, πώς αλλοιώς να τις χαρακτηρίσει κανείς, όταν σε πολλά εκλογικά τμήματα του Δήμου Σερρών δεν υπήρχε ικανός αριθμός μελών στις εφορευτικές επιτροπές, σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του ωραρίου των εκλογών,για εξασφάλιση απρόσκοπτης ψηφοφορίας; Πολίτες έπαιρναν μόνοι τους τα ψηφοδέλτια, δε γινόταν έλεγχος σε ποια από τις τρεις κάλπες έριχνε ο ψηφοφόρος το φάκελο. Πώς να μην έχει δεί κανείς στα προαύλια των εκλογικών κέντρων να ανταλλάσσονται ψηφοδέλτια στις ώρες της εκλογικής διαδικασίας; Έκαναν αναφορές οι υπεύθυνοι των τμημάτων;

Αλλά, την αντιπροσωπευτικότητα και την αναλογικότητα της εκπροσώπησης των συνδυασμών στο δημοτικό συμβούλιο βλάπτουν σοβαρά και οι μη δημοκρατικές, περίπλοκες, ασαφείς εκλογικές διατάξεις του καλλικρατικού νόμου για την ανάδειξη δημοτικών συμβούλων. Ιδιαίτερα φανερό, το 2010 και τώρα, έγινε στους Δήμους με περισσότερες από μία εκλογική περιφέρεια (όπως στο Δήμο Σερρών).

Εύχομαι και προσδοκώ, κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι να προτείνουν αλλαγές προς το αναλογικότερο σε πολλά άρθρα του «Καλλικράτη»(γιατί όχι και ένα «Κλεισθένη»), αντί να παρεμβαίνουν, με τρόπο που δέν αρμόζει, υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίων συνδυασμών, δημιουργώντας προυποθέσεις εξαρτημένης σχέσης εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινοβουλευτικού σώματος.

Πρέπει κάποτε να λειτουργούν οι Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποί μας με γνώμονα τη διακριτή σχέση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινοβουλίου, όσοι βέβαια έτσι λαθεμένα λειτουργούν,.

Άν όχι, φοβάμαι ότι ευνοείται ,συνειδητά η υποταγή της Τοπικής Αυτοδιοίκηση στα θεσμικά όργανα και φυσικά πρόσωπα του Κοινοβουλίου και, ασυνείδητα, συνεχίζεται η ανοχή της κοινωνίας έναντι προ-εκλογικών μη δημοκρατικών και, υπό μία έννοια, «αντικοινωνικών» πράξεων. Γιατί με παρεμβάσεις αυτού του τύπου, στην πράξη, καταλύονται βασικά δικαιώματα των πολιτών-δημοτών και συστατικά της πολιτικής ζωής, όπως: η αλήθεια, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η ισονομία, η ισηγορία, ο αλληλοσεβασμός, η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια καθενός από όλους μας.

Θα μοιάζουμε τότε, όλοι μας, σα τους ανθρώπους που περιγράφει ο ποιητής (Γιάννης Πατίλης,1977):

Εσωτερικώς ανήκουμε στον ουρανό, εξωτερικώς μένουμε στον Κορυδαλλό.

Εσωτερικώς περπατάμε πάνω στο νερό, εξωτερικώς υπαγόμαστε στα υποβρύχια.

Εσωτερικώς σταυρωνόμαστε στο μεσαίο σταυρό, εξωτερικώς διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας.

Εσωτερικώς εξομολογιόμαστε εξωτερικώς, εξωτερικώς μετανοούμε εσωτερικώς, εσωτερικώς και

εν μέρει εξωτερικώς…

Άνθρωποι των Ιμαλαΐων εξωτερικώς, εσωτερικώς τα Ιμαλάια τα ίδια.

 Μιχάλης Σωτηρίου

Τα Κόμματα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Τοπική Κοινωνία

»Μόνη μας πολιτική δέσμευση η αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου μας και η καλυτέρευση της ζωής των συνδημοτών μας.»

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που είδαν τελευταία το φως της δημοσιότητας όσο αφορά τη σχέση των κομμάτων με τις Δημοτικές Παρατάξεις, τους αυτοδιοικητικούς συνδυασμούς, τα χρίσματα και τις στηρίξεις, επιθυμώ να ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά την αντίληψή μου και τη θέση της Δυναμικής Πορείας Ανάπτυξης.

Πολιτική είναι εκείνη η ανθρώπινη δραστηριότητα, όπου ο πολίτης (πόλις…) επιδιώκει σαν κοινωνική ενότητα (πολιτεία) να αντιμετωπίσει οργανωμένα τα προβλήματα, για να γίνεται η ζωή των πολιτών καλύτερη, »…ως βέλτιστος ο βίος», κατά τον Αριστοτέλη.

