Νέα τροπή στη διεκδίκηση των στρατοπέδων για το Δήμο Σερρών – Έγγραφο 2 Υ.Ε.Α

Το έγγραφο που απέκρυψε η Δημοτική αρχή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Τμήμα Διαχείρισης & Αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας (1° Τμήμα)
Τηλ. 210(655)2779 -2722
Φ.914.2/38/Γ/4234
Σ.816

Αθήνα, 3 Δεκ 2015
Συνημμ.: Δύο (2) Πίνακες

ΠΡΟΣ :
Πίνακα Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

 

ΘΕΜΑ: Μητρώα ακινήτων (Πολεοδόμηση Στρατοπέδων «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» στις Σέρρες)
ΣΧΕΤ.: Ν.2745/1999 (ΦΕΚ 224Α727-10-1999)

 

1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν έρευνας του ΤΕΘΑ επί των προωθούμενων πολεοδομικών μελετών βάσει του Ν.2745/1999 σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ταμείου μας στην πόλη των Σερρών (Στρατόπεδα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»), ότι διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

α. Πολεοδόμηση Στρατοπέδου «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ»
Σύμφωνα με το από Μαρτίου 2015 συνταχθέν ρυμοτομικό διάγραμμα του Δήμου Σερρών κλίμακας 1:1000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών, προκύπτουν:
(1) Υφίστανται τεχνικά σφάλματα επί της μελέτης (εσφαλμένες εμβαδομετρήσεις σε επιμέρους εδαφικά τμήματα), όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1.
(2) Στη δυτική πλευρά έχει αφεθεί αναιτίως εκτός πολεοδόμησης τμήμα εμβαδού περί τα 5.600 τμ, παρά το γεγονός ότι αυτό εντάσσονταν στην αρχική έκταση του στρατιωτικού ακινήτου.
(3) Δεν έχουν προσμετρηθεί στους πίνακες εμβαδών της εν λόγω μελέτης, οι 5 χώροι σταθμεύσεως που φαίνονται στα Οικοδομικά Τετράγωνα 8, 9, 10 και 13.
(4) Δεν έχει προσμετρηθεί στους πίνακες εμβαδών της εν λόγω μελέτης, ο κοινόχρηστος χώρος πρασίνου που βρίσκεται νοτίως της γραμμής Χ22-Χ15.
(5) Δεν έχει προσμετρηθεί στους πίνακες εμβαδών της εν λόγιο μελέτης, η συνολική έκταση που καταλαμβάνει το οδικό δίκτυο (δρόμοι και πεζόδρομοι).
(6) Δεν υφίσταται κτηματολογικός πίνακας, σχετικά με την κυριότητα των εδαφικών τμημάτων που προκύπτουν μετά την πολεοδόμηση.
(7) Από τη συνολική πολεοδομούμενη επιφάνεια των 166.316 τμ, μόνο 2 οικοδομικά τετράγωνα (τα υπ’ αριθμόν 19 και 20) συνολικού εμβαδού 41.549 τμ φαίνεται να πολεοδομούνται υπέρ του ΤΕΘΑ, δηλαδή το ποσοστό των κοινωφελών – κοινόχρηστων εκτάσεων και εκτάσεων λοιπών νοήσεων που προκύπτουν, ανέρχεται σε 75% επί της συνολικής εκτάσεως της μελέτης.

β. Πολεοδόμηση Στρατοπέδου «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ»
Σύμφωνα με το από Σεπτεμβρίου 2015 συνταχθέν ρυμοτομικό διάγραμμα του Δήμου Σερρών κλίμακας 1:1000, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών, προκύπτουν:
(1) Υφίστανται τεχνικά σφάλματα επί της μελέτης (εσφαλμένες εμβαδομετρήσεις σε επιμέρους εδαφικά τμήματα), όπως εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα 2.
(2) Τμήματα του στρατιωτικού ακινήτου στο νότιο και στο δυτικό τμήμα, εμβαδού περί τα 2.300 τμ και 2.400 τμ αντίστοιχα, έχουν αφεθεί αναιτίως εκτός πολεοδόμησης.
(3) Δεν υφίσταται κτηματολογικός πίνακας, σχετικά με την κυριότητα των εδαφικών τμημάτων που προκύπτουν μετά την πολεοδόμηση.
(4) Από τη συνολική πολεοδομούμενη επιφάνεια των 119.355 τμ, δεν αποδίδοται εκτάσεις υπέρ του ΤΕΘΑ, δηλαδή το ποσοστό των κοινωφελών – κοινόχρηστων εκτάσεων και εκτάσεων λοιπών χρήσεων που προκύπτουν, ανέρχεται σε 100% επί της συνολικής εκτάσεως της μελέτης.

2. Επιπροσθέτως, διευκρινίζονται τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2745/1999 (ΦΕΚ 224Α727-10-1999), κατά την πολεοδόμηση των ανενεργών στρατοπέδων, τουλάχιστον το 50% της συνολικής έκτασης αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη δημιουργία χώρων κοινόχρηστου πρασίνου και κοινωφελών εξυπηρετήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να αναβαθμιστεί πολεοδομικά η τοπική κοινωνία, ενώ το υπόλοιπο τμήμα αποδίδεται στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΘΑ) για αξιοποίηση.
β. Από τη διασταλτική ερμηνεία της εν λόγω διάταξης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ποσοστό που τελικώς θα αποδοθεί στον εκάστοτε ΟΤΑ θα πρέπει να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το 50%, σε καμία όμως περίπτωση δεν δύναται να ανέλθει σε δυσανάλογο ύψος ως προς την έκταση που τελικώς αποδίδεται υπέρ του ΤΕΘΑ.
γ. Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα των ως άνω πολεοδομικών μελετών του Δήμου Σερρών, για τις οποίες το ΤΕΘΑ δεν έλαβε εγκαίρως γνώση, δεν δύναται να θεωρηθεί επωφελές για το Ταμείο και κατ’ επέκταση για το ΥΠΕΘΑ. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2745/1999, προκειμένου να μεταβιβαστεί η κυριότητα των κοινοχρήστων και κοινωφελών εκτάσεων που προκύπτουν από τις υπόψη πολεοδομικές μελέτες προς τους οικείους ΟΤΑ, είναι απαραίτητο να εκδοθεί σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΘΑ. Κατά συνέπεια, καθίσταται σαφές ότι οι ανωτέρω μελέτες δεν δύνανται να εφαρμοσθούν, εφόσον η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΘΑ δεν συναινέσει στην σχεδιαζόμενη πολεοδόμηση.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός των ακινήτων του θέματος, ο οποίος συντάχθηκε χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας, κρίνεται ανισοβαρής για τα συμφέροντα του ΤΕΘΑ και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και παρακαλούμε για την επαναπροώθηση των σχετικών μελετών προς το Δήμο Σερρών, προκειμένου να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα και σε συνεργασία με το ΤΕΘΑ.

Υπτγος Γεώργιος Σταθιάς
Διευθυντής

Advertisements