Έγγραφο 1 Υ.Ε.Α. «Αξιοποίηση στρατοπέδων ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ και ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ στις Σέρρες»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ&
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (1° ΤΜΗΜΑ/1β.)
Τηλέφ. 210-3315016
Φ. 914.2/38/Γ/4593
Σ. 1044

Αθήνα. 16 Νοε 2016

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ:
ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση στρατοπέδων «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» και «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» στις Σέρρες.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4407/1929
β. Ν.2745/1999
γ. Φ.900.08/06/95137/Σ.49/15.3.2012/ΥΑΜΣ
δ. Φ.914,2/38/Γ/4234/Σ.816/3.12.2015 /ΤΕΘΑ/10 Τμήμα,
ε. ΦΕΚ 95/Τεύχος ΑΑΠ/26. 5. 2016
στ. ΦΕΚ 110/Τεάχρς ΑΑΠ/17. 6. 2016
ζ. Η με Αρ. Πρωτ. 3.1393/23.7.2016/ Επιστολή Δημάρχου Σερρών,
η. Η από 22.8.2016/ Επιστολή Δήυου Σερρών/ Τυήυα Υπηρεσίας Δόμησης/ Γραφείο Πολεοδ. Σγεδιασμού & Εφαρμογών.
Σε συνέχεια της σχετικής αλληλογραφίας, των μεταξύ μας επαφών και ιδιαίτερα κατόπιν των συζητήσεων που έλαβαν χώρα τόσο κατά την κοινή σύσκεψη στην έδρα του δήμου Σερρών την 28η Ιουλίου, όσο και στη έδρα του ΤΕΘΑ την 13η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, θα θέλαμε δια της παρούσης να διευκρινίσουμε κατ’ αρχάς ορισμένες δημιουργηθείσες ασάφειες και παρερμηνείες και αφ’ ετέρου να επισημάνουμε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, επί των οποίων η σύμφωνος γνώμη αμφοτέρων των πλευρών είναι απαραίτητος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει σχετική διαδικασία, αναφορικά με το έργο του θέματος.
Ως γνωστόν, μετά από πολυετή συνεργασία μεταξύ της ΥΑΜΣ και του δήμου Σερρών, επήλθε σπς αρχές του 2012 σχετική συμφωνία αναφορικά με την αξιοποίηση των στρατοπέδων του θέματος, σε εφαρμογή του ν. 2745/1999 [(β) σχετικό], όπως εμφαίνεται και στην σχετική επιστολή της ΥΑΜΣ [(γ) σχετικό]. Επί αυτού επισημαίνεται ότι με την προαναφερθείσα επιστολή της ΥΑΜΣ, εκφράστηκε η κατ’ αρχήν σύμφωνος γνώμη του τότε κ. ΥΕΘΑ για την συνέχιση της σχετικής διαδικασίας πολεοδόμησης των υπόψη στρατοπέδων, ενώ παράλληλα κληθήκατε όπως προχωρήσετε στην σύνταξη των απαραίτητων πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2745/99 και πάντως σε κάθε περίπτωση εντός του πλαισίου μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας.
Στην συνέχεια και κατά την διάρκεια της επόμενης 3ετίας προχωρήσετε την σχετική διαδικασία πολεοδόμησης, σε συνεργασία βέβαια με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και προφανώς -εκτιμούμε- με την ΥΑΜΣ.
Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η έγκριση πολεοδόμησης των εν λόγω πρώην στρατοπέδων «ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ» και «ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ», με αντίστοιχες Αποφάσεις [(ε) και (στ) σχετικά], την άνοιξη του τρέχοντος έτους.
Επί του σημείου αυτού όμως υπεισέρχεται ένας αποφασιστικός παράγων που εσείς, προφανώς από έλλειψη ορθής ενημέρωσης, δεν λάβατε υπόψη σας, ήτοι την θέση και άποψη του ΤΕΘΑ, ως ιδιοκτήτου και κυρίου των εν Λόγω στρατοπέδων, αν και εγκαίρως σας είχε επισημανθεί η κατ’ αρχάς έντονη επιφύλαξή μας, ως προς την πορεία της σχετικής πολεοδόμησης των στρατοπέδων.
Συγκεκριμένα, και με δεδομένο ότι η ΥΑΜΣ ως υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ έπαυσε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2015, οπότε επανήλθε στο ΤΕΘΑ η πλήρης διαχείριση του συγκεκριμένου αυτού θέματος, προβήκαμε στην επιβαλλόμενη εκ των πραγμάτων εξέταση της πορείας προόδου της συγκεκριμένης πολεοδόμησης, και την αποστολή στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2015 σχετικής επιστολής μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος [(ό) σχετικοί, με παράλληλη κοινοποίηση αυτής σε εσάς, δια της οποίας αφ’ ενός επισημάναμε βασικά τεχνικά σφάλματα που υφίσταντο στις προωθούμενες πολεοδομικές μελέτες, και αφ’ ετέρου εκφράσαμε τις έντονες επιφυλάξεις μας με τον εν εξελίξει πολεοδομικό σχεδιασμό, δεδομένου ότι το δυσανάλογον ύψος ως προς την έκταση που αποδίδετο στο ΤΕΘΑ, καθιστούσε τελείως ανισοβαρή την προωθούμενη συμφωνία, εις βάρος των καλώς εννοούμενων συμφερόντων του ΤΕΘΑ, ως αυτά απορρέουν από τον ιδρυτικό του Νόμο περί συστάσεως και λειτουργίας του [(α) σχετικό].