Γι’ αυτό από αρχαιοτάτων χρόνων, με φάρο Δημοκρατίας και Ελευθερίας την Ελλάδα, την πατρίδα μας, η σωστή πολιτική οργάνωση των κοινωνιών, η δημοκρατική λειτουργία με αντιπαρατιθέμενες απόψεις και ομάδες ιδεών που πίστευαν οι πολίτες, εγέννησε τις πολιτικές παρατάξεις.

Μέσα από διάλογο, αντίλογο και σύνθεση αντιθέσεων, λειτούργησε η δημοκρατία και υπήρξε θαυμαστή πρόοδος σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αυτή η πρόοδος υπήρξε γιατί το Δημοκρατικό πολίτευμα απελευθερώνει, ενεργοποιεί και αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό μιας κοινωνίας.

Στη χώρα μας, εδώ και καιρό οι πολιτικές δυνάμεις, αντί να είναι κυψέλες ζύμωσης και παραγωγής ιδεών, για την καλύτερη λειτουργία της πολιτικής και για όφελος της κοινωνίας, πλην εξαιρέσεων, μετατράπηκαν σε μηχανισμούς εξουσίας οικογενειακού ή προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη διαχείριση και τη νομή της εξουσίας. Αυτό εγέννησε παθογένειες που καταστρατηγούν το βασικό σκοπό της δημοκρατικής λειτουργίας της πολιτικής οργάνωσης, εγέννησε το πελατειακό σύστημα και κατ’ επέκταση τη διαφθορά και την καχεξία της κοινωνίας.

Η κατάσταση αυτή σε πολλές περιπτώσεις επηρέασε και στρέβλωσε και τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι το πρωταρχικό κύτταρο της Δημοκρατίας.

Η κομματικοποίηση έγινε η ομπρέλα για να παίξουν τον προσωπικό ρόλο και να υπηρετήσουν την αρχομανία τους πολιτικά στελέχη των τοπικών κοινωνιών, που με σωστή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και ιδιαίτερα των ίδιων των κομμάτων δε θα είχαν καμία ελπίδα.

Εμείς ως Δημοκρατική Δημοτική Παράταξη – Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης – αλλά και εγώ προσωπικά, πιστεύουμε στην ουσιαστική δημοκρατική λειτουργία της τοπικής κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό στις βασικές μας θέσεις αλλά και στην πράξη, κύριος στόχος μας είναι η ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της Σερραϊκής κοινωνίας.

Με την λειτουργία όλων των θεσμοθετημένων οργάνων (π.χ. τοπικά συμβούλια) σε συνεχή διαβούλευση με όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλους τους συμπολίτες μας, επιδιώκουμε χωρίς ετικέτες, προτιμήσεις και αποκλεισμούς, να υλοποιήσουμε το βασικό σκοπό της δημοκρατικής λειτουργίας, δηλαδή να αντιμετωπιστούν πιο σωστά τα προβλήματα του τόπου μας και να γίνει η ζωή των συνδημοτών μας όσο το δυνατόν καλύτερη.

Γι’ αυτό, οι συνδημότες μας που στελέχωσαν την παράταξή και το νικηφόρο ψηφοδέλτιό μας, προέρχονται από όλα τα ιδεολογικά ρεύματα της Σερραϊκής κοινωνίας.

Με σεβασμό στην πολιτική ιδεολογία του καθενός, έχουμε μια θαυμαστή ενότητα, με μόνη συγκολλητική ουσία την βασική Αριστοτελική αρχή της πολιτικής λειτουργίας : την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής μας και την πρόοδο και ευημερία των συνδημοτών μας.

Όσα κομματικά στελέχη, σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο, επιχειρούν να προβάλουν την επιτυχία μας την πρώτη Κυριακή για να αποκομίσουν προσωπικά ή κομματικά οφέλη δείχνουν τα δικά τους αδιέξοδα και τη χαμηλή πολιτική τους αντίληψη.

Εμείς με συμπαράταξη όλων των δυνάμεων της τοπικής κοινωνίας, λειτουργούμε και θα λειτουργούμε, όπως το είπα πολλές φορές, με όλη την τοπική κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό της και για όλη την τοπική κοινωνία και τους συνδημότες της.

Αυτή είναι η μόνη Πολιτική – Δημοκρατική Δέσμευση και το μόνο Πολιτικό Χρώμα.

Φιλοδοξούμε, να λειτουργήσουμε σαν μια πλήρης ορχήστρα που παράγει τον υπέροχο ήχο της Προόδου και Ευημερίας, με συντονιστή και μαέστρο τη Δημοτική Αρχή και τα αρμόδια Δημοτικά όργανα.