Εν κατακλείδι υπενθυμίζεται, ότι τόσο με την προσναφερθείσα επιστολή μας. της οποίας όπως προανεφέρθη είστε αποδέκτες, όσο και με .ανάλογες τοποθετήσεις μας κατά τις μεταξύ μας επαφές και συναντήσεις, το ΤΕΘΑ τόνιζε ότι η προωθηθείσα και εγκριθείσα τελικά πολεοδόμηση με τα (ε) και (στ) σχετικά, στην βάση προφανώς σχετικής συμφωνίας δήμου Σερρών και ΥΑΜΣ. είναι τουλάχιστον ανισοβαρής, δεδομένου ότι η αποδιδόμενη υπέρ ΤΕΘΑ έκταση, εκ της συνολικά πολεοδομούμενης και παραχωρούμενης στον δήμο, ανέρχεται σε 45 μόλις στρέμματα, έναντι συνολικής έκτασης 286 στρεμμάτων των προαναφερθέντων δύο (2) στρατοπέδων, ήτοι σε ποσοστο 16%, κατά πολύ δηλαδή μικρότερο του αναμενομένου, όταν στην σχετική νομοθεσία βάσει της οποίας κινήθηκε η συμφωνία [(β) σχετικό], προβλέπεται ποσοστό αποδόσεως πολεοδομημένης γης υπέρ ΤΕΘΑ ύψους έως και 50%.
Εκ των ανωτέρω καθίσταται ευκόλως κατανοητό ότι το αποδιδόμενο τελικώς ποσοστό του 16%, δεν μπορούσε ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθ’ όσον όχι μόνον δεν συνάγει με την υφιστάμενη στρατηγική των υπέρ ΤΕΘΑ ανταποδοτικών ωφελημάτων και της πλήρους εξασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αλλά ευρίσκεται και εκτός πλαισίου μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας, δεδομένου ότι εκτός των άλλων το ποσοστό της καθαρής δόμησης βρίσκεται κάτωθεν του 30%, ως ενός κατά βάση ελάχιστου παραδεκτού ορίου.
Συμπληρωματικά των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι βασικό στοιχείο στην υφιστάμενη στρατηγική του ΤΕΘΑ και κατ’ επέκταση του ΥΠΕΘΑ, ως προς την ορθολογιστική αξιοποίηση της ακινήτου περιουσίας του, αποτελεί η κατά προτεραιότητα συνεργασία του με τις κατά τόπους τοπικές αρχές, προκειμένου τα οποιαδήποτε σχέδια αξιοποίησης των ακινήτων του να είναι πρωτίστους στοχευμένα και προσαρμοσμένα υπέρ της (ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, μέσα από ένα πλαίσιο συνέργειας και συνεργασίας με τις εκάστοτε τοπικές αρχές (Περιφέρεια, Δήμος κλπ). και στο πνεύμα του αμοιβαίου οφέλους.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου όχι μόνον να αμβλυνθούν οι προαναφερθείσες επιφυλάξεις μας, αλλά να συμβάλλουμε και στην εμπέδωση ενός κλίματος περαιτέρω καλής συνεργασίας μεταξύ ημών, που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία της παραχώρησης, θεωρούμε ότι η θετική προσέγγιση εκ μέρους σας επί των δύο βασικών παραμέτρων που θέσαμε κατά τις προηγηθείσες συναντήσεις μας, ήτοιί|της συμμετοχής αφ’ ενός του ΤΕΘΑ. στις αναπτυσσόμενες εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, και αφ’ ετέρου της^ανάλογης προσαύξησης του υπέρ ΤΕΘΑ αποδιδόμενου τελικώς (υπό την ευρείαν έννοιαν) παλεοδομημένου τμήματος, θα προσμετρούσε γενικώς θετικά, συμβάλλοντας καταλυτικά στην προώθηση και έγκριση της εν λόνω συμφωνίας από την αρμόδια προς τούτο Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ).
Συναφώς και επί της σχετικής περαιτέρω διαδικασίας, επισημαίνουμε τα παρακάτω :
α. Η μεταξύ μας Συμφωνία, όπως θα προκόψει μέσα από τις επιβαλλόμενες προσεχείς διαβουλευσεις – συναντήσεις μας , θα πρέπει να επικυροποιηθεί από τα αρμόδια συλλογικά μας όργανα, ήτοι την Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ) και το αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.
β. Η όλη πράξη της παραχώρησης θα ολοκληρωθεί, με την σύσταση και υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ ΤΕΘΑ και δήμου Σερρών, συντασσόμενης εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΘΑ και την έκδοση του προβλεπόμενου αντιστοίχου Πρακτικού.
Εχοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι, όπως επανειλημμένους έχουμε αναφέρει, διακείμεθα κατ’ αρχάς και κατ’ αρχήν θετικά ως προς το γενικό πλαίσιο της όλης συμφωνίας/’πολεοδόμησης, θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την διεξαγωγή μίας νέας επί του συγκεκριμένου θέματος σύσκεψης, στο αμέσως προσεχές διάστημα, με συμμέτοχη αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών αμφοτέρων των Υπηρεσιών, προκειμένου να συζητηθούν οι όποιες υφιστάμενες διαφορές και εξευρεθεί μία αμοιβαίως αποδεκτή λύση. Προς τούτο σας καλούμε όπως προσέλθετε στην έδρα του ΤΕΘΑ. εντός του 1ου 10ημέρου του Δεκεμβρίου, σε ημερομηνία και ώρα που 6α καθορισθεί μεταξύ μας.
Εν αναμονή της απάντησής σας ως προς την επικείμενη αναγκαία σύσκεψη, είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Χειριστής θέματος: Ανχης (ΜΧ) Ψαρράς Αντώνιος, τηλ. 210-3315016.

Υπτγος Γεώργιος Σταθιάς
Διευθυντής

Advertisements