Στέφανος Φωτιάδης

Προς: Κίνηση Πολιτών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Αγαπητοί συμπολίτες,

Το θέμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΠ και την όδευσής του από την πεδιάδα των Σερρών, καθώς επίσης και η εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης, είναι ένα μείζον θέμα, για το οποίο η παράταξή μας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», έχει λάβει ξεκάθαρη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών.

Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αλλά και να βρεθεί μία εφικτή λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πάγια θέση μας, η οποία εκφράστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, είναι να τεθεί ένας τακτικός στόχος, αυτός της άμεσης απομάκρυνσης του σταθμού συμπίεσης από την κοιλάδα του Στρυμόνα, δηλαδή από το δίκτυο των οικισμών.

Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να τεθεί κι ένας στρατηγικός στόχος που είναι η αλλαγή της όδευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου και η τοποθέτησή του στα δυτικά της πόλης των Σερρών.

Σαφώς και συμφωνούμε με τις προσπάθειές σας και δηλώνουμε απερίφραστα ότι συστρατευόμαστε σε αυτές.

 

Εκ μέρους της «ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Ο επικεφαλής και υπ. Δήμαρχος Σερρών

Στέφανος Φωτιάδης

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Όχι μόνο πατάτες και κρεμμύδια

Σωτηρίου Μιχάλης
Σωτηρίου Μιχάλης

γράφει ο Μιχάλης Σωτηρίου

www.msotiriou.gr

 

Αφορμή για το σημείωμα αυτό υπήρξε η επικαιρότητα: η τρέχουσα συζήτηση για το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Επιτρέψτε μου όμως να προσεγγίσω την λαϊκή αγορά από άλλη οπτική γωνία. Όχι μόνο ως εμπορική, αλλά και ως μία από τις αρχαιότερες πολιτισμικές διεργασίες.

Δεν είναι μόνο τα κρεμμύδια και οι πατάτες που ελκύουν στις λαϊκές αγορές τους πολυάριθμους επισκέπτες και «πιστούς». Δεν είναι μόνο η φρεσκάδα και οι χαμηλότερες τιμές που ωθούν τόσους συμπολίτες μας να την επισκέπτονται μια φορά την εβδομάδα στην πόλη και τα κεφαλοχώρια της περιοχής μας.

Η επίσκεψη στην λαϊκή «για ψώνια» εμπεριέχει και μια μορφή κοινωνικής συναναστροφής με άλλους φίλους, συγγενείς ή και αγνώστους συμπολίτες. Μιας συναναστροφής χωρίς ιεραρχήσεις, καθωσπρεπισμούς και προαπαιτούμενα. Με ένα καλάθι για τα ψώνια δίπλα στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά συναντώνται επώνυμοι και ανώνυμοι, νέοι και παλιοί γνώριμοι.  Οι συζητήσεις είναι χαλαρές, χωρίς σοβαροφάνεια. Συζητήσεις που αφορούν την προέλευση, την ποιότητα, τις τιμές. Και η ατμόσφαιρα αλλάζει ανάλογα με την εποχή και τον καιρό (λιακάδα, βροχή).

Η επίσκεψη στην λαϊκή αγορά είναι μία από τις ελάχιστες κοινές χρήσεις του δημόσιου χώρου της πόλης, που μας απέμειναν. Είτε ως πελάτες,  είτε ως «περιηγητές» θέλουμε να είμαστε εκεί με μια έννοια της συμμετοχής, θέλουμε να βγούμε από το σπίτι μας και να ανακατευτούμε με τους «άλλους». Η συνύπαρξη στον ίδιο τόπο, σε ορισμένες προκαθορισμένες ώρες της εβδομάδας λειτουργεί λυτρωτικά, αποφορτίζει από το άγχος, είναι μια ψυχική εκτόνωση.

Μια δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι οι λαϊκές αγορές φρούτων και λαχανικών σε ορισμένες περιοχές του κόσμου θεωρούνται τόποι πολιτιστικής κληρονομιάς, αποτελούν εστίες έλξης επισκεπτών, όχι μόνο για τα προϊόντα που πουλιούνται αυτά καθαυτά, αλλά και τον «τρόπο» που εκτίθενται. Συνδυάζουν το εμπόριο με το «θέαμα». Συνυπάρχουν, συχνά,  οι παραδοσιακοί πωλητές με τους λεγόμενους καλλιτέχνες του δρόμου, κατασκευαστές χειροτεχνημάτων, μουσικούς  κ.λπ.

Με την ευκαιρία της προτεινόμενης δεύτερης λαϊκής αγοράς στα ανατολικά της πόλης των Σερρών  αναρωτήθηκα εάν τα παραπάνω πρέπει  να ληφθούν υπόψη. Πιστεύω πώς ναι, πρέπει. Προτείνω, με άλλα λόγια, ο νέος χώρος λαϊκής αγοράς να σχεδιαστεί συνειδητά από την αρχή και ως “τόπος” γεγονότων υπαίθριου πολιτισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης. Να μελετηθούν και να εγκατασταθούν απλές αναστρέψιμες κατασκευές, όπως αισθητικά όμορφα κινητά στέγαστρα, χώροι ανάπαυλας, υγιεινής κ.λπ. Να συνδεθούν τα  τοπικά, βιολογικά και άλλα προϊόντα με την παράδοση και τον πολιτισμό. Η περιοχή των Σερρών έχει και τα δυό σε επάρκεια. Μπορεί και πρέπει να το τολμήσει η νέα δημοτική αρχή. Οι  λαϊκές αγορές έχουν παρελθόν, παρόν, αλλά και …μέλλον.

Γιατί δεν κάθομαι σπίτι μου

Σωτηρίου Μιχάλης
Σωτηρίου Μιχάλης

Με ρωτούν γιατί δεν κάθομαι σπίτι μου.
Γιατί άραγε δεν παραμένω απλός παρατηρητής σε μια εποχή γενικής απαξίωσης, θεσμών, ιδεών, προσώπων; Την απάντηση μου έδωσε μια ενδοσκόπηση της μέχρι σήμερα πορείας μου. Από νεαρός φοιτητής και αργότερα γιατρός με ενδιέφερε η κοινωνία και τα «πάθη» της. Δεν θεωρώ τυχαίο ότι επέλεξα την Ψυχιατρική ως επαγγελματικό πεδίο.  Και δεν θεωρώ τυχαίο ότι η Κοινωνική Ψυχιατρική, η δημιουργία δομών για τους αδύνατους, η υπεράσπιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με συνεπήρε. Πίστεψα και πιστεύω στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, δηλαδή, στις δημιουργικές συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις των κατοίκων μιας περιοχής, σ’ όλα αυτά που ενεργοποιούν και επαυξάνουν το φυσικό πλούτο και τις υποδομές μιας πόλης. Με αφετηρία επομένως μια βαθύτερη παρόρμηση είδα την σκηνή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ένα χώρο συμμετοχής, δράσης και πρακτικού αποτελέσματος.

Γιατί όμως τώρα, στην εποχή της κρίσης;
Γιατί τώρα, το Κράτος Πρόνοιας αποδομείται: από τα εργασιακά δικαιώματα μέχρι τα ασφαλιστικά, από τις επενδύσεις στις προνοιακές δομές και την υγεία μέχρι τους θεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης, ΤΩΡΑ είναι η ώρα για άμεση ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ παρέμβαση. Και  οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν αυτή τη δυνατότητα. Βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη από τη γέννησή του (με τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς), μέχρι τα γεράματα (με το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Φροντίδας ή Απασχόλησης Ηλικιωμένων).

H Τοπική Αυτοδιοίκηση όμως δεν είναι μόνο  Κοινωνική Πολιτική.
Ασφαλώς ναι, αλλά στην παρούσα συγκυρία πρέπει να αναδείξει κυρίως το κοινωνικό της πρόσωπο. Αν, άλλοτε, έπρεπε να γίνουν πρωτίστως έργα υποδομής (για παράδειγμα βιολογικός σταθμός) ή ανάπτυξης (για παράδειγμα αυτοκινητοδρόμιο) τώρα είναι η ώρα των ΠΟΛΙΤΩΝ. Να μην  νοιώθει κανείς μόνος και αβοήθητος. Δημοτικά Ιατρεία, ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο απογευματινής απασχόλησης, συντονισμός όλων των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, ενίσχυση του εθελοντισμού, πρέπει όλα να ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ.

Γιατί με την ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ;
Γιατί στο πρόσωπό του είδα έναν έμπειρο, αυτοδιοικητικό άντρα με οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματικότητα. Τον γνώρισα τον Σεπτέμβριο 2010 όταν τελείωνε την Νομαρχιακή του θητεία. Γνώρισα και εκτίμησα τους συνεργάτες του. Θεωρώ ότι η παρουσία τους στο απερχόμενο δημοτικό συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα θετική, με εποικοδομητικές προτάσεις και δημιουργική κριτική. Πιστεύω στην αποτελεσματικότητα των προσώπων που συμμετέχουν στο ΝΕΟ Συνδυασμό  για τις εκλογές της 18ης ΜΑΪΟΥ 2014.
Πιστεύω επίσης ότι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ του μπορεί να λειτουργήσει το ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, τον μεγάλο και σύνθετο αυτό οργανισμό, με ικανότητα, αξιοπρέπεια και επιτυχία.

Γι’ αυτό ΕΠΕΛΕΞΑ να κατέλθω υποψήφιος με το ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Δεσμεύομαι να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας με λίγα λόγια, πολλά έργα, περισσότερη ανθρωπιά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